Kokias finansines ataskaitas rengsime 2016 m.

 

2015-06-25

Seimas, įgyvendindamas Apskaitos direktyvos pakeitimus, Finansinės atskaitomybės įstatymą išdėstė nauja redakcija. Apskaitos direktyvoje nustatyti labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių rodiklių dydžiai, vienodos rodiklių ribos bei atitinkami atskiroms įmonių kategorijoms taikomi finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai. Vienodomis ribomis siekiama užtikrinti, kad būtų padidintos galimybės palyginti finansines ataskaitas. Taigi pakeistų įstatymų tikslasįgyvendinti Apskaitos direktyvos nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti administracinę naštą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, padidinti finansinių ataskaitų aiškumą, galimybes jas palyginti.

Pagal Apskaitos direktyvą iš mažų įmonių galima reikalauti parengti tik 3 finansines ataskaitas, todėl Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme įtvirtinta, kad mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 5 finansinės ataskaitos, kaip yra nustatyta ir šiuo metu. Naujame įstatymo skirsnyje pateikiamos įmonių kategorijos ir jų kriterijai bei šių kategorijų įmonių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis detalizuojama lentelėje:

Kategorijų pavadinimai ir
skirstymo kriterijai

Labai mažos (kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)

Mažos įmonės (kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)

Vidutinės įmonės (kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)

Didelės įmonės (kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
viršija dydžius)

Balanse nurodyto turto
vertė, Eur

350 000

4 000 000

20 000 000

Daugiau
kaip 20 000 000

Pardavimo grynosios pajamos
per ataskaitinius finansinius metus, Eur

700 000

8 000 000

40 000 000

Daugiau
kaip 40 000 000

Vidutinis metinis darbuotojų
skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus

10
darbuotojų

50
darbuotojų

250
darbuotojų

Daugiau
kaip 250 darbuotojų

Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Balansas

Taip
(trumpas balansas)

Taip
(arba sutrumpintas)

Taip

Taip

Pelno
(nuostolių) ataskaita

Taip
(trumpa
pelno
(nuostolių) ataskaita)

Taip

Taip

Taip

Pinigų
srautų ataskaita

̶

Savo nuožiūra

Taip

Taip

Nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita

̶

Savo nuožiūra

Taip

Taip

Aiškinamasis
raštas

Savo nuožiūra

Taip

Taip

Taip

Metinis
pranešimas

Neprivalo (tačiau
tam tikrą informaciją turi pateikti po balansu)

Neprivalo (tačiau
tam tikrą informaciją turi pateikti aiškinamajame rašte)*

Taip
(
AB,
UAB, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi
tikrieji nariai yra AB ar UAB)*

Taip
(
AB,
UAB, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi
tikrieji nariai yra AB ar UAB)

* – Mažos ir vidutinės įmonės gali nepateikti tam tikros nefinansinės informacijos.

Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršijami ar pradedami viršyti 2 iš eilės finansinius metus. Kai labai maža įmonė nepasirenka taikyti išimčių, leidžiamų labai mažoms įmonėms, jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip mažoms įmonėms. Labai mažoms įmonėms leidžiamos išimtys netaikomos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms, taip pat AB ir UAB, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka. Įtvirtinta, kad vienų finansinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formos negali skirtis nuo kitų finansinių metų formų.

Šis įstatymas įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d. ir bus taikomi rengiant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus bei atliekant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą.