Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   127. 2004 metų finansinės atskaitomybės rengimo ypatumai
   Lektorius: Auditoriai Artūras Kapitanovas ir Gintaras Černius          2005.03.09 17:00:00
  grįžti atgal
14210 Dėl finansinės atskaitomybės rengimo.
Ar grynosios pajamos lyginamos atskirai uz metus ar sudedant is eiles dvieju metų?
Ačiu.

14226 Sveikatos priežiūros veiklą vykdanti UAB gauna iš valstybės biudžeto centralizuota tvarka apmokėtas vakcinas pagal priėmimo perdavimo aktus,kuriuose nurodyta jų vertė su nuoroda priimti jas į įstaigos balansą.
1.Kokios sąskaitų korespondencijos:
-gavus vakcinas?
-nurašant sunaudotas vakcinas?
2.Kadangi už vakcinas nieko nereikia mokėti ir nepatiriamos sąnaudos jas sunaudojant,ar galima šių operacijų nefiksuoti apskaitoje ?

14233 Vienas akcininkas turintis 50% UAB akcijų (likusius 50%akcijų valdo 3 akcininkai), kitoje UAB kartu su susijusiais asmenimis turi 40 % akcijų .
-Ar nėra prievolės daryti konsoliduotą balansą?
-Ar akcininkas nėra kontroliuojantis asmuo?
-Ar abi UAB nėra tarpusavyje susiję asmenys?

14246 2004 metais buvo perkainoti pastatai. Ar galima perkainojimo rezervo sumą išmokėti akcininkams? Jei taip, tai kokiu pavidalu ir kokios būtų mokestinės pasekmės?
14247 Imones finansiniai metai yra 2004 03 31 - 2005 04 01. Ar butina ruosti atskaitomybe kaip uz 2004 metus? Ar galima pateikti atskaitomybe sena tvarka?
14248 2003m sausio mėnesį,įvedus pastatą į eksploataciją, buvo kapitalizuotos palūkanos ir pradėtas nusidėvėjimo skaičiavimas.Nusidėvėjimas turėjo būti skaičiuojamas 8 metus-tiek,kiek bus skaičiuojamas patalpų nusidėvėjimas.Įsigaliojus VAS- sąskaitų plane formavimo savikainos nėra. Kaip bus su kapitalizuotomis palūkanomis?
1.Likutis 2004.01.01.turėtų būti nurašytas retrospektyviniu būdu, t.y. tiesiogiai koreguojant nepaskirstyto pelno likutį.
Finansinėje atskaitomybėje 2004.01.01 data atliksiu korespondenciją: D342 / K 101 = "likučio suma" Lt
2.Pelno mokesčio tikslais šio likučio nusidėvėjimą kiekvienais metais dėsiu į sąnaudas,mažinančias apmokestinamąjį pelną tol,kol nusiamortizuos.
Ar aš teisingai manau? Ačiū.

14249 Įmonė gavo tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlių plotus. Prašome pasakyti kurioje balanso eilutėje reikia įrašyti šią sumą.AR reikia skaičiuoti kelių mokestį ir PVM .
14250 Dėl sąnaudų priskyrimo pagamintos produkcijos likučiui
Gaminių savikaina apskaitoma tik žaliavine verte,t.y. į savikaimą nepatenka jokios sąnaudos o nurašomos tik žaliavos. Metinėje atskaitomybėje dalį sanaudų reiketu palikti produkcijos likučiui , esančiam sandelyje. Ar yra metodika kaip reiketu tai apskaičiuoti?

14251 Anksčiau buvo, kad ilgalaikiu nematerialiu turtu laikomas turtas, kuris tarnauja ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė lygi įsigijimo savikainai, t.y. nebuvo nusistatytos mininalios įsigijimo vertės. O kaip dabar?

14252 Ar galiu nuo 2005.01.01 pakeisti ilgal.mater.turto minimalią įsigijimo vertę nuo 500Lt iki 1000 Lt? Jeigu taip,tai:
1).Ar turiu apie tai informuoti VMI?
2).Ar turiu daryti pakeitimus apskaitos politikoje,t.y. tikslinti apskaitos politiką ir ją iš naujo tvirtinti?

14253 UAB X nuomojasi lizingo būdu lengvąjį automobilį. Draudėja privalomojo draudimo polise nurodyta lizingo įmonė. UAB X tame polise net nepaminėta. Ar tokios automobilio draudimo išlaidos gali būti priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų? Ačiū
14254 Seminaro metu p. G.Černius patarė ruošiant metines ataskaitas už 2004 metus nepaskirst.rezervus palikti kaip buvo. Tačiau mūsų įmonės akcininkų sprendimu 2004.10 mėn. nepasirst.rezervai buvo perkelti į nepaskirst.pelną ir nekeisti nepask.rezervų negalime. Klausimai:
1)Nepaskirst.rezervų atvaizdavimas balanso lentelėje už 2003 metus (palyginam.): rodyti nepask.pelne ar rezervuose?

2) Nepaskirst.rezervų atvaizdavimas nuosavo kapitalo ataskaitoje: parodyti perkelimą 2002 metais kaip apskaitos politikos keitimą ar faktiškai 2004 metais?
Ačiu.

14255 Už kokius metus reikia teikti konsoliduotą ats-bę, jei patronuojančios įmonės rodikliai neviršija bent 2 dydžių iš nurodytų Konsol fin.atsk.įstatymo 13 straipsnyje.
14256 Ar pagal VAS leidžiama pridėti prie dar neįvestos į eksploataciją transporto priemonės jai atliktų remontų, tech.apžiūros, apsaugos sistemos, automobilio žymėjimo sumas ir viską kartu nudėvėti, ar tai laikoma to laikotarpio sąnaudomis?
14257 Įmonė lengvąjį automobilį yra nudevėjusi iki 1 Lt, bet dar buvo naudojamas.Automobilis patyrė avariją, po kurios atstatyti jo neįmanoma.Mašina buvo drausta.Draudimo ekspertas mašiną įkainavo rinkos kaina ir žadėjo apskaičiuoti bei apmokėti draudimo kompensaciją.Kai bus sumokėtas draudimas, mašiną atiduosime į metalo laužą, manome, gausime irgi pajamų.Ar gautos pajamos bus apmokestinamos pilnai?Jeigu bus atsižvelgiama į rinkos kainą ir apmokama suma bus mažesnė už rinkos kainą, gal nereikės apmokestinti?Kaip tada apskaitoje parodyti rinkos kainą?
14258 2004m.rugpjūčio mėm.įvyko įmonių apjungimas(viena įmonė nustojo veikusi) ko pasekoje gavosi neigiamas prestižas.
-Ar reikia 2004m.įtraukti visą prestižo sumą į pajamas,ar tik 2004m.nusidėvėjimo sumą?
-Ar tokios pajamos tiek apskaitoje,tiek pelno mokesčio atžvilgiu pripažystama pajamomis?
-Ar tokios pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu?

14259 Mūsų įmonės veikla- apgyvendinimo paslaugų teikimas (viešbučio veikla). Per 2004m. buvo įsigytas nekilnojamasis turtas Palangoje (išsimokėtinai per 3 metus).Planuojama atlikti pastato remonta ir gauti pajamų už apgyvendinimą (kaip poilsio bazė, bet ne mūsų darbuotojams o mūsų klientams).
Klausimas:
-ar sumokėtas palūkanos už įsigytą pastatą galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų ar ne?
Iš anksto dekoju už atsakymą.

14260 Įmonė 1998m. investicijoms pritaikė Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 str.2d. nuostatas,t.y.nurašė į sąnaudas.Nusidėvėjimas 8 metams.Neatitikimai tarp finansinės ataskaitos ir mokesčių.Atsirado atidėtieji mokesčiai.Po to, sekusiais metais įmonė gavo apmokestinamojo pelno ir atitinkamai mažino atidėtuosius mokesčius.2003 m.įmonėje apskaičiuotas mokestinis ir finansinis nuostolis ir mokesčiai nebuvo sumažinti.Kaip šitas rodiklis turi būti atvaizduotas pagal VAS.Juk jį sumokėti vistiek kada nors reikės.
14261 UAB iš Danijos kompanijos, kuriai mes parduodame žuvį, 2004m. gruodžio mėn. gavo paskolą.Už paskolą pagal sutartį bus mokamos palūkanos du kartus metuose gegužės ir lapkričio mėn.Pagal PMĮ 4 str.4d. nuostatas palūkanas reikės apmokestinti prie pajamų šaltinio 10%. Pagal dvigubo apmokestinimo sutartį tarp Danijos ir Lietuvos palūkanų apmokestinimo lengvatos prie pajamų šaltinio nenumatytos ir rezidento pažyma DAS-1 čia nepadės. 1)Ar teisingai supratome? Ar gali iškilti dar kokių mokestinių įsipareigojimų dėl šios paskolos tarp užsienio įmonės ir mūsų? 2)Kaip sužintoi tikrąją palūkanų rinkos normą, kurią bus galima traukti į leidžiamus atskaitymus?
14262 Pagal akcinių bendrovių įstatymą visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose tenkinami ne mažiau kaip du iš šių kriterijų:
1) pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus;
2) balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50.
Seminaro metu minėjote, kad rodiklius reikia žiūrėti už 2 metus, bet įstatyme to nėra parašyta. Ar reikia įmonei atlikti auditą už 2004 m., jeigu 2003 m. pagal rodiklius priklausė auditavimas, o 2004 m. - ne?

