Tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimas


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-343-690/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, ir proceso teisės normų, nustatančių teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, aiškinimo bei taikymo. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas nurodant, kad ieškovės siūlomos prekės neatitinka keliamų reikalavimų ir ieškovė neįrodė siūlomų prekių lygiavertiškumo.

Teismo išaiškinimas

Teismas pabrėžė, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomo pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba, tačiau dėl jos neturi esmingai skirtis VPĮ 25 straipsnio nuostatų taikymas; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos; neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas VPĮ 25 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją; lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti.

Tiekėjams kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui ir išviešintiems jo įsigijimo tikslams, bet ne šių identiškumą; jei perkančioji organizacija vertina, kad tiekėjo pateikiamais duomenimis neįrodytas siūlomos prekės lygiavertiškumas, ji šią poziciją turi detaliai pagrįsti, be kita ko, pateikdama jos turimus įrodymus, o teismai turi išsamiai visus byloje pateiktus duomenis vertinti tarpusavyje.

Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunktyje buvo nustatyta perkamos įrangos savybė, jog siūlomo šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos – nedarytų įtakos šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai; ją užtikrinantis techninis reikalavimas – ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai. Taigi reikalavimu, kad šviestuve būtų ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai, perkančioji organizacija visų pirma siekė užsitikrinti, kad šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos ir jį naudojant nekietėtų kompozitinė medžiaga (įtvirtino norimo rezultato reikalavimą, kaip tai nustatyta VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 2 punkte). Dėl to, ieškovei pasiūlius kitokiu principu veikiantį šviestuvą, tačiau teikiant įrodymus, kad jis lygiavertis ir užtikrina perkančiosios organizacijos siekiamus tikslus bei atlieka reikalingas funkcijas, tiek perkančioji organizacija, tiek vėliau ginčą nagrinėję teismai privalėjo vertinti, ar ieškovės pateikti įrodymai patvirtina siūlomų prekių lygiavertiškumą.

Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad objektų lygiavertiškumas nereiškia jų identiškumo. Aplinkybė, kad buvo pasirinktas kitoks technologinis sprendimas reikalaujamam rezultatui pasiekti, jeigu šis rezultatas yra lygiavertis perkančiosios organizacijos tikslui ir ši nepateikia duomenų, kurie leistų spręsti priešingai, neteikia pagrindo atmesti tokio pasiūlymo. Atsižvelgiant į tai spręstina, kad atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui.