Aktualūs patarimai


Rangos teisiniai santykiai: darbų priėmimo ir perdavimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai – darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą. Todėl priimant rangos darbus užsakovui patartina minėtame akte nurodyti visas pastabas dėl pastebėtų priimamų darbų neatitikties sutartyje aptartoms sąlygoms.

Darbo teisiniai santykiai: atsižvelgiant į naujausius Europos Teisingumo Teismo išaiškinimus, darbdaviams, kurių darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos, rekomenduotina tokiems darbuotojams laiką, kurį darbuotojai skiria kasdienėms kelionėms iš gyvenamosios vietos į darbdavio nurodyto pirmojo kliento buvimo vietą ir iš paskutiniojo kliento buvimo vietos atgal į gyvenamąją vietą, įskaityti į darbo laiką ir už šį laiką mokėti atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Šalių bendradarbiavimas vykdant sutartį: pažymėtina, kad šalys, vykdydamos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, privalo bendradarbiauti su kita šalimi. Jeigu sutartyje šaliai yra numatyta pareiga suteikti informaciją ar atitinkamus dokumentus kitai sutarties šaliai, kad kita sutarties šalis galėtų tinkamai vykdyti savo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir šalis šio įsipareigojimo pati nevykdo, kita šalis privalo aktyviai reikalauti pateikti atitinkamus dokumentus ar informaciją. Tokius reikalavimus rekomenduotina įforminti raštu, kadangi, kilus ginčui dėl sutarties įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, pareiga įrodyti, kad sutarties šalis reikalavo pateikti informaciją ar atitinkamus dokumentus, reikalingus sutarčiai įvykdyti, tenka šaliai, kuri teigia, kad reikalavo pateikti informaciją, bet kita šalis atsisakė ją pateikti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-51-157/2015).