14263 Įmonė jau turi finansinę apskaitos politiką ar įmonei reikia sukurti dar ir mokesčių apskaičiavimo politiką?
Ačiū.

14264 Tai kada galutinis terminas priduoti balansą Registrų centrui?Ar galima praeito laikotarpio pelnu dengti beviltiškas skolas(senas)ir kokie buhalteriniai pravedimai?Ar galima nusidėvėjusią pagr.priemonę perkelti į medžiagas nes ji dar naudojama,o pagal įsakymą per maža vertė,kad būtų iš naujo įvesta į ekspluataciją?Koks tai medžagų apskaitymo būdas,kai jas pajamuojame įsigijimo savikaina?Pajamuojant importo prekes ar galima į isigijimo savikainą netraukti transporto išlaidų,o jas nurašinėti kaip suteiktas paslaugas?AČIŪ.
14265 Įmonė A turi 25 proc. asocijuotos įmonės B akcijų.per 2004m.įmonė B gavo 1000.00Lt nuostolio.Kokios korespondencijos Įmonės A apskaitoje,kokios tai sąnaudos pelno mokesčio skaičiavimo tikslais
14266 2002m. buvo klaidingai apskaičiutos pajamos,neįtraukta reikšminga suma.klaida atitaisyta 2003m.Neįtrauktos pajamos parodytos kaip pagautė.Ar sudarant 2004 m. finansinę atskaitomybę kai 2003m rodomi kaip palyginamoji informacija reikia šią sumą išeliminuoti iš pagautės[pelno nuostolio ataskaitoje]?Jei taip,tai kur ši suma turi būti parodyta
14267 Įmonė nupirko kostiumus darbuotojams ir užrašė reklaminius užrašus.Ar galima tai nurašyti į reklamos sąnaudas (vieno kostiumo kaina virš 500Lt)?
14268 Įmonės akcininkas suteikia paskolą įmonei 3 metams. Ar įmonės mokamos palūkanos akcininkui bus įmonės sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną? Ar akcininkui išmokant palūkanas pagal šią paskolą, nereikia mokėti 15 GPM-čio ?
14269 Įmonės veikla-didmeninė prekyba ir aptarnavimo paslaugos.Įmonėje yra kiekinė apskaita. Ar nebus klaidinga,jeigu į pardavimų savikainą nusirašys tik parduotų prekių savikaina, o paslaugų savikaina nurašoma į veiklos sąnaudas.
14270 UAB vykdo turizmo,draudimo paslaugas į kurią PVM deklaracijos(mėnesio ataskaitos) eilutę reikia rašyti pajamas už med.draudimą,įvair.komisinius,automobilių draudimą? Ar į 12?
Prašau paaiškinti- kokias pajams traukti į tos pačios deklaracijos 15 eilutę.Ačiū.

14271 2004 m.turto vertintojai atliko biuro patalpų perkainavimą. PVM atskaitėme. 2004 m. pardavėme biuro patapas be PVM ( pastatas senas ) Ar reikia grąžinti biudžetui atskaitytą PVM už tų patalpų perkainavimą ?
14272 Bendrovė iki 2004.12.31 turėjo socialinės įmonės statusą. Šiais metais dar jo neturi. Koks pelno mokesčio tarifas už 2004 m.?
14273 Ar nuo I M T pasigaminto savo jėgomis reikia mokėti kelių mokestį ?
14274 UAB vykdo statybinę veiklą. Perka medžiagas iš įvairių tiekėjų. VA VMI per mokestinį tyrimį nustate, kad vienas iš mūsų tiekėjų nevykdo savo mok.prievolių ir mokesčių administratoriaus nurodymų. VA VMI informavo mūsų įmonė, kad mes praradome teisę į PVM atskaitą (pirkimų iš to tiekėjo) ir turime patikslinti PVM dekl. už praeitus laikotarpius, nes mes, pagal VA VMI, nesiememė veiksmų, siekdami įsitikinti kitos sandorio šalies veiklos/veiksmų teisėtumu. Tiekėjas tuo metu buvo PBM mokįtojas, ką dar mes galėjome sužinoti? Ar galima ginčiuotis šiuo atvėju su mokesčių administratoriumi ir kaip?
14275 Įmonėje 2003 m.rastos klaidos: tiekėjams buvo sumokėta per praeitus laikotarpius, bet nebuvo pateisinamu dokumetu priduota į buhalteriją, klaidos ištaisytos 2004 m. kaip pagautė per 5 kl.ir apsimokestintos kelių mok. ir pelno mok.. Seminaro metu supratau, kad nuo 2004 m. klaidas reikia taisyti per 6 kl. ir tokiu budu mažinti įmonės išlaidos. Ar teisingai supratau?
14276 Įmone padarė nuomojamų patalpų remonta. Suma apie 30 tūkst. Metinė apyvarta apie 1.5 mil.Lt. Ar galime nurašyti į išlaidas, nes nuomotojas atsisako apmokėti visas išlaidas?
14277 Bendrovėje yra nenudėvėtas formavimo savikainos likutis. Jei jį pagal PMĮ nurašysime į sąnaudas-bus neleidžiami atskaitymai.Jei perkeltume į išankstinius apmokėjimus ir į sąnaudas nurašytume per nusidėvėjimo laikotarpį, ar tai bus teisingai finansinės atskaitomybės požiūriu ?
14278 Bendrovės veikla -projektavimo darbai. Nupirkome šaldytuvą ir mikrobangų krosnelę, kad darbuotojai galėtų pigiau papietauti.Ar galima atskaityti PVM ir nusidėvėjimą pripažinti leidžiamais atskaitymais ?
14279 Uždarosios akcinės bendrovės "A" visos akcijos priklauso dviems fiziniams asmenims. 1998 metais UAB "A" įsteigė 100 procentų dukterinę įmonę UAB "B" ir 2004.12.31 visas akcijas pardavė motininės įmonės akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui bendrovėje "A".
Ar UAB "A" privalo pildyti konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2004 metus?

14280 UAB 2003 m. nusipirko konteinerinę cisterną iš Olandijos, kuriai nebuvo įforminta muitinės procedūra, ir į apskaitą buvo įtraukta kaip "atsargos kelyje", o ne į ilgalaikio turto grupę. Iki dabar nėra atlikta muitinės procedūra. Ar galima būtų skaičiuoti nusidėvėjimą šiam turtui? Ačiū
14281 Įmonė savo darbuotojams 2004m.nupirko darbinius rūbus: striukes,kombinezonus,batus,kepures.Ar visos sumos nusirašys į 2004m.sąnaudas,mažinančias apmokestinamąjį pelną?Kokiame nutarime ta tvarka yra aprašyta?
14282 Įmonės valdybos sprendimu naujai įsigytas turtas, kurio vertė mažesnė nei 3000 Lt, pripažįstamas trumpalaikiu ir iškart nurašomas į sąnaudas. Valdyba sprendimą priėmė 2004 m. 12 mėn. Ar galima šią nuostatą taikyti už visus 2004 metus (nuo 2004.01.01; toks valdybos noras)?
14283 Darbuotojas nori išeiti iš darbo, parašė prašymą,
bet kaip aš jį atleidusi turiu įrašyti į darbo sutartį,
kad darbo sutartis nutraukta, aš to padaryti negaliu,
nes 2004 09 01 FNTT paėmė įmonės dokumentus.
Kaip man daryti ?
Kai nuvažiuojame atsišviesti dokumentų, mūsų įmonės dokumentai guli dar neperžiūrėti, jie motyvuoja, kad neturi laiko juos peržiūrėti.
Kiek laiko FNNT turi teisę juos laikyti ?

14284 Iki 2003 metų sausio 01 dienos įmonė trumpalaikį turtą nurašydavo į sąnaudas tik jį galutinai nurašius (sulūžus, sugedus...) ir jį apskaitė 2 klasės sąskaitoj. Naujai pirktas trumpalaikis turtas 2003 ir 2004 metais iškart buvo nurašomas į sąnaudas. Įsigaliojus VAS vadovo įsakymu šis turtas (pirktas iki 2003 metų) per metus buvo nurašytas į sąnaudas. Ar šias sąnaudas galima pripažinti leidžiamais atskaitymais?
14285 UAB su panaudos sutartimi naudojasi kitos UAB sunkvežimiu,
UAB iš kurios nuomojame ta automobilį moka už jį lizingą.
Panaudos sutartyje nesame nurodę naudojimosi termino, nes planuojame automobilį perimti iš lizingo bendrovės savo įmonės vardu? Kaip geriau padaryti, kad neprikibtu mokesčiai. Ar patirtas išlaidas susijusias su sunkvežimio remontu, galima traukti į sąnaudas ir ar tai galimi atskaitymai. Remontas nepagerina automobilio būklės, tik keičiamos detalės, kad jis galėtu važiuoti. Ar šios sąnaudos mažins įmonės pelną?

