Pasirengimas metinės finansinės atskaitomybės duomenų įkėlimui į konsolidavimo sistemą VSAKIS

Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie finansinės informacijos įkėlimą į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės analizuoti įkeltas derinimui operacijas ir skolas, įkeltus konsolidavimui likučius, taip pat atlikti praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidingų duomenų koregavimus.

Temos:

1.
Konsolidavimo procedūros:
• Konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkinių operacijų per ataskaitinį laikotarpį ir likučių paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną suderinimas;
• Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimas.

2. Tarpusavio operacijų ir likučių derinimas:

• Turto;
• Įsipareigojimų;
• Piniginių lėšų;
• Finansavimo sumų;
• Pajamų;
• Sąnaudų.

3. Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas:

• VSAKIS apžvalga: prisijungimas, administravimas, duomenų įkėlimas ir tvirtinimas, ataskaitų spausdinimas;
• Tarpusavio likučių derinimas, tarpusavio operacijų derinimas ir eliminavimas;
• Pajamų grupavimas, sąnaudų grupavimas, turto grupavimas, sukauptų gautinų sumų grupavimas, įsipareigojimų grupavimas, sukauptų mokėtinų sumų grupavimas, nuosavybės grupavimas, finansavimo sumų grupavimas;
• Praėjusių metų klaidų taisymų įkėlimas į finansinės atskaitomybės formas.

4. Įkeltų į VSAKIS sistemą duomenų analizė, neatitikimų paieška, duomenų tikslinimas rankiniais įrašais:

• Duomenų apie ilgalaikį turtą analizė;
• Duomenų apie finansinį turtą analizė;
• Duomenų apie atsargas analizė;
• Duomenų apie pinigų srautus ir finansavimo sumas analizė;
• Duomenų apie įsipareigojimus analizė;
• Tarpusavio operacijų duomenų koregavimas;
• Praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidingų duomenų koregavimas.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.