Akcinių bendrovių įstatymo aktualijos ir praktinis taikymas

Seminare bus nagrinėjamos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, aktualios kasdienėje bendrovės veikloje, kreipiant dėmesį į naujausius Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus – galimybę išmokėti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Be to, seminare bus aptariami bendrovės steigimo dokumentai (steigimo sutartis, įstatai), šių dokumentų reikšmė bendrovės veikloje, aktualūs akcininkų teisių įgyvendinimo, akcininkų sąrašo sudarymo, akcijų įsigijimo ir perleidimo klausimai, įskaitant akcijų apmokėjimą nepiniginiais įnašais, įstatinio kapitalo didinimo bei mažinimo klausimai, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir valdymo organų sudarymo bei jų kompetencijos klausimai aptariant naujausius pakeitimus, taip pat finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno paskirstymo tvarka, bendrovės reorganizavimas ir pertvarkymas bei kiti aktualūs bendrovių teisės klausimai.
 
Temos:
  1.  Akcinių bendrovių įstatymo aktualijos;
  2. Steigimo dokumentai, reglamentuojantys bendrovės veiklą. Šaltinio, kuriame skelbiami bendrovės pranešimai, ir bendrovės buveinės nurodymas steigimo dokumentuose;
  3. Akcijų rūšys, apskaita, perleidimas, pasinaudojimas pirmumo teise, bendrovės savų akcijų įsigijimas. Akcijų apmokėjimo nepiniginiais įnašais ypatumai;
  4. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės bei akcininkų pareigos. Akcininkų teisė į informaciją ir bendrovės akcininkų sąrašas;
  5. Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
  6. Bendrovės valdymas (praktiniai aspektai ir naujausia teismų praktika):

7.Bendrovės reorganizavimas ir pertvarkymas.