Kas privalo apskaitą vykdyti GPAIS?

 

Gamintojai–asmenys, kurie:

•LR teritorijoje gamina alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir(ar) gaminius pakuoja arba
•Pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius LR rinkai, naudodamas bet kokias priemones, arba
•Gamina arba užsako projektuoti ar pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui, naudodamas bet kokias priemones; arba
• iš kitų tiekėjų gautą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
•Gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę.

Taip pat, Importuotojai – asmenys kurie:

• Importuoja ir(ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į LR teritoriją arba
• Importuoja ir(ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius LR rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
• Iš ES ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais LR rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
• Yra įsisteigę ES ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio priemones, LR buitinės ar nebuitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba
• Iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais LR rinkai tiekia transporto priemones, arba
• Iš lizingo paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo būdu įsigyja į LR teritoriją importuotus ir(ar) įvežtus gaminius ir(ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo sutartis nutraukiama, šiuo Įstatymu gaminių importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo gavėjo, perima lizingo paslaugas teikianti finansų įstaiga.