Priimtas įstatymas dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo viešajame sektoriuje

 

2015-07-30

Seimas, įgyvendindamas Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. gruodžio 22 d. nutarimus dėl sumažintų valstybės tarnautojų ir kitų asmenų atlyginimų valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, 2015 m. birželio 30 d. priėmė Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927.

Šiuo įstatymu nustatytas patirtų praradimų grąžinimo mechanizmas, kuris taikomas asmenims, kurių darbo užmokestis (atlyginimas) ekonomikos krizės laikotarpiu buvo sumažintas vadovaujantis įstatymų nuostatomis, kurias Konstitucinis Teismas minėtuose nutarimuose pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai. Praradimai grąžinami visiems atitinkamiems asmenims, nepriklausomai nuo to, kada jie pradėjo eiti pareigas institucijoje ar įstaigoje, t. y. ar jau ėjo pareigas, kai buvo mažinamas darbo užmokestis (atlyginimas), ar jie buvo priimti, kai jau buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas).

Pagal šį įstatymą grąžinami šie praradimai:
- neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų (pvz., išeitinių išmokų, kompensacijų už nepanaudotas atostogas ir kt.), išskyrus vienkartines pinigines išmokas, kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo skirtos kaip skatinimo priemonė) dalis;
- dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) mokėjimo susidaręs socialinių (pvz., pašalpų (kompensacijų), mokamų susižalojus, žuvus atliekant tarnybines pareigas, pareigūnių nėštumo ir gimdymo išmokų ir kt.), valstybinio socialinio draudimo (VSD) išmokų, valstybinių pensijų dydžių skirtumas ir kaupiamųjų pensijų įmokų skirtumas.

Asmenims, kurių darbo užmokestis buvo sumažintas ne daugiau kaip 2 proc. 2009 m. mėnesiais ir ne daugiau kaip 4,5 proc. 2010–2013 m. mėnesiais, grąžintinos sumos nepriklausys, nors tam tikrus praradimus šie asmenys ir bus patyrę. Mėnesio grąžintini dydžiai apskaičiuojami litais, o juos susumavus gauta grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis perskaičiuojama į eurus centų tikslumu.

Apskaičiuota grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis bus išmokama 2016–2020 m. tokiomis procentinėmis dalimis:
•    2016 m. – 5 proc. sumos;
•    2017 m. – 20 proc. sumos;
•    2018 m. – 25 proc. sumos;
•    2019 m. – 25 proc. sumos;
•    2020 m. – 25 proc. sumos.
Delspinigiai nuo grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies neskaičiuojami.

Finansų ministerijos skaičiavimais, įstatymo įgyvendinimui iš viso reikės apie 121 mln. eurų. 25 proc. (5 proc. kiekvienais metais) visų reikalingų lėšų bus skiriama iš sumažintą darbo užmokestį asmenims mokėjusioms institucijoms ar įstaigoms numatytų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.


Naujasis įstatymas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., o iki to laiko Vyriausybė turės priimti įgyvendinamuosius teisės aktus.


 

Plačiau COUNT LINE seminare