Standartizuojama įmonių apskaita

 

2015-07-30

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.

Institucija, kuriai pavesta parengti šiuos reikalavimus, yra VMI, kuri vykdydama įgaliojimus, 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą po ilgai trukusio derinimo su kitomis institucijomis, apskaitos programinės įrangos kūrėjais ir diegėjais. Ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo šio VMI viršininko įsakymo įsigaliojimo (2015-07-22) VMI turės parengti ir Aprašo nustatyta tvarka paskelbti Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML schemos aprašą (XSD).

Patvirtintas aprašas apibrėžia viešojo sektoriaus subjektams ir ūkio subjektams taikomus reikalavimus, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams buhalterinės apskaitos duomenys teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T).

Subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, turi vadovautis VMI patvirtinta SAF-T technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos informacijos naudotojams apskaitos registrų duomenys teikiami SAF-T. Šio SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai (Aprašo 2 priedas, klasifikatoriai, skirti PVM, pelno mokesčio bei analitinės buhalterinės apskaitos duomenims, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, klasifikuoti, taip pat Sąskaitų klasifikatoriai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, skirti Didžiosios knygos sąskaitoms sugretinti) yra sudedamoji SAF-T techninės specifikacijos dalis.

SAF-T struktūrą sudaro keturios dalys:

- Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie subjektą, kuriam taikomas SAF-T (subjektų kodai, adresai, kontaktiniai asmenys ir kita informacija).
- Pagrindinę duomenų bylą sudaro buhalterinių sąskaitų, pirkėjų, tiekėjų, debitorių, kreditorių, prekių / paslaugų, atsargų, turto bei kiti duomenys.
- Didžiąją knygą sudaro suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir jų analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencija, suma ir kita informacija).
- Pirminių dokumentų duomenis sudaro pardavimų, pirkimų (įsigijimų) sąskaitų, mokėjimų, prekių judėjimo, turto pokyčių duomenys.
- SAF-T atitinkamų elementų privalomumas pažymėtas žvaigždute (*). Kai apibrėžto privalomo elemento duomenų nėra apskaitos sistemoje, toks elementas turėtų būti įtrauktas į SAF-T. Žvaigždute nepažymėti (neprivalomi) elementai neužpildomi tik tuo atveju, kai apskaitos sistemoje tokie duomenys nekaupiami. SAF-T duomenys informacijos naudotojų prašymu rengiami už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį ir pateikiami lietuvių kalba.

Buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turi būti pasirengę teikti pelno siekiantys juridiniai asmenys (išskyrus Lietuvos banko prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka), kurių:
•    2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų, – 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
•    2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, – 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
•    2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45 tūkst. eurų, – 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
•    2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turi būti pasirengę teikti pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių užpraėjusių finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų.


Atsiradus pareigai, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje teikiami neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.


 

Pastebėtina, kad standartinės apskaitos duomenų rinkmenos sukūrimas yra viena iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemių, skirtas mokesčių administravimo efektyvumui didinti, kartu siekiant sukurti teigiamą poveikį mokesčių mokėtojams. Vertinama nauda mokesčių mokėtojui:
•    kai atliekami elektroninės kontrolės veiksmai: vienam mokestiniam patikrinimui sutaupomos 32 val., mokestiniam tyrimui sutaupomos 24 val., iš viso sutaupoma nuo 41 705 eurų per metus;
•    kai atliekami ne elektroninės kontrolės veiksmai: vienam mokestiniam patikrinimui sutaupomos 93 val., mokestiniam tyrimui sutaupomos 45 val., iš viso sutaupoma nuo 750 695 eurų per metus.

Skaičiuojama, kad dėl buhalterinės apskaitos duomenų rinkmenos įdiegimo Lietuvoje numatomos mokesčių administratoriaus išlaidos – 2,44 mln. eurų (be PVM), kurių pagrindinis numatomas finansavimo šaltinis – ES struktūriniai fondai.


Ūkio subjektai patirs išlaidų dėl jų turimų verslo valdymo informacinių sistemų pertvarkymo: VMI duomenimis, galimos vienkartinės išlaidos reikalingų informacinių sistemų papildymui nauja funkcine galimybe vienam juridiniam asmeniui sudarytų mažiesiems ir vidutiniams mokesčių mokėtojams – nuo 30 iki 580 eurų ir daugiau; didiesiems mokesčių mokėtojams – nuo 150 iki 4 300 eurų ir daugiau


 

Plačiau COUNT LINE seminare