Dokumentų valdymo srities reglamentavimo pokyčiai

Įsigaliojęs Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurį įgyvendinant peržiūrėtas ne vienas Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktas, reglamentuojantis dokumentų valdymą: Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų saugojimo, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės.
 
Temos:
• Pakitusių sąvokų aiškinimas ir reikšmė;
• Institucijų įgaliojimų pasikeitimai ir funkcijų pasiskirstymas tarpusavyje;
• Vadovo funkcijų pokyčiai ir jų įgyvendinimas;
• Dokumentų registravimo, tvirtinimo naujovės;
• Dokumentų saugojimo ir naikinimo tvarkos pasikeitimai;
• Vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo, saugojimo naujovės;
• Saugyklų reikalavimai;
• Reikalavimai asmenims, teikiantiems dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas;
• Elektroninė archyvų informacinė sistema ir jos naudojimas tvarkant, saugant ir perduodant dokumentus;
• Elektroninių dokumentų perdavimo taisyklės: perdavimas, derinimas, priėmimas;
• Praktinių situacijų analizė ir atsakymai į probleminius klausimus.