14286 Ind imone savo veikloje 100proc savo veikloje naudoja seimos nario patalpas 2004m buvo atlikta seimos nario patalpu rekonstrukcija ,kuri nevirsijo 50 proc patalpu isigijimo vertes, pakeiciant patalpu paskirti ir patalpas sujungiant su imones patalpomis Ar seimos nario patalpu rekonstrukcija galima nurasyti i 2004m sanaudas
14287 Is ES valstybes gavome nemokamai prekiu reklamai ir tepalu pabandymui ( nauja produkcija)Saskaita israsyta su kainomis, bet parasyta ,kad moketi nereikia o kainos parodytos del Muitines Prasau paaiskinti ar reikia prisiskaiciuoti PVM ir teikti Intrastato ataskaita
14288 1.UAB A turi akcijų UAB B 45,90%. Ar UAB A reikės ruošti konsoliduotą finansinę atskaitomybę?
2. Individualios įmonės savininkas suteikė 100 000 Lt paramą. Viena sąskaitų korespondencija būtų D6 K27. Kokią sąskaitų korespondenciją reikia atlikti kai būs atskaitoma suteikta parama 73 eilutėje metinės pelno mokesčio deklaracijos, kuri pvz.: sudarytų 80 000,00 Lt. Ačiū

14289 Mūsų bendrovė užsiima transporto paslaugų teikimu. 2004 m. gruodžio 31 d. sandėlyje turėjo atsarginių detalių. Turbūt reikalingas prierašas paaiškinamajame rašte, kad atsargų vertės sumažėjimo nebuvo?
14290 UAB nori nuomotis automobilį iš fizinio asmens kuris nėra įmonės darbuotojas.
Kaip reikia elgtis ? Kaip reikia sumokėti fiz.asmeniui už nuomą, juk fiz.asmuo negalės išrašyti jokio dokumento. Ar įmonė turėtu mokėti GPM 15 % ? Ar galėsime nurašyto automobilio remonto išlaidas. Kas priklauso padaryti fiz.asmeniui. Ar įmonei išvis yra naudingas toks sandoris.

14291 Žmogus gauna senatvės pensiją ir turi individualią veiklą, teikia savo paslaugas vienai įmonei. Darbo stažas 38 metai. Ar turi mokėti SODRAI mokesčius nuo savo individualios veiklos. Viename seminare buvo pasakyta, kad nereikia mokėti. Bet kai nuėjo į Sodrą, buvo pasakė, kad jie nieko nežino.
Juk prie pensijos perskaičiavimo Sodros mokesčiai neprisidės.

14292 UAB nelaiku sumokėjo PVM mokestį ir iš karto kai sumokėjome paskaičiavome delspinigius už kiekvieną pradelstą diena 0.03 % ir juos pravedėme. Ar šiuos delspinigius galima traukti į sąnaudas.
14293 UAB draudžia automobilį kurį yra išsinuomavę su panaudos sutartimi. Kaip reikia daryti su draudimo išlaidomis, ar jas galima nurašyti į sąnaudas per tą laikotarpį kuriam yra draustas automobilis ?
Norime apdrausti įmonės vairuotoją ir jo vežamus krovinius nuo nelaimingų atsitikimų, ar tai bus įmonės sąnaudos kurios bus nurašomos per draudimo laikotarpį.

14294 Įmonė A asocijuotos įmonės B akcijas įsigijo 1998 m.Per laikotarpį nuo 1998m.iki 2003m. įmonės turėjo tarpusavio sandorių, įmonė B mokėjo dividendus įmonei A.
1.Ar pirmą kartą skaičiuojant prestižą, jis skaičiuojamas lyginant įmonės A investiciją į įmonę B įsigijimo savikainą 2003 12 31 padėčiai ir įmonės B grynąjį turtą, turėtą 2003 12 31? Ir apskaičiuotą investiciją nuosavybės metodu parodyti 2004 atskaitomybės balanso 2003m.(lyginamieji duomenys)?
2.Ar šiuo atveju skaičiuojant prestižą reikia eliminuoti visų tarpusavio sandorių pelną ir gautus dividendus nuo 1998m.iki2003m. Ar tik nuo 2004m.prisipažinti pajamomis dalį asocijuotos įmonės per 2004 m. uždirbto pelno,eliminuojant tarpusavio sandorių pelną ir padidinti investiciją?

14295 Akcininkas ( fizinis asmuo ) vienai UAB turi 33 % akcijų, kitai 68%. Ar UAB , kuriai jis turi 68% reikia daryti asociuot.įmonių balansas su kita UAB ?
14296 UAB iš SAPARD fondą gavo kompensacija. Buvo atlikta pasatatų rekonstrukcija, įsigyta nauja įranga, visi investiciniai sąnaudos padaryti iš įmonių ir paskolintų lėšu.Kompensacija skirta padengti padarytos išlaidos. Kaip apskaitoje turetumem rodyti :
1 - D 26 K 35( pagal gauta pranešimą), po to D 35 K 5 kl.
2 - D 26 K 35( pagal gauta pranešimą), po to D 35 K 6 kl.
3 - D 26 K 35( pagal gauta pranešimą), po to D 35 K 12
Ačiū

14297 UAB A išrašo fiziniam asmeniui PVM sąskaitą-faktūrą, o ją apmoka UAB B. UAB A yra skolinga UAB B. Ar galimas toks apmokėjimas. Ar pakanka trišalės sutarties?
14298 Imone 2004m nusipirko sena pastata be PVM , ji suremontavo ,Remonto islaidos sudaro 49.5 % seno isigyto pastato pirkimo vertes . Remonto islaidomis padidino pastato verte.2005m imone pastata pardave.Grazino atskaityta ,remonto islaidoms tenkanti PVM.Ar imone turi israsyti PVM saskaita su PVM ar galima parduoti ir be PVM.?
Dekoju.

14299 Serga UAB darbuotojas.Bendrovė nori nupirkti vaistų, spec.priežiūrai lovą. Kokie mokesčiai turi būti sumokėti/darbuotojas bendrovėje gaus tik nepanaudotų atostogų kompensaciją po 4 mėnesių/.Jeigu reiks apmokestinti darbuotoją, tai ar kada nupirksime šias prekes, ar kai išmokėsime nepanaudotų atostogų kompensaciją?Ačiū
14300 2004m.finansinėje atskaitomybėje kaupėme ilgalaikio turto/dažniausiai statybinių mašinų ir suvirinimo agregatų/remonto išlaidas.o metų pabaigoje atsakingi darbuotojai sprendė ar didinti ilgalaikio turto įsigijimo vertę.Ar patikrinimo metu tai bus traktuojama kaip klaida?Seminaro metu buvo lygtai pasakyta,kad kiekvieno remonto metu arba į sąnaudas arba didinti vertę.Kaip pasielgti teisingai,nes statybines mašinas metų eigoje remontuojame dažnai.
14301 Iš Švedijos AB PVM mokėtojo pirkom seną suvirinimo aparatą ir sumokėjome atvežimo išlaidas.Invoise nenurodyta "O" PVM tarifas.Ar pagal tokį dokumentą PVM deklaracijoje/prisikaičiavę PVM/ turime pildyti 19,22,29 eilutes?Ar būtinai reikalingas invoiso orginalas sąnaudų pripažinimui?Ačiū
14302 Mūsų įmonei kita bendrovė 1999m buvo skolinga 400000 Lt.Teismo nutartis dėl skolos priimta 2000 metais.2005.01 mėn.gavome raštą,kad skolinga bendrovė išregistruota iš juridinių asmenų registro 2004 metais.Kaip šią skolą nurašyti į sąnaudas,į kokias datas žiūrėti?Nurašant skolą kurioje eilutėje pelno/nuostolių/ ataskaitos parodyti?
14303 Gamintojas davė nurodymą išimti iš Lietuvos rinkos vieną iš savo prekių ir sunaikinti. Kompensuodamas jis atsiuntė naujų panašių, bet ne tokių pat prekių nemokamai. Ar teisingai suprantame, kad:1. Sunaikintų prekių(naikinti atidavėme tuom užsiimančiai firmai)savikaina bus sąnaudos nemažinančios pelno? 2. Nuo šios savikainos turime atstatyti pirkimo PVM, bet ar tai prekių suvartojimas saviems poreikiams tenkinti ir reikia išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą ar PVM deklaracijoje atstatyti 30 eilutėje pirkimo PVM? 3. Gautas naujas nemokamai prekes pardavinėjant turėsime 100 proc. pelningumą ir jei sunaikintų prekių savikaina nemažininačios sąnaudos, nuo naujų prekių pelningumas didelis, gaunasi kad abu kartus mokėsime pelno mokestį?Labai ačiū.
14304 Gamintojas davęs nurodymą išimti iš rinkos jo prekę ir sunaikinti pageidavo iš mūsų dokumento apie patirtas išlaidas, kad galėtų mums sumokėti, 2004m. gruodžio mėn. data. Prekes naikinimui kitai firmai mes perdavėme 2005m. sausio pradžioje ir jie mums dokumentą už naikinimą išrašė sausio data. Mes gamintojui invoice išrašėme gruodžio mėn. data kaip jie to prašė. Ar teisingai bus askaitoje šį invoice pripažinti 2004m. apmokestinamosiomis pajamomis, o 2005m. sausyje turėtas išlaidas pripažinti 2005m. sąnaudomis mažinančiomis pelną? Labai ačiū.
14305 Įmonė per 2004m. nudėvėjo formavimosi savikainos už 420Lt. Likutis liko 35Lt. Kokius įrašus apskaitoje reikia padaryti? Kaip skirsis atvaizdavimas mokestinėje ir finansinėje apskaitoje? Labai ačiū.
14306 1Seminaro dal.medž."BALANSAS" yra trys gr.Fin.metai;praėję fin.met2003(lyginam.duom) ir praėję fin.metai 2003.Aš suprantu,kad trečioje grafoje reikia nurašyti iš 2003m balanso,o 2-oje graf.rašyti pagal VAS-2.Ar teisingai supratau?
2.Mūsų balanse ir turte ir nuosavybėje buvo suakuptos pajamos ir sukauptos sąnaudos.Kurioje 2003m balanso eilutėje tai įrašyti? Ačiū

14307 Ar teisingai supratau,kad jei tai būtų pelnas ar nuostolis viskas pasirodo 2004-12-31d.balanse,taip pat ir rezervai,turėjom paskirstytinų iš anksčiau,o įvykus akcininkų susirinkimui jei skirstytų tai viskas pasirodytų 2005mbalanse?
14308 Ar paskirstytinais rezervais,kurie susidarė taikant investiciją galima paskirti į privalomąjį rezervą,kad sudarytų 1/10įst.kapitalo?
14309 UAB ilg.mat.turtas yra užstatytas.Ar mes galime galime skaičiuoti turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą? Vadovas skaičiuoti neleidžia.Ar mes pažeidžiam įstatymą?Kaip į tai žiūrės mokesčių inspekcija?Labai ačiū už atsakymą.
14310 1.Jūsų tinklalapyje apskaitos politikoje mačiau yra pakeitimų,papildymų,mes užsiprenumeravę ir naudojamės.Kiap galima pažiūrėti tuos papildymus?
2.Sakykit prašau kodėl jūsų dalomojoje medž.kur parsisiuntėme nėra tų formų pvz.kur seminaro metu 02.28 jas aptarinėjome ir sakėte,kad viską bus galima atsisiųsti.Ačiū

14311 Kaip rasti metinės atskaitomybės formas Jūsų svetainėje. man skubiai reikia. Ačiū
14312 Įmonė moka 13 % pelno mokestį ir pati nustato nusidėvėjimo normatyvus,neatsižvelgiant į PMĮ įstatymo nustatytus.Ar finansinėje atskaitomybėje
galima taikyti tuos pačius normatyvus?(pvz.nudėvėti per vienerius metus)

14313 Vienintelis akcininkas savo sprendimu iš nepaskirstyto pelno didina akcini kapitalą. Kada turi būti padidintas privalomas rezervas?
14314 Jei pastebima klaida, kad per klaidą parduodant prekes neišskirtas pardavimo PVM. Ar jį priskaičiavus su buhalterine pažyma galima debetuoti išlaidų, kurios mažina apmokestinamąjį pelna, sąskaitą ar reikia ta suma mažinti pajamas? Nuo kurios sumos turi būti skaičiuojamas KM? Ačiū už atsakymą.
14315 Pirkėjams už pradelstas sumokėti skolas išrašeme laisvos formos dokumentą, kuriame paskaičiavome delspinigius. Ar šie delspinigiai mūsų įmonei bus apmokestinamos pajamos? Kurioje pelno(nuostolio) ataskaitos eilutėje ši suma pasirodys?Ačiū.
14316 Įmonės veikla mažmeninė prekyba.Kad pristatyti naują produkciją ,įmonė organizuoja renginius,kur kviečiami pirkėjai, tų renginių metu jie vaišinami.Ar tai gali būti reprezentacinės sąnaudos.

14317 2004m remontavome (dažėme, klojome linoleumą) panaudos būdu naudojamose patalpose. Panaudos sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui. bet 2005-02-01 sutartis pakeista, padidinus naudojamą plotą.Kokią dalį sąnaudų pripažinti 2004 m leidžiamais atskaitymais?Kaip bus su likusiomis remonto sąnaudomis?
14318 Iki 2004-04-30 vykdėme mišrią veiklą.2004-05-14 informavome VMI, kad už negyvenamų patalpų nuomą PVM mokėtojams skaičiuojame PVM. Visi nuomotojai PVM mokėtojai.Ar reikia VMI pristatyti metinę PVM deklaraciją?
14319 Nuo 1991m. iki 1994m. tuo laiku buvęs įmonės (UAB) vadovas ir akcininkas paėmė iš minėtos įmonės paskolą 100000 lt. Paskola turėjo būti grąžinama dalimis pagal grafiką. Iš turimų dokumentų neįmanoma nustatyti, iki kada tiksliai minėta paskola turėjo būti grąžinta, kokio dydžio turėjo būti ir iš viso ar turėjo būti palūkanos. Ši paskola negrąžinta iki šiol. 1997m. įmonėje vyko pasikeitimai ir minėtas asmuo nutraukė darbo sutartį su įmone, o vėliau ir savo akcijas perdavė savo dukrai. Dabartiniu metu minėtas asmuo su įmone nėra susijęs nei darbo nei nuosavybės santykiais. Be to yra aišku, kad minėtos paskolos minėtas asmuo negrąžins, o įmonė dėl to į teisėsaugą nesikreips ir negrąžintą sumą nurašys į nuostolius.
Prašyčiau atsakyti, ar pagal GPMĮ ta negrąžinta paskola minėtam asmeniui gali būti pripažinta kaip apmokestinamos pajamos. Jeigu taip, tai kokio laikotarpio pajamos tai būtų; A ar B klasė; koks tarifas; kieno prievolė (asmens ar įmonės) būtų, sumokėti pajamų mokestį; kaip įmonė tai turėtų deklaruoti?
Dėkoju už atsakymą..

14320 Kur balanse rodome pirkėjų abejotinas skolas?
14321 UAB veikla-nuosavo pastato išnuomojimas.
Pagal nuomininkų pageidavimus nuomojamose patalpose atliekami remonto darbai-įrengiami ofisai,sandėlio patalpos pritaikomos jų poreikiams.Sandorio metu įvertinamos remonto išlaidos ir nustatoma nuomos kaina.
Ar galima remonto išlaidas rodyti sąnaudose?

14322 Elektros tinklai 2005 nori iš įmonės išpirkti išorinius tinklus už 6144 Lt pagal vertintotojo įvertinimą, įmonei kainavo 2000 metais 10000Lt.Prikaikyta investicija teisiogiai į sąnaudas,PVM traukta į atskaitą.Nusidėvėjimas 10 metų. Kaip su PVM mokesčiu.
14323 1996m.-1999 buvo įsigyta statiniai už 86134Lt.Buvo pradėta statyba ir nebaigta -suma 100000Lt.Statybos darbų PVM traukta į atskaitą.Įmonė nori parduoti.Atsižvelgiant į randimosi vietą t.y. centre šis objektas kainuotų virš milijono.Parduodant ar reikia skaičuoti PVM
14325 Bendrovė "A" ir fiziniai asmenys įsigijo bendrovės "B" akcijas. Fiziniai asmenys įnešė grynus pinigus į "A" bendrovės kasą (pateikus prašymą bendrovės "A" direktoriui).
Ar reikia pranešti į VMI apie gautus iš fizinių asmenų grynus pinigus?
Pinigų įnešta į kasą daugiau, nei kainavo akcijos.
Ar galima grąžinti likusią sumą fiziniams asmenims? Gal ją reikia užpajamuoti,kaip bendrovės "A" paslaugą?
Ačiū.

14326 UAB nuomoja patalpas nuo 2002m.Sutartis 5m. Susiremontavo patalpas.Iki 2004 m.remonto sąnaudos nurašomos per nuomos laikotarpį,nes remonto sąnaudos neviršijo 50%. 2004m.dar suremontavo vieną kab.Pakeitė lauko duris. Sąnaudos nurašytos iš karto.2005m.sutartis nutraukiama.Ką daryri su nenudėvėtu remontu? Kaip perduoti savininkams suremontuotą turtą?
14327 UAB 2003m. lizingu įsigijo 2 lengvuosius automobilius. Išsimokimo laikotarpis 5m. Ar galime sumokėtas palūkanas ir lizingo PVM priskirti sąnaudoms mažinančioms pelną? Šiais metais savininkai sugalvojo parduoti. Kaip viską parodyti buhalterijoje. Kaip su nusidėvėjimu, su sumokėtom palūkanom?
14328 Kaip galima būtų sutvarkyti deponentų likutį iš 1998m.Yra sąskaitoje likutis, bet nėra iššifravimo ir neaišku, ką padaryti, nes keliasi balanse iš metų į metus?
14329 Už prekes (ne degalus) degalinėje buvo atsiskaityta grynais. Yra kasos aparato kvitas. Ar galima PVM dėti į atskaitą?(prekės kaina su PVM-40 lt)
14330 Ar turi būti atliekama pinigų, esančių pas atskaitingus asmenis, inventorizacija? Kaip ji turi būti įforminama? Būtų gerai, jeigu įdėtumėte inventorizacijos aprašo formą (ar kažką panašaus).
14331 Dėl atostogų rezervo. Kaip jis skaičiuojamas? Ar visą paskaičiuotą būsimų atostoginių sumą galima priskirti pelną mažinančioms sąnaudomis ar tik realiai priskaičiuotų atostoginių? Pvz.2004m. darbuotojui priklausė 28 k.d. atostogos, o jis išnaudojo tik 14 k.d.?
14332 Mūsų įmonės automobilis pateko į drauminį įvykį. Gauta kompensacija iš draudimo - 1220 Lt. Autoserviso išrašyta sąskaita faktūra už atliktus darbus - 1600 Lt. Ar sumos skirtumas 380 Lt yra įmonės leidžiami atskaitymai?
Ačiū

14333 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą pildau pagal p.Černiaus pavyzdį seminaro medžiagos: 2 eil. - parama su pliusu; 9 eil - parama su minusu. Daugiau jokių pakeitimų nėra. Jeigu nedaryti koreguoj.korespondencijos apskaitoje, tai NKPA Paskutinė eilutė nesutampa su balanso duomenimis. Klausimas: dėl paramos suteiktos 2003 metais ar reikalingas
koreg.įrašas apskaitoje? Ačiu.

