Dėl teisės susipažinti su tiekėjo pasiūlymu


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo dalyvių teisę susipažinti su kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais ir šios teisės gynimą, bei proceso teisės normų, nustatančių tiekėjo teisę kreiptis į teismą, aiškinimo bei taikymo. Ieškovė (tiekėjas) prašė teismo įpareigoti atsakovę (perkančioji organizacija) supažindinti ieškovę su trečiojo asmens pasiūlymu, atskleidžiant siūlomos prekės gamintojo ir prekės modelio pavadinimą, bei iš naujo nagrinėti ieškovės prašymą dėl pateikto straipsnio pavadinimo ir žurnalo, kuriame jis publikuotas, atskleidimo; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Atsakovė raštu informavo ieškovę, kad Konkurso antros dalies laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą susipažinti su tiekėjų pasiūlymais. Atsakovė pranešimu informavo ieškovę, kad tiekėjos yra nurodžiusios, jog prekių gamintojai, katalogo kodai, techninė specifikacija ir straipsniai yra konfidenciali informacija. Ieškovė pateikė pretenziją dėl atsisakymo supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymu, tačiau ji buvo atmesta.

Teismo išaiškinimas

Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo praktikoje nėra pateikta labai išsamaus teisinio tiekėjų teisės susipažinti su kitų ūkio subjektų pasiūlymais kvalifikavimo. Iš kasacinio teismo praktikos matyti, kad ši teisė vertinama tiek kaip įstatyme įtvirtintos diskrecijos įgyvendinimas, tiek kaip sudedamoji pažeistų teisių gynybos dalis. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent pastarasis teisės aiškinimas kasacinio teismo praktikoje iš esmės vyrauja.

Tais atvejais, kai tiekėjui pripažintinas teisinis suinteresuotumas, tačiau dėl jo keliamų reikalavimų nėra pagrindo naikinti perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo, o sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia, peržiūros institucija (teismas) vis tiek privalo užtikrinti veiksmingą pažeistų teisių gynybą (nepaneigiant šalių galimybės kvestionuoti VPĮ 6 straipsnio taikymo dėl prašymo supažindinti su kitų tiekėjų pasiūlymais pateikimo momento (savalaikiškumo) ir atskleistinos informacijos apimties, o teismams tai vertinti), inter alia, įpareigojant perkančiąją organizaciją supažindinti su ieškovo prašyta informacija, reikalinga naujai peržiūros procedūrai inicijuoti.

Šiame kontekste, sutinkant su ieškovės pateiktu kasacinio teismo praktikos vertinimu, taip pat pažymėtini kiti tokios kasacinio teismo praktikos pavyzdžiai. Kasacinis teismas expressis verbis (tiesiogiai, aiškiai) yra konstatavęs, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą; teismas, pripažinęs, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymo duomenimis, pagal konkrečias atitinkamos bylos aplinkybes sprendžia, ar dėl koncentruotumo ir ekonomiškumo peržiūros procedūrą tęsti teismo procese, ar šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kur jos iš naujo apsibrėžtų savo ginčo ribas pagal naujai paaiškėjusią informaciją.