Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas nuo 2016-04-01

 

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK), priimtas dar 1984 m., skirtingais laikotarpiais ir įvairiais tikslais apie 350 kartų keistas ir tebekeičiamas, iš tiesų stokoja vientisumo, nuoseklumo. Jame yra pažeista administracinės ir baudžiamosios atsakomybės darna, sankcijų visuma ir atskirų konkrečių nuobaudų griežtumas iškraipo baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimą. Konstruojant sankcijas dažnai nebuvo vadovaujamasi atribojimo kriterijais, ši praktika buvo taip paplitusi, kad iš sankcijų visumos nebėra aišku, kodėl kuris nors teisės pažeidimas pripažintas administraciniu teisės pažeidimu, o ne baudžiamuoju nusižengimu ar net nusikaltimu.

Visa tai nulėmė būtinybę parengti naują administracinės atsakomybės santykius reguliuojantį teisės aktą – Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK). Seimas2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869 patvirtino ANK, nustatydamas jo įsigaliojimo datą – 2016 m. balandžio 1 d. (atitinkamai nuo šios datos galios neteks senasis ATPK, o ATP perkvalifikavimas ir atleidimas nuo atsakomybės keičiantis reguliavimui reglamentuojamas įstatymu, kuriuo patvirtintas ANK).

Naujuoju ANK siekiama reglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę Lietuvoje, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui.

Esminiai teisinio reguliavimo aspektai, bendri galiojančiam ATPK ir ANK:

- Administracinėn atsakomybėn traukiamas tik fizinis asmuo esant jo kaltei nuo 16 m. Tokie fizinių asmenų administracinės atsakomybės pagrindai yra nusistovėję Lietuvos teisėje (buvo nuspręsta, kad juridinių asmenų (ūkio subjektų) administracinės atsakomybės taikymas vadovaujantis objektyviojo pakaltinamumo principu neleistų sujungti į vieną kodifikuotą teisės aktą fizinių ir juridinių asmenų administracinės atsakomybės reguliavimo, kartu išlaikant administracinės ir baudžiamosios atsakomybės darną).

- Kaip ir ATPK, ANK straipsnių dispozicijos konstruojamos atsižvelgiant į principą, kad už padarytą teisės pažeidimą asmeniui būtų taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK numatytą pažeidimą, jei savo sudėtimi padarytas teisės pažeidimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

- Pagrindine administracine nuobauda naujame ANK lieka piniginė bauda. Ši nuobauda yra tradiciškai efektyvi nubaudimo, taip pat ir prevencijos priemonė už mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Siekiant išlaikyti sankcijų suderinamumą baudžiamojoje ir administracinėje atsakomybėje bei atsižvelgiant į tai, kad nors bauda nėra griežta bausmė, tačiau jos sukeliamų pasekmių asmeniui sunkumas, jos neigiamas poveikis tiesiogiai priklauso nuo jos dydžio, ANK numatyta piniginė bauda gali būti ne mažesnė negu 10 ir ne didesnė negu 6 000 eurų (pirminėje ANK redakcijoje buvo siūlyta apsiriboti 20 000 Lt, kas prilygsta 5 792 Eur). Taip pat ANK lieka ir administracinė nuobauda – įspėjimas. Kaip alternatyvi administracinė nuobauda lieka nemokami viešieji darbai.

- Baudų dydžiai nurodomi nustatant minimalią ir maksimalią baudas. Tačiau specialiosios teisės atėmimas ir turto konfiskavimas nebelaikomi administracinėmis nuobaudomis, o, analogiškai Baudžiamojo kodekso reguliavimui, laikomi administracinio poveikio priemonėmis.

- Įvairiems viešojo administravimo subjektams paliekama teisė nagrinėti administracinius nusižengimus ne teismo tvarka ir skirti administracines nuobaudas.

- Išlaikytas proceso santykių reguliavimo tęstinumas, kuris ATPK įtvirtintas nuo 2010 m., pvz.: administracinių nusižengimų bylų teismingumas bendrosios kompetencijos teismams; administracinio nurodymo institutas; galimybė tam tikrais atvejais surašyti administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu asmeniui nedalyvaujant ir protokolo nusiuntimas paštu; bylų nagrinėjimo teisme pradžios termino nustatymas, taip pat taisyklė, kad byla paprastai turi būti išnagrinėta per vieną posėdį; teisminio bylų nagrinėjimo atribojimas nuo bylų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose; skundų dėl po pirmojo nagrinėjimo priimtų nutarimų padavimo termino pailginimas iki 20 d.; institucijos, ne teismo tvarka priėmusios nutarimą byloje, sutikimo su skundu institutas ir kt.

- ANK analogiškai, gal tik šiek tiek modifikuotai, reglamentuoja ir kitus administracinės atsakomybės aspektus: bendrus bylų tyrimo ir nagrinėjimo principus – teisingumo, lygybės prieš įstatymą, objektyvumo, visapusiškumo ir pan.

Keletas ANK naujovių:

- Nepilnamečiui, kuris padarė administracinių nusižengimų požymių turinčią veiką ir kuriam nebuvo sukakę 16 m., gali būti taikomos vaiko priežiūros formos. Teismas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį bei nepilnamečio asmenybę, gali neskirti nepilnamečiui administracinės nuobaudos ir kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo.

- ANK turi atskirą skyrių ,,Aplinkybės, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn“. Minėtame skyriuje apimamos tiek klasikinės aplinkybės, šalinančios atsakomybę, tiek kitos aplinkybės, kurioms esant asmuo netraukiamas atsakomybėn. ANK, palyginti su ATPK, praplėstas naujomis administracinę atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis: asmens, padariusio įstatymo uždraustą veiką, sulaikymu, profesinių pareigų vykdymu, teisėsaugos institucijos užduoties vykdymu, įsakymo vykdymu, pateisinama profesine ar ūkine rizika, moksliniu eksperimentu, mažu veikos pavojingumu (šiuo atveju oficialiu pareigūno poveikiu asmens atžvilgiu yra žodinės pastabos pareiškimas), taip pat neatsako asmuo, kuris administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė vadovaudamasis klaidinga oficialia konsultacija.

- Administracinėje atsakomybėje pagal ANK kaip administracinės nuobaudos nebebus taikomi administracinis areštas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų).

- Siekiant išlaikyti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės darną, piniginės baudos dydis už administracinius nusižengimus apribotas 6 000 Eur bauda.

- ANK įtvirtintos naujos administracinio poveikio priemonės:

- ANK atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašas papildytas administracinio nusižengimo padarymu reiškiant neapykantą asmeniui (asmenims) ar diskriminuojant jį (juos) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais pagrindais.

- ANK nustatytas vienodas bendras administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminas – 2 m. nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o esant trunkamam nusižengimui – 2 m. nuo administracinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. ANK, skirtingai nei Baudžiamasis kodeksas, nenumato senaties termino sustabdymo dėl asmens slapstymosi, atsižvelgiant į administracinių nusižengimų teisenos ypatumus (greito, operatyvaus proceso būtinybė, galimybė nagrinėti bylą asmeniui nedalyvaujant).

- Atsisakyta ATPK reguliavimo, pagal kurį buvo pabrėžiamas asmens baustumas, ir įtvirtintas administracinio nusižengimo pakartotinumo institutas.

- ANK specialiojoje dalyje administracinių nusižengimų dėstymas pasirinktas kaip ir Baudžiamajame kodekse. Specialiosios dalies straipsniuose dalis stengiamasi dėstyti pagal sankcijų griežtumą, pradedant nuo švelnesnių, išskyrus tam tikras išimtis. ANK nebeliko kai kurių ATP, nes jie patenka į Baudžiamojo kodekso sritį (pvz., Respublikos Prezidento įžeidimas), taip pat atsirado naujų konkretizuotų pažeidimų (pvz., sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas).

- ANK papildytas nauja taisykle, leidžiančia surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolui surašyti.

- Administracinio nurodymo instituto taikymas: administracinis nurodymas surašomas, kai už administracinį nusižengimą nustatyta ne didesnė negu 1 500 eurų maksimali bauda (anksčiaunustatytas baudos dydis buvo iki 868 Eur). Taip pat atsirado naujas specifinis pagrindas, kuris užkerta kelią administracinio nurodymo surašymui, – administracinio nusižengimo padarymas būnant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas ir alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo bei keletas kitų ribojimų.

- Numatyta galimybė pažeidėjui ir nukentėjusiajam susitarti dėl žalos atlyginimo bei atlikti kiti pakeitimai.