Įsigaliojo Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas


2018 m. gegužės 9 d. įsigaliojo Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas. Šiuo teisės aktu siekiama įgyvendinti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje. Įsigaliojus šiam teisės aktui galios neteko Elektroninio parašo įstatymas. Aptariamas įstatymas reglamentuoja elektroninio parašo, elektroninio spaudo, elektroninės laiko žymos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinę galią, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir naudotojų pareigas, kvalifikuotų elektroninio parašo, elektroninio spaudo ar interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atšaukimo sąlygas ir tvarką, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą, kiek to nereglamentuoja minėtas Reglamentas.

Dokumente yra aptariami atvejai, kada elektroninis parašas, elektroninis spaudas ir elektroninė laiko žyma, kurie neatitinka teisės aktuose keliamų reikalavimų, vis tiek bus laikomi galiojančiais ir prilyginamais raštiniam parašui. Įstatyme yra numatyta, kad šių priemonių teisinė galia yra pripažįstama, jeigu šių priemonių naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje. Įstatyme yra numatytas reikalavimas, kad kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo darbuotojai neturėtų neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už tyčinių nusikaltimų padarymą.

Visą teisės akto tekstą galite rasti čia.