Priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas


2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamentas priėmė teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugos klausimus: Reglamentą dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) ir direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šie dokumentai pakeis dar nuo 1995 m. galiojusius teisės aktus. Reglamento nuostatos turi būti pradėtos taikyti tiesiogiai visose valstybėse narėse per dvejus metus nuo įsigaliojimo datos. Reglamentas yra svarbus kiekvieno Europos Sąjungos duomenų valdytojo veiklai ir kiekvienam piliečiui. Reglamente įtvirtintų naujų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų vykdymą įgyvendinantys duomenų valdytojai turės pasirengti teikti klientams paslaugas atsižvelgdami į naujai atsiradusias ir pakitusias duomenų subjektų teises, integruoti naujus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Naujajame reglamente, palyginti su šiuo metu galiojančiu reguliavimu, yra išsamiau reglamentuojami klausimai dėl asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, duomenų subjektų teisės. Naujasis reglamentas nustato griežtesnę atsakomybę už asmens duomenų tvarkymo reikalavimų nesilaikymą. Duomenų apsaugos taisykles pažeidusiems duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams gali būti skiriamos baudos iki 20 mln. Eur arba įmonės atveju – iki 4 % nuo įmonės bendros metinės apyvartos. Duomenų valdytojams ir tvarkytojams nustatoma nauja pareiga pranešti atitinkamoms priežiūros institucijoms apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Tam tikrais atvejais pranešimą reikės teikti ir su pažeidimu susijusiems duomenų subjektams.

Daugiau apie aptarto reglamento nuostatas ir praktinį jų taikymą kviečiame sužinoti COUNT LINE seminare „Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos. Naujasis Duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)“, su lektorium dr. Darium Štitiliu.

Seminaras vyks 2016-10-24  Vilniuje, viešbutyje „Artis“

Registruotis