Apie naujausius PVM įstatymo pakeitimus

 

VMI raštu Nr. RM-27234 informavo apie 2015 m. lapkričio 19 d. priimtą PVM įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XII-2039. Šie pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.
Esminiai pakeitimai:

- Atlikti pakeitimai atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimus, kuriais nustatoma pareiga apmokestinamiesiems asmenims privalomai, naudojantis Išmaniąja mokesčių administravimo sistema (i.MAS), t. y. jos Elektroniniu sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemiu, pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Šio posistemio apimtyje numatyta sukurti technines / programines priemones gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų pateikimui mokesčių administratoriui, priemones PVM sąskaitų faktūrų išrašymui (tik labai smulkiam verslui), priemones automatiniam PVM sąskaitų faktūrų duomenų patikrinimui, sulyginimui su kitais mokesčių administratoriaus turimais duomenimis ir mokesčių mokėtojo informavimui esant neatitikimams ar prieštaravimams.

Bus siekiama, kad išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis į i.SAF mokesčių mokėtojas galėtų pateikti šiais būdais:

VMI teisės aktus, susijusius su i.MAS, numato parengti iki 2016 m. balandžio 1 d.

- Pakeista nuostata, įtvirtinant, kad kai už prekes ir (arba) paslaugas buvo gautas avansas, už kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM ir kuris buvo įformintas PVM sąskaita faktūra, išrašant pačių prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančią PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytas atlygis turi būti mažinamas gautu avansu.

- Nuo 2016 m. spalio 1 d. mokesčių mokėtojai nebetenka teisės pasirinkti mokesčių deklaracijos pateikimo būdo. Mokesčių deklaracijos turės būti pateikiamos elektroniniu būdu, išskyrus kelias išimtis, pvz., kai mokesčio deklaracijos pateikti elektroniniu būdu neįmanoma arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą ir kt. Tokiu atveju deklaracijos galės būti pateikiamos raštu.

 

Taip pat VMI raštu Nr. RM-27308 informavo, jog 2015 m. gruodžio 10 d. PVM įstatymo pakeitimais (pakeitimo įstatymas Nr. XII-2151) nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikinti avansiniai PVM mokėjimai į biudžetą. Šis pakeitimas taikomas apskaičiuojant, deklaruojant ir mokant 2016 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių PVM. Todėl, pradedant 2016 m. sausio mėnesiu, nebereikės mokėti avansinių mokėjimų PVM mokėtojams, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršija 3 mln. Eur sumą.

 

Primintina, kad ir 2015 m. gruodžio 1 d. atliktas PVM įstatymo 91 str. pakeitimas (įstatymu Nr. XII-2105), nustatant papildomą išimtį už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusios ir neįskaitytos PVM skirtumo sumos grąžinimui. Nuo 2016 m. sausio 1 d. už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusi ir neįskaityta PVM skirtumo suma, bet ne didesnė už sąlyginę 21 proc. sumą, apskaičiuotą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 96 str. 1 d. 3 ir 4 p. (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra), galės būti grąžinama nelaukiant kalendorinio pusmečio pabaigos.