2016 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371-701/2016 (skolų išieškojimas)


Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių antstolio raginime paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, sustabdymą ir pasibaigimą, atlygio antstoliui dydį, aiškinimo ir taikymo.

Faktinės bylos aplinkybės

Vykdomojoje byloje, vykdydamas išieškojimą pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, išieškotojos naudai, išieškojęs visą teismo sprendimu priteistą sumą, antstolis apskaičiavo 35 711 Eur vykdymo išlaidų ir priėmė patvarkymą dėl šių vykdymo išlaidų išieškojimo.

Skolininkė su antstolio apskaičiuota išieškojimo išlaidų suma nesutiko ir pateikė skundą.

Skolininkė nurodė, kad, gavusi antstolio raginimą įvykdyti sprendimą ir nepasibaigus raginime nustatytam terminui, pateikė teismui prašymą atidėti sprendimo vykdymą ir taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti vykdomą išieškojimą, o antstoliui – prašymą sustabdyti vykdomąją bylą. Teismas nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė antstolio vykdomą išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje, kol bus išnagrinėtas prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo. Šis prašymas buvo išnagrinėtas ir netenkintas. Jis įsiteisėjo, kai Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi paliko ankstesnę nutartį nepakeistą. Skolininkės teigimu, antstolis atlygį nepagrįstai ir neteisėtai apskaičiavo nuo visos sprendimu priteistos sumos, neatsižvelgdamas į tai, kad iki Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo skolininkė į išieškotojos sąskaitą buvo pervedusi didžiąją dalį skolos. Kadangi nurodyti prašymai teismui ir antstoliui buvo pateikti nepasibaigus antstolio raginime nustatytam terminui, tai laikytina, kad raginimo įvykdymo terminas pasibaigė tik įsigaliojus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai ir tik nuo šios nutarties įsigaliojimo antstolis galėjo atlikti vykdymo veiksmus. Antstolis skolos likutį nurašė iš skolininkės sąskaitos neatlikdamas sudėtingų veiksmų, todėl, atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 16 punkto nuostatas, atlygis antstoliui neturėtų viršyti 7031,58 Eur. Kita vertus, kadangi antstolis iš esmės neatliko jokių vykdymo veiksmų, o tik nusirašė skolos likutį iš biudžeto išlaikomos institucijos sąskaitos, tai atlygis antstoliui neturi viršyti minimalaus nustatyto, t. y. 1737,72 Eur.

 

Teismo išaiškinimas

Teismas nurodė, kad sustabdyta gali būti tik nepasibaigusio termino eiga. Sustabdžius antstolio paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, šis terminas prasitęsia tuo laikotarpiu, kuris lygus sustabdymo laikotarpiui. Iki sustabdymo praėjęs termino eigos laikas įskaitomas į antstolio paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, o sustabdymo laikotarpis – neįskaitomas. Taigi, pasibaigusio termino eiga negali būti sustabdyta, nes neįmanoma sustabdyti to, kas jau yra praėję, pasibaigę. Šiuo atveju teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (išieškojimo stabdymo) raginime nurodytas terminas jau buvo pasibaigęs. Teismas nurodė, kad pagrindas stabdyti raginime nurodytą terminą nėra prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismui pateikimo momentas, o nutarties dėl tokių priemonių taikymo priėmimo momentas.

Pasisakydamas dėl antstoliui mokėtinų vykdymo išlaidų dydžio, teismas nurodė, kad šioje byloje esant nustatytai aplinkybei, kad visa vykdomojoje byloje išieškotina suma buvo išieškota ir (ar) sumokėta pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, teisėjų kolegija, remdamasi nurodytame Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punkte įtvirtintu teisiniu reglamentavimu ir atsižvelgdama į suformuotą teismų praktiką, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atlygio antstoliui dydis turi būti apskaičiuojamas nuo visos išieškotos sumos. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad skolininkė skolos neneigė, pasibaigus raginime nurodytam terminui didžiąją dalį skolos sumokėjo pati, bendradarbiavo su antstoliu ir kreditoriumi, teismas sprendė, kad yra pagrindas vykdymo išlaidų sumą mažinti.

 

Daugiau apie skolų išieškojimo ypatumus ir galimybes kviečiamia susipažinti COUN TLINE seminare „Skolų išieškojimas: galimybės ir praktiniai aspektai“ kartu su advokatais Rimante Tamulyte ir Miroslav Nosevič

Seminaras vyks Vilniuje viešbutyje „Artis“

Registruotis