Dėl jungtinės veiklos partnerio pašalinimo


2018 m. kovo 23 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-642-302/2018

Faktinės aplinkybės

Ieškovė nurodė, kad pagal jungtinę sutartį kartu su partneriais dalyvavo atsakovės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose: „dujotiekio projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir „projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (toliau – Pirkimas Nr. 2). Ieškovė pateikė pasiūlymus konkursuose. Įvertinusi ieškovės pasiūlymus, atsakovė nustatė, kad vienas iš ieškovės jungtinės veiklos partnerių turi po pasiūlymų pateikimo atsiradusią skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, todėl prašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju minėtas jungtinės veiklos partneris bus pajėgus vykdyti pagal pirkimo sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį, sutarties šalimis paliekant ieškovę ir UAB „Dujotiekis“. 2017 m. rugsėjo 29 d. atsakovė informavo ieškovę apie galimybę koreguoti jungtinės veiklos sutartį (Sprendimas Nr. 1). Pirkimo Nr. 2 laimėtoja pripažino ieškovę (Sprendimas Nr. 2). Vėliau atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Pirkime Nr. 1 priimtą Sprendimą Nr. 1 ir atmesti Pirkime Nr. 1 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų (Sprendimas Nr. 3). Taip pat atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Pirkime Nr. 2 priimtą Sprendimą Nr. 2, kuriuo remiantis sudaryta galutinė pasiūlymų eilė ir laimėtoja paskelbta ieškovė, bei priėmė naują sprendimą – atmetė Pirkime Nr. 2 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų (Sprendimas Nr. 4).

Teismo išaiškinimas

Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Teismas pažymėjo, kad dalyvis, veikiantis kaip įmonių grupės įgaliotinis, yra atsakingas už tai, jog įmonės paisytų perkančiosios organizacijos atitinkamo viešojo pirkimo sudarymo procedūros dokumentuose nustatytų pareigų ir sąlygų. Apeliantė laikytina profesionaliu viešųjų pirkimų teisinių subjektu, kuriam preziumuojama, jog turėjo būti aišku, kad reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, privalo atlikti visi jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės nariai. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju.

Ieškovė atsisakydama trečiojo asmens bei pakeitusi darbų paskirstymą tarp ieškovės ir kito sutarties partnerio, pakeitė pasiūlymą, t. y. ūkio subjektų grupės pasiūlymas, neatitikęs vieno iš minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, po tiekėjos padarytų pakeitimų tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Jungtinės veiklos partnerio pašalinimas ir darbų perskirstymas tarp likusių partnerių po to, kai baigėsi galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, laikytinas ne pasiūlymo netikslių ir (ar) neišsamių duomenų papildymu ar paaiškinimu, o pasiūlymo keitimu. Teismas atkreipė dėmesį, kad jei išimtinai vienai grupei, iš anksto to nenumačius, būtų suteikta galimybė pakeisti jai priklausančią trečiąją įmonę, kuri prarado kvalifikaciją ir kuriai gresia pašalinimas iš konkurso, tai būtų esminis pasiūlymo ir pačios grupės tapatybės pakeitimas ir toks pasiūlymo pakeitimas įpareigotų perkančiąją organizaciją atlikti naujus patikrinimus ir taip būtų suteiktas konkurencinis pranašumas šiai grupei, kuri gali siekti optimizuoti savo pasiūlymą, kad šis būtų geresnis, palyginti su jos konkurentu, dalyvaujančiu atitinkamo viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje, pasiūlymas. Tokia situacija prieštarautų vienodo požiūrio principui, pagal kurį reikalaujama, kad dalyviai turėtų vienodas galimybes pateikti savo pasiūlymus, o tiems pasiūlymams būtų taikomos vienodos sąlygos, taip pat ir iškraipytų sveiką ir veiksmingą viešajame pirkime dalyvaujančių įmonių konkurenciją.