2015 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015 (viešieji pirkimai)


2015 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015

Be kitų klausimų šioje byloje yra spendžiamas klausimas dėl Viešųjų pikrimų įstatymo nuostatų, kurios reglamentuoja tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir jų lygiavertiškumo nustatymą, perkančiosios organizacijos paskelbtoms pirkimo sąlygoms, aiškinimo ir taikymo.

Faktinės bylos aplinkybės

Tiekėjas kreipėsi į teismą nurodydamas, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose netiesiogiai nurodė konkrečius automobilio modelius, uždrausdamas siūlyti lygiaverčius variantus, dėl ko buvo pažeista VPĮ 25 str. 8 d.  Tiekėjas pasiūlė kitą automobilio modelį, kurio parametrai visiškai atitiko pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, tačiau tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė. Pretenzijas dėl netinkamos techninės specifikacijos buvo pateikę ir kiti potencialūs tiekėjai.

Teismo nutarties esmė

 

Visų pirma teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentų sąlygas ginčijo keli tiekėjai, jau vien šis faktas leidžia abejoti ar sąlygos tikrai atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Pasisakydamas dėl tiekėjų pasiūlymų lygiavertiškumo vertinimo, teismas nurodė, kad tiekėjų pasiūlymų lygiavertiškumo vertinimas daromas ne tik atsižvelgiant į VPĮ nuostatas, pirkimo sąlygos tekstinę išraišką, jos turinį, bet ir į perkančiosios organizacijos siekiamą tikslą atitinkamą nuostatą įtvirtinti. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tiekėjų pasiūlymų lygiavertiškumas įrodinėtinas ir nustatytinas pagal pirkimo sąlygose įtvirtintus techninius, funkcinius reikalavimus ar standartus, o šie kriterijai sietini ne su sertifikavimo įstaiga, o su konkrečiais, tarpusavyje palyginamais parametrais, standartizuotais reikalavimais, juolab kad neatmestina tikimybė, kad sertifikavimo įstaigoje patikrinti įrenginiai bus tarpusavyje nesulyginami.

Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškinio dalyko dalimi esantis perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą panaikinimas – atskiras reikalavimas ir jo nagrinėjimui esminės įtakos neturi daryti ankstesni ieškovo veiksmai ginčijant pirkimo sąlygas, juolab kad tiekėjas nebūtinai siūlytų tas pačias prekes, jeigu pirmoji peržiūros procedūra jam būtų sėkminga, be to, taip jis gali siekti įvairios teisėtų interesų apsaugos strategijos.

Teismas taip pat priminė, kad taikant VPĮ 25 straipsnio nuostatas nebūtina nustatyti prekių tapatumo (identiškumo), nes įstatyme įtvirtinta pirkimo objektų lygiavertiškumo koncepcija; jei būtų priešingai, iš dalies ar visiškai prarastų prasmę įstatymo nuostatos dėl techninės specifikacijos apibūdinimo ir siūlomos prekės savybių vertinimo; atsižvelgiant į tai, tiekėjams kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui ir išviešintiems jo įsigijimo tikslams, bet ne šių identiškumą; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos; jei perkančioji organizacija vertina, kad tiekėjo pateikiamais duomenimis neįrodytas siūlomos prekės lygiavertiškumas, ji šią poziciją turi detaliai pagrįsti, inter alia, pateikdama jos turimus įrodymus, o teismai turi išsamiai visus byloje pateiktus duomenis vertinti tarpusavyje.