Nenumatytos apimties darbo sutartis


2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas, pakeisiantis iki šiol galiojusį. Naujajame darbo kodekse darbo santykių reguliavimas yra keičiamas iš esmės, naikinami iki šiol buvę institutai, kaip pavyzdžiui drausminės atsakomybės institutas. Taip pat numatomos naujos darbo sutarčių rūšys. Viena iš naujų darbo sutarčių rūšių, kuri sukėlė daugiausiai diskusijų ir yra vertinama prieštaringai – nenustatytos apimties darbo sutartis. Šios rūšies sutartyje darbo funkcijos atlikimo laikas iš anksto nenustatomas, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu. Be bendrųjų darbo sutarties nuostatų, tokioje sutartyje turės būti aptarta kvietimo darbuotojui dirbti forma ir jo įteikimo procedūra. Aptariamos sutarties pagrindu darbo užmokestis darbuotojui mokamas tik už tą laiką, kurį darbuotojas turėjo vykdyti darbo funkciją pagal darbdavio kvietimą dirbti. Tiesa, minimali darbo trukmė per vieną kalendorinį mėnesį yra 8 valandos. Jeigu darbuotojas per mėnesį neišdirba minimaliosios trukmės arba nėra pakviečiamas dirbti, jam bet kokiu atveju darbdavys privalo sumokėti už 8 darbo valandas.

Darbuotojas, gavęs kvietimą dirbti likus mažiau negu penkios kalendorinės dienos iki darbo pradžios turi teisę atsisakyti dirbti kvietime nurodytomis sąlygomis ir laiku ir toks atsisakymas nelaikomas darbo pareigų pažeidimu. Darbuotojui jau pradėjus dirbti pagal pateiktą kvietimą, darbdavys vienašališkai gali keisti kvietime nurodytas sąlygas įspėjęs darbuotoją prieš vieną darbo dieną, tačiau darbuotojas gali nesutikti su tokiu pakeitimu ir tokiu atveju darbo funkcijos vykdymas baigiasi pagal darbuotojui įteiktame pirminiame kvietime dirbti nustatytas sąlygas ir toks nesutikimas nelaikomas darbo pareigų pažeidimu.

Sudarius su darbuotoju nenustatytos apimties darbo sutartį, darbdaviui draudžiama trukdyti darbuotojui nenustatytos apimties darbo sutarties metu dirbti kitam darbdaviui pagal darbo sutartį, nepaisant darbo sutarties rūšies taip pat bloginti darbuotojo darbo sąlygas dėl to, kad jis atsisakė priimti kvietimą dirbti ar keisti kvietime dirbti nustatytą darbo funkcijos apimtį.

Nenustatytos apimties darbo sutartis gali būti nutraukiama bendraisiais naujame kodekse nustatytais pagrindais taip pat gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva jei darbuotojas atsisako priimti laiku pateiktą kvietimą dirbti daugiau kaip tris kartus per pastaruosius tris mėnesius. Šiuo atveju darbdavys privalo įspėtį darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą raštu prieš penkias darbo dienas ir išmokėti darbuotojui penkių darbo dienų vidutinio jo darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Darbuotojas gali vienašališkai nutraukti aptariamą darbo sutartį įspėjęs darbdavį prieš 5 darbo dienas ir nenurodydamas nutraukimo priežasčių.

Daugiau apie naujajame darbo kodekse numatytas teisinio reguliavimo naujoves ir jų praktinį taikymą kviečiame sužinoti COUNTLINE seminare „Darbo kodekso reforma: naujos sutartys, priėmimas ir atleidimas, poilsio ir darbo laikas“ kartu su advokatais Tomu Bagdanskiu ir Mantu Mikalopu.

Seminarai vyks:

2016-11-22 Kaune, viešbutyje „Kaunas“;

2016-11-23 Klaipėdoje, viešbutis „Amberton Klaipėda“;

2016-11-24 Vilniuje, viešbutyje „Comfort Hotel LT“

Registruotis