Informacijos 2016 m. VMI teiksime daugiau

 

2015-07-30

LR Seimas, 2015 m. birželio 25 d. priimdamas įstatymą Nr. XII-189, pakeitė Mokesčių administravimo įstatymą (MAĮ). Šiais įstatymo pakeitimais įvestos naujos pareigos mokesčių administratoriams, praplėstos mokesčių administratoriaus teisės, pakeista mokestinių ginčų tvarka.

Įstatymo pakeitimai:

Paaiškinimai apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius

Pakeitus MAĮ, mokesčių administratoriui pareikalavus turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai pagrindžiami sandorius patvirtinančiais dokumentais ir kitais juridinę galią turinčiais įrodymais. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyti duomenys, kurie leis tiksliai nustatyti sandorio šalis. Nuo įstatymo įsigaliojimo datos asmenys privalo kaupti ir saugoti paminėtus dokumentus.

Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai privalės pateikti VMI informaciją ne tik apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, bet ir sąskaitų metinių apyvartų dydį, sąskaitų likutį metų pabaigoje, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas ir kitą informaciją, reikalingą VMI funkcijoms atlikti. Informacija pateikiama, jei vieno asmens toje pačioje finansų įstaigoje esančios sąskaitos metinė apyvarta viršija 15 000 eurų.

Informacija apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas pateikiama raštu per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo / uždarymo dienos arba kitais, su VMI suderintais, terminais.

Kita teikiama informacija

Juridiniai asmenys kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie iš jų dalyvių, kurie yra fiziniai asmenys, gautas pinigines lėšas, kai vieno asmens per kalendorinius metus įmokėta suma yra didesnė nei 15 000 eurų. Juridiniai asmenys taip pat kartą per kalendorinius metus privalės pateikti informaciją apie įsiskolinimus fiziniams asmenims, jei įsiskolinimas paskutinę metų dieną yra ne mažesnis nei 15 000 eurų.

Juridiniai asmenys teiks informaciją VMI ir apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei per vienerius metus tas pats asmuo suteikė paslaugų daugiau nei už 15 000 eurų. Turės būti teikiama ir informacija apie užsienietį, dirbantį įmonėje pagal laikinojo įdarbinimo sutartį, sudarytą su užsienio valstybės juridiniu asmeniu.

Finansų rinkos dalyviai ir kiti subjektai privalės kaupti ir mokesčių administratoriui pateikti užsienio valstybių asmenų sąskaitų informaciją.

Mokesčių administravimo naujovės

Neteko galios MAĮ 87 str. 2 d., todėl buvo atsisakyta draudimo įskaityti gyventojui pajamų mokesčio permokas kitų mokesčių nepriemokoms padengti. Pakeitimais nustatyta, kad mokestinės prievolės dydis galės būti nustatomas ne tik pagal ankstesnių mokesčių mokėtojo pateiktų deklaracijų duomenis, bet ir pagal kitą VMI gaunamą informaciją (informaciją, pateikiamą trečiųjų asmenų).

Nurodymai atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais taip pat galės būti duodami, kai mokesčių administratorius vykdo mokestinės nepriemokos priverstinį išieškojimą bei mokestinio tyrimo metu.

Svarbu!

MAĮ pakeitimai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Įstatyme numatyta, kad mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas turės informuoti apie gautas paskolas, jei jos nebuvo deklaruotos paties mokesčių mokėtojo ar kitų asmenų.


Jeigu mokesčių mokėtojas paminėtame straipsnyje nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina.