PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir 2020 m.

Mokymų trukmė
8 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Žiniomis dalinasi mokesčių konsultantė Karolina Jogminaitė ir auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas.

Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Mokesčių konsultantė Karolina Jogminaitė – teisės mokslų magistrė. UAB „KJ & Associates“ vadovė. Mokesčių teisės srityje Karolina dirba nuo 2002 m.; jos specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių patarėja „Deloitte Lietuva“ ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo kvalifikaciją Karolina kėlė stažuodamasi Olandijos ir Švedijos mokesčių inspekcijose. Ji taip pat buvo įvairių Europos Komisijos suformuotų darbo grupių sudėtingiems tarptautiniams klausimams spręsti narė.

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas, o neturint patirties ir nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla didelė rizika dėl netinkamo mokesčių įstatymų taikymo.

2019 metais įsigaliojo reikšmingi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, palietę įvairius šio mokesčio aspektus pradedant PVM tarifais, kuponų apmokestinimo taisyklėmis ir baigiant nuostatomis dėl mokestinio laikotarpio trukmės pasirinkimo, Seime jau svarstomi ir kiti reikšmingi aptariamo įstatymo pakeitimai. Be to, nacionaliniu reguliavimu jau įgyvendintos ar įgyvendinimo artimiausiu metu vis dar laukia Europos Sąjungos teisėkūros subjektų priimtos naujos taisyklės dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo, valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo, kovos su sukčiavimu priemonių ir kt… Plačiau

Įvertinti reguliavimo pokyčius, jiems pasiruošti ir, esant poreikiui, imtis reikiamų veiksmų susijusių su veiklos organizavimu, – būtina iš anksto. Ne ką mažiau svarbus ir gebėjimas vertinti rizikas bei spręsti problemas, galinčias iškilti praktikoje taikant ne tik naujas, bet ir jau kurį laiką galiojančias taisykles – jų taikymui aktualios ne tik naujos nuostatos, bet ir mokesčių administratoriaus požiūris (administracinė praktika), taip pat teismų jurisprudencija aiškinant bei taikant atitinkamas mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatas.

Mes žinome, kad savarankiškai sužiūrėti visus reglamentavimo, administracinės ir teismų praktikos pasikeitimus, naujoves ir tendencijas, planuojamus ar jau svarstomus reguliavimo pokyčius  reikia nemažai laiko. Todėl leiskite COUNTLINE suteikti Jums žinias apie svarbiausius PVM taikymo aspektus, kurios neabejotinai bus naudingos tiek tiesiogiai jas taikant profesinėje veikloje, tiek plečiant žinias ir stiprinant gebėjimus apmokestinimo PVM srityje.

Kviečiame buhalterius, finansininkus, advokatus, teisininkus ir kitus su mokesčiais dirbančius ar jais besidominčius dalyvauti mūsų organizuojamame seminare, kurio metu:

 • apžvelgsime šiais (2019) metais įsigaliojusius reikšmingus PVM įstatymo pakeitimus, įskaitant susijusius su reprezentacinėmis išlaidomis, mokesčių tarifais, naujomis mokestinio laikotarpio pasirinkimo bei atvirkštinio apmokestinimo taisyklėmis;
 • pasidomėsime naujausiais Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtais paaiškinimais bei  planuojamais ar jau rengiamais PVM įstatymo nuostatų komentarais;
 • supažindinsime su reikšmingais Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių aptariamą apyvartos mokestį, pakeitimais, kuriuos įgyvendinantys Lietuvos įsatatymai įsigalios 2020 ir 2021 m., taip pat naujais reikalavimais dėl 0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiančių dokumentų;
 • pristatysime PVM įstatymo pakeitimo projektą ir juo numatomas naujas taisykles, taikomas grandininiams tiekimams, prekių tiekimams pagal pareikalavimą (call of stock), trikampei prekybai, tiekimams Bendrijos viduje ir kitiems santykiams;
 • analizuosime kai kuriuos su PVM objektu susijusius aspektus, reikšmingus identifikuojant kvalifikavimo rizikas (objektas „vietos prasme“ ir „veiklos prasme“; „ekonominė veikla“, įskaitant Sąjungos finansuojamų projektų vykdymą;  „prekių tiekimas“ bei „paslaugų teikimas“ PVM taikymo tikslais) bei išvengiant galimų klaidų bei neigiamų pasekmių verslo perleidimo, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo, mišrių sandorių ir kitais atvejais;
 • aptarsime svarbiausias prekių tiekimo, paslaugų teikimo  ir jų įsigijimo vietos nustatymo, tiekimo Bendrijos viduje, trikampės prekybos, eksporto į trečiąsias šalis  taisykles bei praktinio taikymo problemas bei galimas rizikas, įskaitant įrodinėjimo naštos klausimus;
 • atkreipsime dėmesį į svarbiausius prekybos internetu apmokestinimo PVM aspektus tiesioginio tiekimo ar tiekimo per interneto platformas (pvz., Amazon, eBay) atvejais, taip pat teikiant paslaugas internete (online);
 • prisiminsime pagrindinius PVM atskaitos principus, teisės į atskaitą realizavimo sąlygas, jos tikslinimo taisykles bei atskaitos ribojimo atvejus. Aptarsime kitus aktualius klausimus ir kylančias praktines problemas deklaruojant PVM, susigrąžinant šio mokesčio permoką, registruojantis PVM mokėtoju ir kt.;
 • galiausiai žvilgtelėsime į dažniausiai pasitaikančius mokestinius ginčus, galimus šių ginčų rezultatus specifinėse situacijose, naujausią reikšmingą Europos Sąjungos ir nacionalinių teisminių institucijų praktiką bei jos tendencijas.

Temos:

 • PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. (reprezentacinės išlaidos, lengvatiniai PVM tarifai, kito mokestinio laikotarpio galimybės, atvirkštinio PVM taikymas ir kt.).
 • Naujausi VMI išaiškinimai (pvz., komunaliniai mokesčiai, nuomos sandoriai ir kt.) ir planuojami / rengiami PVM įstatymo komentarai (pvz., turizmo paslaugos).
 • ES teisės aktų pakeitimai, kurie Lietuvoje įsigalios 2020 m. ir 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 • PVM įstatymo pakeitimo projektas – naujos taisyklės nuo 2020 m.:
  • Grandininiai tiekimai;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (angl. Call of stock);
  • Įrodymai dėl 0 proc. PVM taikymo;
  • Prekių tiekimas į ES: esminės sąlygos;
  • Trikampė prekyba;
  • Importo PVM lengvata.
 • PVM objektas:
  • PVM objektas „vietos prasme“ ir PVM objektas „veiklos prasme“. Sąvokų skirtumas ir keliamos PVM rizikos;
  • Ekonominė veikla PVM tikslais;
  • ES finansuojami projektai – ekonominė veikla?
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sąvokos PVM tikslais;
  • Verslo perleidimas ir kiti specifiniai atvejai (pvz., turtiniai įnašai ir pan.);
  • Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo PVM aspektai;
  • Sudėtiniai / mišrūs sandoriai. Ką parduodu ar ką perku? Kada aktualu ir kokias PVM rizikas gali sukelti neteisinga interpretacija?
 • Prekių tiekimo vietos nustatymo taisyklės.
 • Prekių įsigijimo vietos nustatymo taisyklės.
 • Prekių tiekimas į ES:
  • Grandininių tiekimų / tiekimų per tarpininkus problematika;
  • Įrodymai.
 • Trikampė prekyba. Galimybės ir rizikos.
 • Prekių įsigijimas iš ES:
  • „Rezervo“ taisyklės rizika. Kaip jos išvengti?
 • Prekių eksportas į trečiąsias šalis:
  • Grandininių tiekimų / tiekimų per tarpininkus problematika;
  • Įrodymai.
 • Prekyba internetu. Svarbiausi PVM aspektai:
  • Prekių tiekimas online (tiesioginis tiekimas ir prekyba per platformas, pvz., Amazon);
  • Paslaugų teikimas online.
 • Paslaugų į / iš užsienio sandoriai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.);
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
  • Įrodymai.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas;
  • Kuriais atvejais atsiranda rizika dėl teisės į PVM atskaitą? Sąžiningumo ir piktnaudžiavimo doktrinos;
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita;
  • PVM atskaitos tikslinimas;
  • Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
 • Dažniausiai pasitaikantys mokestiniai ginčai su VMI. „Šansai“ laimėti ginčą su VMI specifinėse situacijose.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija;
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne;
  • Privalomas ir savanoriškas išsiregistravimas ir iš to kylančios PVM pasekmės.
 • PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
  • Grąžinimo terminai;
  • VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.
 • Dažniausiai pasitaikančios PVM deklaracijos klaidos.
 • Klausimai–atsakymai.

 

Papildoma informacija:

Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams kaina 130 Eur + PVM.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 9.00–16.30 val. Registracija 8.00–9.00 val.
Pertraukos: 10.30–10.45 val., 14.45–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai), 12.15–13.15 val. (pietūs).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2019-10-23 Miestas: Kaunas Vieta: Viešbutis „Kaunas“, Registracija baigta
Data: 2019-10-31 Miestas: Vilnius Vieta: Courtyard by Marriott, Į kalendorių kalendorius2019-10-31 09:002019-10-31 16:30Europe/VilniusCountline Seminarai: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir 2020 m. Seminaro data: 2019-10-31 Seminaro vieta: Courtyard by Marriott, Vilnius , Kursų laikas: 09:00 - 16:30 val. Seminaro trukmė: 9.00–16.30 val. Registracija 8.00–9.00 val. Pertraukos: 10.30–10.45 val., 14.45–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai), 12.15–13.15 val. (pietūs). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Courtyard by Marriott, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir 2020 m."

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 150.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://www.countline.lt/events/pvm-reglamentavimo-ir-praktikos-naujoves-2019-2020/