Kada galima keisti pirkimo dokumentus, kai jie jau paskelbti?


Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje (netaikoma vykdant mažos vertės pirkimus) nustatyta, kad pirkimo vykdytojas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

1) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nei Įstatymo 40 str. 4 d. 1 punkte / Pirkimų įstatymo 53 str. 4 d. 1 punkte nustatyti terminai, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

2) jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

Jeigu yra vykdomas supaprastintas ar tarptautinės vertės skelbiamas pirkimas ir, atlikus pirkimo dokumentų pakeitimus, keičiama informacija, esanti jau paskelbtame skelbime, turi būti pildomos šios formos: supaprastintiems pirkimams Skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos (Sk-4 tipinė forma), tarptautinės vertės pirkimams Klaidų ištaisymas (T-14 standartinė forma). Šios formos turėtų būti naudojamos vykdomų pirkimų procedūrų metu siekiant paskelbti nedidelius pakeitimus jau publikuotuose skelbimuose, kaip nurodoma TED (angl. „Tenders Electronic Daily“).

Viešųjų pirkimų tarnyba pabrėžė, kad kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas), pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.

Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje yra nurodyta, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai.

Perkančiosios organizacijos, vykdydamos mažos vertės skelbiamus pirkimus, keisdamos pirkimo dokumentus vadovaujasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.8 punktu, kuriame nustatyta, kad jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos.

Visą Viešųjų pirkimų tarnybos komentarą galite rasti čia.