Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS sudarymas

Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie metinės finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS sudarymą, pateikimą ir saugojimą.
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės parengti tarpines ir metinę atskaitomybes, atlikti praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidingų duomenų koregavimus.

Temos:

1. Finansinių ataskaitų rinkiniai:

• Finansinių atskaitomybių rinkinių lygiai;
• Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui (sudėtis, formos);
• Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai, saugojimo terminai, atsakomybė.

2. Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas. Perkeltų duomenų sutikrinimas pagal pagrindines dimensijas turto dalyje su finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto dalimis:

• Privalomasis sąskaitų planas;
• Rekomenduojamas sąskaitų planas;
• Finansų ministerijos rekomendacijos dėl duomenų perkėlimo į finansinės atskaitomybės formas;
• Pajamų grupavimas;
• Sąnaudų grupavimas;
• Turto grupavimas;
• Sukauptų gautinų sumų grupavimas;
• Įsipareigojimų grupavimas;
• Sukauptų mokėtinų sumų grupavimas;
• Nuosavybės grupavimas;
• Finansavimo sumų grupavimas;
• Klaidų taisymų įkėlimas į finansinės atskaitomybės formas.

3. Turto ir įsipareigojimų verčių pokyčiai:
• Nuvertėjimas;
• Nuvertėjimo atkūrimas;
• Tikrosios vertės metodas;
• Valiutos perkainojimas;
• Amortizuota savikaina ir diskontavimas.

4. Pateiktų finansinėje atskaitomybėje duomenų analizė. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos:
• Finansinės būklės ataskaita;
• Veiklos rezultatų ataskaita;
• Grynojo turto pokyčių ataskaita;
• Pinigų srautų ataskaita.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.