Dėl subtiekėjų pasitelkimo viešajam pirkimui


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis dėl subtiekėjų pasitelkimo viešajam pirkimui

Faktinės bylos aplinkybės

Perkančioji organizacija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Atliekų išvežimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas), jį skaidė į šešias dalis. Ieškovė kartu su jungtinės veiklos partnere pateikė pasiūlymą dėl Konkurso 2 ir 5 dalių. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, sudarė Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles, jų pirmoje vietoje esančią tiekėją pripažino laimėtoja, antroje pasiūlymų eilių vietoje nurodė kitą tiekėją, trečioje – ieškovę.

Ieškovė teigia, kad susipažinusi su Konkurso dalyvių pasiūlymais nustatė, jog trečiojo asmens Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų kaina yra neįprastai maža, o pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra netinkamas, todėl šios tiekėjos pasiūlymai dėl Konkurso 2 ir 5 dalių turėjo būti atmesti. Atsižvelgdama į tai, ieškovė 2017 m. birželio 9 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija paprašė trečiojo asmens pagrįsti, kad medicininės atliekos bus šalinamos laikantis Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, pagal galiojančius teisės aktus. Įvertinusi paaiškinimus, atsakovė sprendė, kad trečiasis asmuo pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį pagal Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė kreipėsi į teismą, ieškinyje nurodė, kad Konkurso 2 ir 5 dalimis perkamos ne tik atliekų vežimo, bet ir galutinio atliekų tvarkymo (naudojimo ir (ar) šalinimo) paslaugos. Trečiasis asmuo neturi teisės vykdyti atliekų apdorojimo – šalinimo ir (ar) naudojimo – veiklos. Paslaugoms teikti jis pasitelkė dvi subtiekėjas. Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenys patvirtina, kad viena iš subtiekėjų turi teisę vykdyti tik atliekų tvarkymo veiklą, kuri neapima atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, taigi ji galėtų būti pasitelkta tik medicininėms atliekoms rinkti ir išvežti. Kita subtiekėja, turinti reikiamas licencijas, paslaugas teikia pagal medicininių atliekų priėmimo įkainius, patvirtintus šios įmonės generalinio direktoriaus įsakymu. Tačiau trečiojo asmens pasiūlymo dėl Konkurso 2 ir 5 dalių kaina yra gerokai (daugiau nei 14 000 Eur) mažesnė nei viena iš pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių – pagal vienodai taikomus įkainius apskaičiuota subtiekėjai mokėtina suma už pavojingų atliekų šalinimą. Dėl to ieškovė daro išvadą, kad trečiasis asmuo negalės tinkamai teikti paslaugų pagal Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir savo pasiūlyme deklaruotas sąlygas.

Teismo išaiškinimas

Teismas spręsdamas ginčą pažymėjo, kad šalių ginčas tik netiesiogiai susijęs su neįprastai mažos kainos institutu, o nagrinėjamoje byloje sprendžiamo ginčo esmė – tiekėjo teisė naudotis subtiekėjo pasitelkiamu pasiūlyme neišviešintu ūkio subjektu (subtiekėjo subtiekėju).

Reikalavimo išviešinti subtiekėjus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subtiekėjo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Kai pirkimo sąlygose įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui ir jo subtiekėjams taikytini ne visiems kartu, o atskirai, perkančiajai organizacijai, remiantis pažyma apie tiekėjo ir jo subtiekėjų atliekamus darbus, yra lengviau vertinti visų jų kvalifikacijos atitiktį. Subtiekimas – vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas, be kita ko, ne išvengti pajėgumo vertinimo, o priešingai, atitikti kvalifikacijos reikalavimus, todėl subtiekėjų pasitelkimo aplinkybė negali lemti nelygiaverčio tiekėjų vertinimo. Sprendžiant dėl subtiekimo ar partnerystės atribojimo nuo kitų ūkio subjektų bendradarbiavimo formų, pagrindiniu kriterijumi pripažįstami trečiųjų asmenų veiksmai dėl pirkimo objekto, t. y. ar šie tiesiogiai ir aktyviai prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo ar netiesiogiai, tik tiekėjui (pirkimo sutarties kontrahentui) suteikdami priemones, reikalingas viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti. Tik tai, kad trečiųjų asmenų veiksmai vienkartinio, trumpalaikio pobūdžio, nedidelės apimties, per se (savaime) neturi reikšmės vertinant jų ir tiekėjų – kontrahentų teisinių santykių kvalifikavimą.

Teisėjų kolegija pažymi, kad iš trečiojo asmens pagrindžiant neįprastai mažą pasiūlymo kainą pateiktos informacijos matyti, jog Latvijos bendrovei bus perduotas dalies perkamų paslaugų teikimas. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad bendrovė – kaip prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo aktyviais savo veiksmais prisidėsiantis ir dėl to kasacinio teismo praktikoje suformuluotus pripažinimo subtiekėju kriterijus atitinkantis subjektas – privalėjo būti išviešintas trečiojo asmens pasiūlyme.

Nagrinėjamo ginčo kontekste pažymėtina, kad tiekėjas yra atsakingas už visų trečiųjų asmenų, tiesiogiai prisidedančių prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo, išviešinimą pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, jog jų nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Tai, kad tiekėjo tiesioginiai kontrahentai galbūt jo neinformavo apie bendradarbiavimą su kitais ūkio subjektais, nekeičia pirmiau nurodytos tiekėjo pareigos apimties, už kurią jis pats atsakingas, o neigiami jos nevykdymo padariniai jam kyla kaip sudėtinės verslo rizikos dalis.