Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2016 m.

 

VMI raštu Nr. RM-27154 informavo apie 2015 m. gruodžio 10 d. Seimo priimtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimo įstatymą Nr. XII-2162, kuriuo atlikti šie pakeitimai:

I. Pakeistos GPMĮ 17 str. ,,Neapmokestinamosios pajamos nuostatos:

- Pajamų mokesčio (GPM) lengvata – neapmokestinamas dydis, taikomas apskaičiuojant GPM nuo gautų palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur sumažintas iki 500 Eur. Neapmokestinama 500 Eur riba taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 m. ir vėlesniais laikotarpiais gautas palūkanas bei nuo jų mokėtiną GPM.

Kaip nurodoma aiškinamajame rašte, ši šešis kartus sumažinta neapmokestinamoji suma yra tikslingai nukreipta apmokestinti didesnes pajamas (per 20 tūkst. eurų per metus) gaunančius gyventojus. Tačiau tikėtina, kad toks ribos sumažinimas iki 500 eurų daugiausiai įtakos gali turėti smulkiesiems investuotojams ir taupytojams (stambiesiems asmenims, gaunantiems dideles pajamas iš minėtų šaltinių, toks skirtumas neturėtų būti reikšmingas). Šiuo metu bankai dėl Europos Centrinio Banko vykdomos politikos už indėlius moka ypač mažas palūkanas, tačiau tikėtina, jog artimiausiu metu palūkanų normos turėtų pradėti kilti, tad po kurio laiko 500 eurų riba gali jau nebeatitikti realijų. JAV centriniam bankui pradėjus palūkanų kėlimo ciklą, Lietuvos bankų ekspertų skaičiavimai rodo, kad palūkanoms priartėjus prie istoriškai vidutinių 4 %, Lietuvoje 15 % GPM jau būtų apmokestintos didesnės nei 12 500 Eur santaupos, laikomos indėliais ar obligacijomis.

- GPM lengvata – neapmokestinamas 3 000 Eur dydis, taikomas pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, sumažintas iki 500 Eur. Taigi skirtumas tarp mokestiniu laikotarpiu gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų ir tų finansinių priemonių ar išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kainos, viršijantis 500 Eur, apmokestinamas, taikant 15 proc. GPM tarifą. Šis dydis taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių laikotarpių pajamas, gautas iš finansinių priemonių pardavimo ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo.

Finansų ministerija nurodo, kad dėl neapmokestinamos pajamų ribos iš vertybinių popierių perleidimo bei palūkanų sumažinimo, preliminariu skaičiavimu, poveikis biudžetui neženklus (priklausantis nuo vertybinių popierių pelningumo bei palūkanų normos), bet teigiamas – preliminariu vertinimu, valstybės ir savivaldybių biudžetai per metus gaus papildomai tik apie 0,6 mln. eurų.

Eurostato duomenimis, Lietuvoje namų ūkių taupymo lygis yra vienas mažiausių ES (bendras santaupų (neišleidžiamos pajamų dalies) ir visų pajamų santykis 2014 m. buvo 10,49 proc., Lietuvoje jis siekė vos 0,13 proc.), o šie pakeitimai, tikėtina, neskatins aktyvesnio piniginių lėšų taupymo.

- Pakeista GPM lengvata nekilnojamajam turtui, išlaikytam nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn,5 m. terminą pailginant iki 10 m. Šis įstatymo pakeitimas taikomas kito nei gyvenamasis būstas (gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka) nekilnojamojo turto išlaikymo laikotarpiui. Išlieka galioti lengvatos pajamoms, gautoms už gyvenamojo būsto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Taigi priskiriant 2016 m. parduoto nekilnojamojo turto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas neapmokestinamosioms pajamoms, atsižvelgiama į 10 m. nekilnojamojo turto išlaikymo sąlygą.

II. GPMĮ 20 str. ,,Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydisnuostatos, susijusios su mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir metinio NPD, taip pat papildomo NPD už auginamus vaikus (įvaikius) taikymu nuo 2016 m. sausio 1 d.:

- Mėnesio NPD: gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos (MMA), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD nuo 166 eurų padidėja iki 200 eurų. Kitaip nei ankstesnėje mėnesio NPD apskaičiavimo formulėje, vienas iš rodiklių, lemiančių konkrečią nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino NPD sumą nuo 2016 m. sausio 1 d., tapo MMA, galiojanti einamųjų metų sausio 1 d. Maksimalus 200 eurų NPD kiekvieną 2016 m. mėnesį taikytinas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršys 350 eurų (kadangi nuo 2016 m. MMA didėja iki 350 Eur).

Didesnes su darbo santykiais susijusias pajamas gaunantiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis) taikytinas mėnesio NPD yra mažesnis, apskaičiuotas pagal formulę, laikantis principo, kad didėjant gaunamoms pajamoms, taikytinas NPD mažėja:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., vienas dydis).

Jeigu MMA būtų pakeista tais pačiais 2016 m., mėnesio NPD apskaičiavimas nesikeistų. NPD 2016 m. ir toliau būtų apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės kaip 350 eurų, arba ir toliau taikomas maksimalus 200 eurų mėnesio NPD gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus ne didesnės kaip 350 eurų.

- Padidinti taikytini mėnesio NPD riboto darbingumo asmenims:

- Papildomas NPD: vaikus auginantiems tėvams (įtėviams) mėnesio papildomas NPD nuo 60 eurų padidintas iki 120 eurų už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 m., taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais. Metinis papildomas NPD už kiekvieną vaiką 2016 m. yra 1440 eurų.

- Metinis NPD: apskaičiuojamas, atsižvelgiant ne tik į su darbo santykiais susijusių pajamų, bet į gautų visų, apmokestinamų 15 proc. GPM, metinių pajamų sumą (išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų). Maksimalus – 2400 eurų (2015 m. – 1992 eurų) metinis NPD taikytinas gyventojams, kurių metinių pajamų suma neviršys 12 MMA, buvusios einamųjų metų sausio 1 d., dydžių sumos. Toks metinis NPD 2016 m. taikytinas gyventojams, kurių 2016 m. gautų metinių pajamų suma bus ne didesnė kaip 4200 eurų (350 Eur x 12 mėn.).

Didesnes metines pajamas gaunantiems gyventojams metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę: Gyventojui taikytinas metinis NPD = 2400 – 0,34 x (metinių pajamų suma – 12 MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių). Kadangi MMA, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., yra 350 eurų, pagal formulę apskaičiuojant 2016 m. taikytiną metinį NPD, iš gyventojo gautų metinių pajamų sumos atimama 4200 eurų (350 x 12). Gautas skirtumas, padaugintas iš 0,34 koeficiento, atimamas iš 2400 eurų sumos.

III. GPMĮ 21 str.Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidospapildytas nuostata, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidasgyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokas į pensijų fondus, jeigu įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, į kurią šiuo metu stoja Lietuva, priklausančioje valstybėje ir jei jos atitinka kitus šio straipsnio reikalavimus.