Bendrijos dalyvių sutartis


2017 m. birželio 10 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Įstatymo pakeitimai padaryti siekiant sudaryti galimybę ūkinėms bendrijoms neviešinti tam tikros paprastai konfidencialia laikomos informacijos, kuria kolektyvinio investavimo subjektai konkuruoja tarpusavyje ir kuri iki įstatymo pakeitimų sudarė Juridinių asmenų registrui teikiamos (viešos) bendrijos veiklos sutarties dalį. Įsigalioję įstatymo pakeitimai suteikia teisines galimybes ūkinės bendrijos dalyviams konfidencialius dalyvių tarpusavio santykius reguliuojančius klausimus aptarti atskiroje sutartyje, kuri nėra tvirtinama notaro ir neprivalo būti teikiama Juridinių asmenų registrui (nėra vieša). Taigi įsigaliojus įstatymo pakeitimams bendrijos veikla bus reglamentuojama bendrijos veiklos sutartimi, kurios pagrindu ūkinė bendrija yra steigiama ir veikia, ir atskira bendrijos dalyvių sutartimi, kuri skirta išimtinai tik ūkinės bendrijos dalyvių tarpusavio santykiams reguliuoti.

Naujasis teisės aktas numato, kad bendrijos veiklos sutartyje privaloma nurodyti informacija yra:

1) bendrijos pavadinimas;
2) teisinė forma (tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija);
3) bendrijos veiklos tikslai;
4) bendrijos tikrieji nariai ir jų duomenys bei taisyklė, pagal kurią tikrieji nariai veikia bendrijos vardu;
5) bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
6) sandorių, sudaromų steigiamos bendrijos vardu ir dėl jos interesų, sudarymo ir tvirtinimo tvarka;
7) sprendimų dėl bendrijos reikalų priėmimo tvarka;
8) ar bendrija sudaro finansinių ataskaitų rinkinį;
9) šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Civilinį kodeksą ir šį įstatymą;
10) bendrijos veiklos sutarties keitimo tvarka, jeigu ji skiriasi nuo tvarkos, nustatytos šio straipsnio 8 dalyje;
11) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
12) sprendimo dėl bendrijos likvidavimo priėmimo tvarka;
13) bendrijos veiklos sutarties sudarymo data.

Siekiant užtikrinti tam tikrą konfidencialumo laipsnį, kiek tai susiję su ūkinės bendrijos dalyvių tarpusavio santykiais, visą kitą informaciją (kuri pagal seniau galiojusį įstatymą turėjo būti nurodoma bendrijos veiklos sutartyje) reikės perkelti į atskirą, visų ūkinės bendrijos dalyvių sudaromą bendrijos dalyvių sutartį. Kita vertus, ūkinės bendrijos steigėjams (dalyviams) pasirinkus, šie klausimai galėtų būti aptariami ir toje pačioje bendrijos veiklos sutartyje. Šią informaciją sudaro:

1) komanditinės ūkinės bendrijos komanditoriai (nurodyta, kad tai komanditorius) ir jų duomenys;
2) bendrijos tikrųjų narių įsipareigojimai dėl įnašų į bendriją, jų dydžio, įnešimo tvarkos ir terminų;
3) komanditinės ūkinės bendrijos komanditorių įsipareigojimai dėl įnašų į bendriją, jų dydžio (jeigu įnašas nepiniginis – dėl įnašo vertės), įnešimo tvarkos ir terminų;
4) dalyviams suteikiamų balsų nustatymo taisyklės;
5) bendrijos pelno skirstymo tvarka;
6) bendrijos dokumentų, išskyrus metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, pateikimo dalyviams susipažinti tvarka ir apribojimai;
7) metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, jeigu bendrija juos sudaro, pateikimo dalyviams susipažinti tvarka;
8) dalyvio teisių perleidimo tvarka;
9) naujų dalyvių priėmimo tvarka;
10) dalyvio pasitraukimo ar pašalinimo iš bendrijos tvarka, įskaitant terminą, per kurį turi būti iš anksto pranešta apie pasitraukimą ar pašalinimą iš bendrijos, ir momentą, nuo kurio iš komanditinės ūkinės bendrijos pasitraukęs ar pašalintas asmuo nebelaikomas komanditoriumi;
11) atsiskaitymo su asmenimis, kurie pasitraukė ar buvo pašalinti iš bendrijos, tvarka;
12) dalyvių atsakomybė už įsipareigojimų bendrijai nevykdymą.

Daugiau apie bendrijos dalyvių sutarties teikiamas galimybes bei kitas Ūkinių bendrijų įstatymo naujoves kviečiame sužinoti seminare „Naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymo taikymas“, kurį ves lektorius Laimonas Markauskas, advokatų profesinė bendrijos NJORD Law Firm partneris.