14334 Įprastinė įmonės veikla yra prekyba (99% pajamų)ir patalpų nuoma(1%pajamų).
-patalpų nuoma yra tipinė ar netipinė veikla?
-jei netipinė,tai kurioje pelno nuostolių ataskaitos eilutėje ją reikia parodyti?

14335 2004 m. buvo grąžintas PVM iš užsienio už 2002 metus, šią sumą mes sumažinome savikainą K 600 2004 metais, pagal VMI 2004 09 17 raštą, taciau iki siol negauname jokio patvirtinančio dokumento šiai sumai, turime tik banko israsa, ar užtenko banko išrašo, kuriame matosi suma, periodas ir įmonės pavadinimas. Ačiū!
14336 2004 01 01 įmonėje buvo sudarytas atostogų rezervas 100 tūkst.litų debetuojant "Nepaskirstyto nuostolio" sąskaitą Nr.341, kredituojant "Sukauptų atostoginių" s-tą Nr.4466.Išmokami atostoginiai debetuojant s-tą Nr.4466, kredituojant atsiskaitomąją sąskaitą . Sudarant rezervą 2004 metų eigoje ,kiekvieną mėnesį debetuojama 6 kl. sąskaita, kredituojama 4466. Ar reikia 2004m. pabaigoje koreguoti 341 s-tą debetuojant 4466, o kredituojant 341 s-tą.
14337 Įmone 2001-2003 02 01. atliko is savivaldynes issinuomoto turto rekonstrukcijos darbus už 300.000 Lt plius PVM 54000 Lt.ir pranese apie tai nuomotojui.Nuomotoas ne PVM moketojas todel turto pagerinimas neperduotas.Nuomos terminas iki 2010 01 01. Užbaigus remonto darbus FR0600 pavaizduota 14 eil 300.000 26 ir 30 eil 54.000. Muomotojas siu islaidu nekompensuoja.
2005 06 01 įmonė su Valstybes turto fondu pasirasys savivaldybei priklausancio turto privatizavimo sutartį siomis salygomis: privatizuojamo turto verte 400.000 Lt investuota i jo rekonstrukcija 300.000 Lt uzskaitomas . Viso moketi 100.000 Lt. Prasau paaiskinti kaip su PVM(67 68 str , o privatizuojant turta s-ta bu s be PVM, ne savivaldybe ne PVM moketoja ), PM, kitais mokesciais??

14338 Imone isnuomoja pastata kitam PVM moketojui. Be nuomos mokescio nuomininkas kompensuoja nuomotojo islaidas už elektra, rysio paslaugas,nuomotojas uzsideda 5% marza. T.y jei gauta s-ta lygi 100 Lt, tai nuomininkui israsoma 105 Lt suma. Prasau atsakyti koks turetu buti kontavimas, kaip su keliu mokesciu?
14339 Ar pelnas,kurį gavo ąsocijuota įmonė A turi būti apskaitytas įmonėje B,kuri turi 30.00 proc, įmonės A aksijų.Įmonės A pelnas 1000000.00ltKaip tai atvaizduoti įmonės B finansinėje apskaitoje ir kokios tai pajamos pelno mokesčio atžvilgiu.Ačiū
14340 Turizmo agentūra parduoda paslaugų paketus po Lietuvą, Latviją ir Estiją, Vokietijos juridiniam asmeniui kaip negalutiniam vartotojui, turizmo agentūra išrašo PVM sąskaitą-faktūrą Vokietijos įmonei atitinkamai išskaidydama: viešbučio ir gido paslaugos užsienyje be PVM kaip ne PVM obj.-nuoroda į PVM įst.13 str.4d., maitinimas Lietuvoje su 18% PVM, muziejus Lietuvoje be PVM - pagal PVM įst. 23 str. Ar teisingai taikomos nuorodos į PVM įst. ir ar sumos su nuoroda į PVM įst. 13 str. 4d. turi būti įrašytos į PVM deklaracijos 21 eilute.
14341 1. 2003m. lizingo būdu fizinis asmuo įsigijo kompiuterinę įrangą, ar galima susigrąžinti pajamų mokestį nuo per 2004m. sumokėtos sumos lizingo kompanijai už įrangą?
2. Ar galima susigrąžinti pajamų mokestį už apmokėtas studijas Vilniaus universitete, jei jos yra išlyginamosios ir asmuo yra klausytojas?
3. Jeigu įmonė teikia paslaugas (autoremonto) Norvegijoje, yra įsteigta 2005m. 01 mėn., apyvarta nesiekia 100000,00lt. Ar nėra privaloma registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje?

14342 Viena iš mūsų įmonės veiklos sričių - parodų organizavimas. 2004m. Prancūzijos įmonė išrašė s-tą už įrangos nuomą ir išskyrė PVM. Mes PVM įtraukėme į sąnaudas (6 klasę. 2005m. kovo mėn. PVM iš Prancūzijos susigrąžinome. Kaip ir kokiu laikotarpiu (2004m. ar 2005m.) susigrąžintą PVM teisingai atvaizduoti apskaitoje.
14343 UAB 2005m. kovo mėn. iš savivaldybės gavo žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2003m.-283 Lt.ir 2004m.-283Lt. Ar galiu traukti abi sumas į 2004m. sąnaudas (nereikšmingos sumos) ir ar reikia perskaičiuoti pelno mokestį už 2003m? Ačiū.
14344 2004 m.vasarą UAB akcininkai nusprendė įkurti dukterinę įmonę. Įstatinio kapitalo suformavimui skirti 10000 Lt piniginių lėšų iš įmonės pelno. Pervedus pinigus atliktos sąskaitų korespondencijos: K 271 10000 D 16 10000.
Kaip įforminti akcininkų sprendimą - įstatinį kapitalą suformuoti iš pelno?
Pelnas skirstomas vieną kartą metuose. Ar tai reikėtų rodyti 2004 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Ačiū.

14345 UAB su banku sudarė Overdrafto sutartį 1 metų laikotarpiui. Kaip šią paskolą atvaizduoti buhalterijoje? Ar sumokėtas administracinis mokestis ir kas mėn.mokamos palūkanos gali būti priskirtos prie sąnaudų mažinančių pelną? Pati įmonė akcininkui yra suteikusi beprocentinę paskolą.
14346 Įmonė nusiprko Omnitel telefono aparatą už 1500 lt. Už prakalbėtas sumas buvo suteikta 1499 lt. nuolaida ir sumokėtas 1 lt. Prie sąsk.yra pridėtas sąrašas su telefonų Nr.nuo kurių susidaro nuolaidos (su PVM ir be PVM). Ar reikia šią sumą atimti iš sąnaudų, kaip su PVM suma, ar reikia mažinti PVM atskaitą?
14347 UAB su fiziniu asmeniu sudarė transporto priemonės nuomos sutartį. Sutartyje įtraktas punktas, kad "ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienerius) metus. Jeigu nei viena iš šalių ne vėliau kaip iki nuomos sutarties pabaigos raštu nepranešė kitai šaliai apie atsisakymą pratęsti nuomos sutartį, nuomos sutarties terminas pratęsiamas kitam 1 (vienerių) metų laikotarpiui". Ar reikia kiekvienais metais rašyti papildomą susitarimą sutarties pratęsimui, jeigu sutartyje numatyta, kad jinai pratęsiama kitam vienerių metų laikotarpiui?
14348 UAB 2004 m. pagal panaudos sutartį perdavė kitai UAB automobilį. Kaip supratau iš seminaro, dėl automobilio panaudos metinės PVM deklaracijos už 2004 metus pateikti nereikia. Ar reikėjo atstatyti PVM?
14349 Ar pinigų srautų ataskaitą netiesioginiu būdu sudaryti tik už 2004 metus, jeigu ją įmonė sudaro pirmą kartą? Dėkoju.
14350 įmonės pagrindinė veikla -vištų dedeklių auginimas kiaušinių gavybai. Dedeklės kiaušinius deda 1 metus,po to jos parduodamos skerdimui.Žinoma parduodamos pakankamai pigiai, nes jos gi ne mėsai auginamos.Tą mėnesį kurį jas realizuojame gauname didžiules sąnaudas, nes negalime juk daliimis kas mėn. įkelti į kaiušinių savikainą. Ar reikėtų jas perkainuoti 2005 01 01 .
14351 Perkainavimo rezervas atsirado indeksuojant turtą 1996 m.Seminaro metu nevisiškai supratau, kokie privalumai ar trūkumai balanse atvaizduojant IMT dviem būdais:
1. Jei įsigijimo savikaina, tai ar naikinant perkainavimo rezervą, IMT balanse lieka senąja verte iki indeksavimo,minus nusidėvėjimas?
2. Ar reikia kaip nors atstatyti perkainotos dalies nusidėvėjimą, kuris iki 2004 m.buvo dedamas į sąnaudas-leidžiamus atskaitymus?
3. Jei IMT perkainota verte-ar kiekv. metais perkainavimo rezervas gali keistis?Ar reikia apie vertės pasikeitimus kaip nors papildomai informuoti VMI?

14352 UAB vieną mėnesį pardavė ilgalaikį turtą pelningai ir užregistravo apskaitoje perleidimo rezultatą - pelną (1000 Lt). Kitą mėn. pardavė ilgalaikį turtą nuostolingai ir užregistravo rezultatą - nuostolį (300 Lt). Ar metinėje pelno (nuostolių) ataskaitoje reikia rodyti bendrą šių operacijų rezultatą, t.y kitos veiklos pajamos 700 Lt, ar rodyti ir pajamas, ir sąnaudas?
14353 2004 m. gruodį išrašėme sąskaitas už transporto paslaugas. 2005 metų sausio mėn išrašėme kreditinę sąskaitą gruodžio mėn.sąskaitai. Ar šią kreditinę sąskaitą traukti į 2005 metus, ar tikslinti 2004 metų pajamas?
14354 Įmonei nepripažinta tiekėjo sąskaita, pagal kurią buvo nupirktos medžiagos. Įmonė medžiagas nurašė į sąnaudas, PVM atsiskaitė, liko dalis skolos tiekėjams. Kaip tai atvaizduoti sąskaitose? Ir kaip mokesčiai?
14355 Buvo israšyta pardavimo PVM sąskaita-faktūra biudžetiniei įmonei 2004 12 ir gautas apmokėjimas 2004 12, o prekės gautos 2005 01. Gaunasi taip, kad pardavėme prekes jų dar neturėdami. Pagal viską mes sumokėjome PVM mokesti mėnėsį anksčiau, tik prekes nurašome 2005 01. Kaip sutvarkyti šia operacija.
14356 Bendovė 2003m turėjo pelno 100000Lt, skirstant 2003m pelną akcinnkai paskirstė i tokius rezervus
30000Lt-socoalinėms reikmėms
50000Lt- administracijos nuožiūra
120000Lt nepaskirstytus rezervus
Šis paskirstymas buvo atvaizduotas 2003 finansinėje atskaitomybėje.
2004m iš administracijos nuožiura rezervo buvo išmokėtos dovanos darbuotojams už 10000Lt ir atlikta tokia korespondencija D 31 -rezervai ir K 27 -pinigai
Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
Ar nepanaudotus 2003m rezervus reikia perskirstyti, skirstant 2004m pelną?

14357 Skaičiau, kad balansą uz 2004 metus raikės pateikti iki 2005 05 01 tik Juridinių asmenų registrui, tai ar teisingai suprantu, kad į VMI nešti nereikės? Dekoju.
14358 Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams draudiminio įvykio metu patirtų remonto sąnaudų dalį, kurios draudimo kompanija nekompensuoja (franšizė)?
14359 Įmonė įsigijo licenciją verstis alkoholinių gėrimų prekyba. Licencija neterminuota. Kaip reikėtų apskaityti šią licenciją ir ją priskirti leidžiamiems atskaitymams?
14360 Įmonė 2004 m. įsigijo 100 proc. kitos įmonės akcijų su tikslu parduoti šias akcijas 2005 m. Ar galima akcijas apskaityti trumpalaikiame turte įsigijimo savikaina?
14361 2003 m. VMI apskaičiavo įmonei papildomų mokesčių, baudų ir delspinigių. Jokių įrašų 2003 m. apskaitoje įmonė nepadarė. Kaip reikėtų apskaityti ir atvaizduoti 2004 m. atskaitomybėje VMI papildomai priskaičiuotas sumas?
14362 2004metais įmonė per kelis mėnesius gavo sąskaitų už plėtros darbus t.y. už smėlio žvyro telkinio detalią žvalgybą. Įmonės veikla tiesiogiai su tuo susijusi.Ar galima tai traukti kaip į to laikotarpio sąnaudas ar rodyti kaip nematerialujį turtą ir skaičiuoti amortizaciją?
Ačiu.

14363 Pradedame statyti administracinį pastatą. Ilgalaikiame turte buvo užpajamuota tvora .perėjimo punktas, aikštelė. Statant pastatą bus viskas nugriauta ir iš naujo atstatyta t.y pertvarkyta. Kaip elgtis su buvusiu turtu kuris dar nenudėvėtas.
14364 Parduotas nekiln. pastatas, kuriam buvo pritaikyta investicijų lengvata pagal JAPM įst. 21 str. 1 dalies 2 p. (sąnaudų būdas). Pardavus tokį turtą, jo likutinė vertė laikoma neleidžiamais atskaitymais pelno mokesčio atžvilgiu.
Jei pardavus tokį turtą žemiau likutinės vertės nuostolingai( tokia rinkos kaina), tai tuo nuostoliu yra mažinamas apmok. pelnas ar ne? Kaip jį atspindėti FR0475 formoje?

14365 UAB gavo užsakymą nuvežti prekes iš Vilniaus į Pabradę. Ar reikalingas įsakymas komandiruotei? (kelionė pirmyn ir atgal truks max 2 val.)
14366 UAB 2004 01 01 nustatė naują minimalią IT vertę - 5000 Lt. Iš seminaro supratau, kad mūsų trumtalaikis turtas negali tarnauti ilgiau nei metus? Kaip tada su programomis, kurios buvo ilgalaikis nemat.turtas, per 5 metus nudėvėtas, bet naudojamos ir toliau?
14367 UAB išnuomojanti patalpas kitoms UAB kas mėnesį gauna bendrą sąskaitą už komunalines paslaugas ,kurias užregistruoja apskaitoje kaip veiklos sąnaudas.Tą patį mėnesį įmonėms nuomojančioms patalpas išrašome sąskaitas už jiems suteiktas komunal.paslaugas ir užregistruojame apskaitoje kaip pajamas bei priskaičiuojame nuo šių pajamų kelių mokestį.Kaip teisingai pagal VAS atlikti sąskaitų korespondencijas šioms operacijoms?(pagal VAS perparduodamos paslaugos turi mažinti patiriamas sąnaudas, kaip tada skaičiuoti kelių mok.)
14368 UAB užregistravo nek.turto kadastre neįrengtą palėpę, esančią virš įmonės patalpų. Įmonei ši patalpa nieko nekainavo. Kaip šią operaciją atvaizduoti finansinėje apskaitoje? Kaip įvertinti šį turtą (rinkos kaina)?
14369 Ar užsienio valstybės juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje yra kelių mokesčio mokėtojas?Ar reikia pateikti nuolatinei buveinei duomenis Juridinių asmenų registrui iki 2005 05 01 dienos?Ačiū
14370 Įmonė nusipirko žemę. Pirkimo metu už pardavimo sandorio patvirtinimą buvo sumokėta notarei 20000 Lt. Ar šios išlaidos bus pripažintos įmonės sąnaudomis, ar šią sumą reikia dėti prie žemės vertės?
14371 Jeigu priskaičiuotas atostogų rezervas už 2004 m. realiai skaičiuojant atostoginius 2005 metais nesutaps (vidurkis gali būti mažesnis arba didesnis), ar rekės retrospektyviai koreguoti 2004 m. atskaitomybę? Gal verčiau šį rezervą apskaityti tik kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, t.y.nemažinti 2004 m. pelno?
14372 Akcininkų susirinkime 2004 m. nuspręsta dividendus išmokėti vienerių metų laikotarpiu, tačiau dėl lėšų trūkumo buvo išmokėti ne visa suma. Neeiliniame akcininkų susirinkime nuspręsta pratęsti išmokėjimą dar metams. Kokios gali būti šio sprendimo pasekmės? Ar tai neprieštarauja teisės aktams? (Įmonę valdo 2 akcininkai, turintys 75 ir 25 proc. akcijų)
14373 Įmonė nugriauna senus pastatus, kad statytų naują. Klausimai:
1/ar pastato griovimo darbų sąnaudos bus kaupiamos įmonės neb. statybos (15)sąskaitoje iki ilgalaikio turto statybos pabaigos ar turiu šias išlaidas nurašyti pelno sąskaita?
2/šių nugriautų pastatų likutinė vertė nurašoma taip pat į neb. statybos sąskaitą ar turime nurašyti pelno sąskaita?

14374 Įmonės automobilis pateko į draud.įvykį.Draudimo kompanija nustatė,kad a/m toliau negali būti eksploatuojamas ir atlygino pačių apskaičiuotą a/m likutinę vertę- 60 000 lt.Mūsų įmonė pati remontavo a/m- remonto sąnaudos- 20 000 lt.Ar susidaręs skirtumas 40 000 lt. yra neapmokestinamos pajamos? Po kelių mėnesių minėtą a/m pardavėme pagal rinkos kainą(patys paskaičiavome),bet apskaitoje užregistravome nuostolį iš ilgal.turto perleidimo.Pakomentuokite šio įvykio pasekmes ir galimas korespondencijas.Ačiū
14375 Seminaro metu buvo pasakyta, kad darbuotojo komandiruotės metu esant pilnam išlaikymui (maistas, nakvynė), galima nemokėti dienpinigių. Kaip pagrįsti šį faktą? Ar užtenka sutartyje su kelionės organizatoriais numatyti šiuos punktus?
14376 Esame nupirkę gamybines patalpas,kurias sudaro keletas statinių. Registre užregistruota kaip gamybinės patalpos tuo adresu ir neišskirstyta.Dabar norime vieną statinį parduoti.Kaip apskaičiuoti to statinio mokestinę vertę ir neskaičiuoti nuo tos dalies nekilnojamo turto mokesčio.Kuom vadovautis finansinėje atskaitomybėje ,pagal ką įvertint parduodamo statinio įsigijimo kainą?
14377 Iki 2005m.ilgalaikio turto įsigijimo vertė nustatyta -1000 Lt.Ar galime nuo 2005m. nusistatyti kai kurioms grupėms mažesnę vertę ir taikyti ją nuo 2005m.sausio mėn.įsigyjamam turtui?
14378 Prašau pasakyti kaip teisingai atvaizduoti finansinėje apskaitoje programa "Apskaitos politika" ilgalaikis nematerialus turtas ar sąnaudos?
14379 2003 metus įmonė baigė nuostolingai. Savininkas priėmė sprendimą dalį nuostolio dengti įnašais, nes labai trūko pinigų. 2004m. pradžioje gavo iš banko paskolą, atsirado pinigų, 2004 metus imonė dirbo pelningai ir savininkas nebesiruosia inešti pinigu. Kaip elgtis buhalteriui?
14380 2003 metais įsigijome butą. Pirkimo PVM atskaitėme. Butas bendrovės veikloje buvo nenaudojamas. Metinėje PVM deklaracijoje atstatėme dalį PVM tenkančio 2003 metams. 2004 metais butą pardavėme be PVM, bet pardavimo mėnesio PVM deklaracijoje atstatėme likusią dalį PVM. Ar teisingai ? Ar atstatyta PVM suma leidžiami atskaitymai?Ačiū
14381 Kaip racionaliai ištaisyti prieš tai dirbusios buhalterės klaidas?
-derinant skolas su tiekėjais paaiškėjo, kad 2002m į apskaitą neįtrauktos sąnaudos už paslaugas (1000Lt).
-2002m nebuvo įvertintas nuostolis dėl kurso svyravimo.
-2000-2003m mažavertis inventorius nebuvo nurašomas į sąnaudas, o dedamas į 290 ir 291 sąskaitas ir nurašomas vėlesniais metais.
Pagal įmonės Apskaitos politiką tai neesminės klaidos.( Gal minėtų klaidų sumas galima būtų įtraukti į 2004m sąnaudas nemažinančias apmokestinamo pelno? )

14382 Įmonė pasistatė prekybos centro priestatą, kurį įvedė į eksploataciją naudoti 2004 m. 12 mėn. Nuo šio pasistatyto turto vertės 12 mėn. priskaičiuoja pardavimo bei pirkimo PVM(PVM įst. 6 straipsnis-ilg. turto pasigaminimas).
To priestato viduje 2005 sausio mėnesį statybos bendrovės toliau atlieka baigiamuosius darbus. Ar sausio mėn.šių darbų vertė turėtų būti pridedama prie ankstesniojo pastato vertės, t.p. tai daliai pritaikydama PVM 6 str. nuostatas, ar galiu pripažinti šiuos satybos baigiamuosius darbus to laikotarpio remonto sąnaudomis ? Įmonė pasistatė prekybos centro priestatą, kurį įvedė į eksploataciją naudoti 2004 m. 12 mėn. Nuo šio pasistatyto turto vertės 12 mėn. priskaičiuoja pardavimo bei pirkimo PVM(PVM įst. 6 straipsnis-ilg. turto pasigaminimas).
To priestato viduje 2005 sausio mėnesį statybos bendrovės toliau atlieka baigiamuosius vidaus įrengimo darbus . Ar sausio mėn.šių darbų vertė turėtų būti pridedama prie ankstesnės pastato vertės, t.p. tai daliai pritaikydama PVM 6 str. nuostatas, ar galiu pripažinti šiuos statybos baigiamuosius darbus to laikotarpio remonto sąnaudomis ?

14383 2002-2003m Įmonė turėjo automobilį ir skaičiavo jo nusidėvėjimą, tačiau nepylė degalų ir nerašė kelionės lapų. Kaip ištaisyti klaidą? Gal parašyti įsakymą, kad naudojamas reklamai?

14384 Ar galima rastas inventorizacijos metu atliekas,kurias dar galima panaudoti, užpajamuoti nuline savikaina?
14385 Atostogų rezervo nesudarome.Darbuotojas nebuvo atostogų 4 metus.Už kiek metų jam galima priskaičiuoti ir išmokėti atostoginius ir, ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atčvilgiu? Ačiū.
14386 Ar privaloma skaičiuoti atostoginių kaupimus (audituojama akcinė bendrovė).Ačiū.
14387 Benrovė atlieka paslaugą: klientas gali už norimą sumą išanksto išpirkti dovanų čekį konkrečiam asmeniui, kuris mėnesio bėgyje mūsų parduotuvėje išsirenka pageidaujamas prekes ir per vieną kartą atsiskaito kasoje. Akcinė bendrovė nori įsigyti 216 dovanų čekių įvairiomis sumomis savo darbuotojams apsipirkti mūsų parduotuvėje viso už 5000,00 Lt. Pinigus praves į atsiskaitomąją sąskaitą. Pinigams patekus į banką, akcinei bendrovei bus perduoti užpildyti dovanų čekiai. Ar teisi akcinė bendrovė reikalaudama minėtų dovanų čekių perdavimą įforminti PVM sąskaita faktūra? Jei ne, tai kokiais dokumentais įforminamas toks sandoris.
14388 Dukterinės įmonės kapitalas 2003 metais buvo padidintas du kartus: vieną kartą -didinant akcijų vertę, kitą kartą -didinant akcijos vertę. Kaip motininė įmonė turi užfiksuoti ilgalaikio finansinio turto pasikeitimą dėl dukterinės įmonės kapitalo didinimo.Ar užfiksavus tokio pobūdžio pajamas neatsiras mokestinė prievolė.
Tas pačias akcijas motininė įmonė 2004 metais parduoda. Parduotų akcijų vertė nurašoma FIFO metodu ar vidutinių kainų.

14389 Reorganizavus įmonę prijungimo būdu, įmonėje, kuri toliau tęsia veiklą, užfiksuotas neigiamas prestižas 2003-12-31. Ar pripažinti neigiamą prestižą pajamomis 2004 metais iš karto, ar per nusistatytą nusidėvėjimo laikotarpį tiek finansinėje, tiek mokestinėje apskaitoje. Jei iš karto pripažinsim, tai turėsim ir apmoketinti pelno mokesčiu. Kadangi abiejų įmonių buvo tas pats akcininkas, reorganizavimas buvo vykdomas neįvertinant turto tikrąja verte (fiksuota balansinė turto vertė), nebuvo paskaičiuota,kokia dalis prestižo galėtų būti skiriama ateities nuostoliams padengti.
14390 Įmonė apdraudė darbuotojus kaupiamuoju draudimu 10-čiai metų. Mokamos įmokos neviršyja 25 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. GPM ir pelno mokesčiu, jei teisingai suprantame, neapmokestinama, susimokės darbuotojas, kai po 10 metų atsiims ir draudimo. Kaip apmokestinama, jei nutraukiama draudimo sutartis, arba darbuotojas išeina iš darbo. Tokios įmokos socialinio draudimo įmokomis apmokestinamos 2004 ir 2005 metais?
14391 Pagal sudarytą patalpų nuomos sutartį įmonė moka nuolatiniam gyventojui nuomą, iš kurios išskaičiuoja mokesčius, be to, gyventojas pateikia laisvos formos dokumentą su savo paskaičiavimais apie įmonės sunaudotą elektros energiją ir vandenį, ar tai bus leidžiami atskaitymai įmonei ir ar neapsimokestins gyventojo pajamos, jei atskiros apskaitos nei elektros, nei vandens nėra ir name esančios patalpos nuomojamos keliems nuomininkams?
14392 Susijusios įmonės viena kitai skolina pinigus. Kartais dukterinė įmonė, gavusi banko pritarimą, perskolina gautą paskolą. Palūkanos imamos ne didesnės už kurias skolino bankas. paskolintos lėšos neviršyja nuosavo kapitalo, o dukterinės įmonės pasiskolintos lėšos neviršyja nustatytų rodiklių. Ar nebus tokie skolinimai pripažinti kredito įstaigų veikla ir ar sumokėtos palūkanos tiek vienos, tiek kitos įmonės bus leidžiami atskaitymai?
14393 2003m-2004m tėvai dovanoja pinigus vaikams.Ar reikėjo įforminti notariškai, ar laisva forma? Ar dovanojantysis(tėvai) turi deklaruoti?
14394 UAB už komandiruotes Lietuvoje moka po 12,50Lt (jei 1d.-6,50Lt).Ar galima taip mokėti? Ar tai turi būti būtinai numatyta darbo sutartyse?
14395 UAB iš savo darbuotojų atlyginimo išskaito už naudojimąsi įmonės telefonais.Darome sekančius įrašus:
Prisiskaitome pg.gautas s-tas 611-4434
2431-4434
Sumokame 4434-2713
Išskaitome iš darbuotojo 4461-2434
Priskaitome 2434-521
2434-4484
PVM S-tų neišrašome.Ar turime skaičiuoti kelių mokestį?

14396 Ar yra prasmė ateinančių laikotarpių sąnaudas(pvz.prenumerata 2005-01-01-2005-12-31) nurašinėti dalimis kas mėn., ar visą sumą nurašyti pvz. sausio mėn.ar gruodžio mėn.?
14397 Abejotinos skolos šiandien apskaitomos 245 sąskaitoje (pirkėjų skolos). Kur jos turi būti apskaitomos ir kaip perkelti?
Ačiū.

14398 Ne pagal temą
Ind.įmonės savininkas kt.įmonėje dirba pagal darbo sutartį. Privomojo sveiktatos draudimo įmokų nemoka.
Ar jam reikia prisiskaičiuoti ir sumokėti už 2003-2004 metus? Dėkoju.

14399 UAB darbuotojai apdrausti kaupiamuoju gyvybės draudimu. Prie sutarties pridėtas apdraustųjų asmenų sąrašas. Naudos gavėjas -įmonė. Ar reikia pagal naują Sodros įstatymą nuo sumokėtų draudimo įmokų skaičiuoti Sodros mokestį?
14400 Dėl formavimo savikainos nurašymo.
Suprantama, kad balanse ji turi buti nurašyta į nepaskirstyto pelno sąskaitą. Gal galėtumėte smulkiau paaiškinti formavimo savikainos amortizacijos nurašymą mokestiniu požiūriu?
Kaip tai atsilieps pelno mokesčiui?
Ar mokestiniu požiūriu amortizacija bus leidžiami atskaitymai, ar tik ta dalis kuri amortizuota iki 2005m? Ar nereikia perskaičiuoti pelno mokesčio už 2002ir 2003 metus?

14401 Gabenant vaizdo kameras iš vieno įmonės padalinio į kitą, keletą jų sudužo. Ar tai galima priskirti natūraliai netekčiai ar privaloma išieškoti iš darbuotojo, kuris vežė tas kameras?
14402 Įmonė prekiauja spausdinimo įranga ir pagal kiekvieno kliento poreikius kuria naudojimosi programėles.Ar prieš parduodama tą programėlę,įmonė turi užsipajamuoti parašytą programėlę kaip prekę , ar gali tiesiog parduoti,darydama įrašą : D24 / K 5 ? Ačiū
14403 Del vertimo paslaugų.
Kaip reiketu apmokestinti vertimo paslaugos, kai Lietuvos įmonei (vertimų biurui)šias paslaugas atlieka užsienio įmonės?
Ačiū.

14404 Įmonė A turi 100% įmonės B akcijų, o įmonė B valdo kitų dviejų įmonių C ir D po 100% akcijų. Klausimas: Ar įmonė B turi konsoliduoti dukterinių įmonių finansinę atskaitomybę?
Ar galima būtų atsižvelgiant į LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 punkto 1 dalį bei 6 straipsnio 1 punkto 3 dalį, įmonei B nesudaryti konsoliduotos finansinės atskaitomybės? Ačiū

14405 Įmonei auditas nėra privalomas, tačiau ji vis tiek yra audituojama. Ar būtinai reikia registro tvarkytojui kartu su finansine atskaitomybe priduoti ir audito išvadą ?
14406 Nei 2002m.nei 2003m. atostoginių rezervas įmonėje nebuvo sudaromas. Ar galima 2004.12.31 jo taip pat neskaičiuoti?
14407 Ar nurašomo pilnai nudėvėto turto likutinė vertė 1Lt yra leidžiami atskaitymai? Kokios veiklos sąnaudoms juos reiktų priskirti?
14408 Ar gerai supratau per seminarą, kad kapitalizuotas palūkanas sukauptas per 2003m. galima pridėti prie pastato įsigijimo savikainos ir nudėvėt per jo naudingo tarnavimo laiką? Pastatas baigtas statyti 2004m. Ar tai laikoma apskaitos politikos keitimu?
14409 Ar nebūtų klaidinga skolas draudimo kompanijoms priskirti finasinėms skoloms?
14410 2004-06 mėn.už nekilnojamąjį turtą sumokėtas avansas (2005m. jis bus nupirktas), korespondencija D22 K27. Ar 2004m. balanse privaloma jį parodyti ilgalaikiame turte, tai tokiu atveju lyg ir reiketu pakeisti korespondenciją į D12 K22?
14411 Atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo kompanija pervedė pinigus pagal žalos paskaičiavimo aktą. Tačiau įmonė nusprendė turtą atskatyti naudojant pigesnes statybines medžiagas. Ar skirtumą reiktų priskirti kitos veiklos pajamoms? Ar tai pelno mokesčiu neapmokestinamos pajamos?
14412 Kas kiek laiko reikia perskaičiuoti finansinio turto vertę?Kaip reikia išskaičiuoti dukterinės įmonės akcijų tikrąją vertę?
14413 Kokios veiklos sąnaudoms reiktų priskirti nurašomų beviltiškų skolų sąnaudas?
14414 Įmonė 2001m yra apdraudusi darbuotojus grupiniu investiciniu gyvybės draudimu 15 metų ,naudos gavėjas yra įmonė.Draudimo įmonė gale metų duoda ataskaitą apie sukauptas lėšas(draudimo išmoka nutraukus draudimo sutartį),savininkas tai nori matyti balanse.Kokia tai turėtų būti korespondencija.
14415 Išnuomotos patalpos 2 metams, atlikome kosmetini tų patalpu remonta. Visa remonto suma fin.apskaitoje padejome į sanaudas is karto. Kaip reikia elgtis pelno mokescio atžvilgiu, galima iš karto nurašyti i sanaudas ar per nuomos laikotarpi?
14416 Už 2003 metus išmokėti dividendai 2004 metais gruodžio mėn.Kurioje atskaitomybėje reikės rodytidi? Palikti 2003 kaip yra ar perkelti į 2004 metus? Priskaičiuotus 2004 metų dividendus palikti 2005 metams?
14417 Degalinė klientams, kurie perka kurą su kreditinėms kortelėms, išrašo vieną per mėnesį PVM s.-f. Ar galima sąskaitoje nurodyti vidutinę kuro kainą?
14418 Ar galima mokėti avansą pagal autorinę sutartį ?
14419 Norime sudaryti tarpininkavimo paslaugu sutarti su fiziniu asmeniu, kuris jokios individualios veiklos neturi. Sakykite kokiu pajamu mokesčiu turime apmokestinti -33% ar galime pritaikyti 15% mokesti?
14420 UAB 2005m.gavo iš kuro įmonės tiekėjos PVM sąskaitą-faktūrą,kurioje paskaičiuota nuolaida už pirktus degalus užsienyje įmonės tiekėjos magnetinėmis kortelėmis per 2003 metus.Kaip ir kada tai atvaizduoti apskaitoje? Kaip palies pelno apmokestinimą?
14421 Vaikų namų skola mūsų įmonei yra 9000Lt,įmonės akcininkui iš Danijos mes skolingi10000Lt,jis nori apmokėti ,tiksliau padengti vaikų namų skolą,sumažindamas mūsų skolą jo įmonei Danijoje.Koks dokumentas tai turėtų būti, ar tai turėtų būti trišalis skolų padengimo aktas?
14422 Del pilnos atskaitomybės rengimo.
Ar privaloma rengti pilną atskaitomybę, jei nurodytus kriterijus tenkina tik 2004 metai?

14423 Kokia data reikia parodyti 2004m. pelno paskirstymą: 2004-12 mėn. ar kai 2005m. įvyks akcininkų susirinkimas?
14424 Bendrovė sudariusi sutartis su fiziniais asmenimis dėl lengvųjų automobilių nuomos, išmokama mėnesinė suma už vieną automobilį kartu su mokesčiu sudaro 1311,,76 Lt.Ar galimą šią sumą traukti į veiklos sąnaudas, jeigu automobiliai reikalingi vadybininkams, aptarnaujiemtiems klientus?
14425 Jei metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2002m. rasta klaida - parodytas mažesnis pelnas. Ar galima kladą ištaisyti 2004 m. pelno deklaracijoje ar privaloma tikslinti deklaraciją už 2002 metus?
14426 Ar metinėje FR0573 formoje, ar kokioje kitoje reikia parodyti žmones, kuriems sumokėti alimentai.Turime omenyje ne darbuotojus, iš kurių atlyginimo išskaityti alimentai, bet jų žmonos, kurioms sumokėti.
14427 Musu imone gauna saskaitas už mobilius telefonus,kuriu keletas numeriu yra perduodama kitai imonei,Tai įmonei yra išrašoma saskaita faktura už ju naudojamus abonentus ir jie mums apmoka.Mes visa suma padedame į veiklos sanaudas,o pardavimo metu maziname tas sanaudas.O gal reikia rodyti kaip kitos veiklos pajamos,ir ar reikia nuo tos sumos skaičiuoti keliu mokesti?
14428 Norėčiau paklausti dėl trumpalaikio turto nurašymo akto, ar yra kur nors reglamentuota, kaip jis turėtų atrodyti?
Ar pakanka parašyti, kad tokią tai dieną pagal tokią sąskaitą turtas nurašomas, jo neisvardijant detaliai?

14429 Įmonė nuomoja prekybinį centrą.Ar galima traukti į sąnaudas mažinančias apmokestinamą pelną šias išlaidas:
1."Parduotuvės atidarymo organizavimas" (ar prie tokios sąskaitos turi būti išifravimas kas į šį renginį įėjo, kokios tai buvo konkrečios paslaugos)
2."Svečių vaišinimas", atidarymo metu visi kas atėjo buvo vaišinami-užkandžiai, alkoholis (ar tai bus reprzentacinės išlaidos ar galima būtų skaityti tai kaip reklamą, ar akte turi matytis svečių kiekis, kokios konkrečiai vaišės buvo)

14430 Ar prie sąskaitos už skelbimą laikraštyje turi būti iškarpa koks tai buvo skelbimas. Reklamuojantis per radiją, televiziją koks turi būti pakankamas įrodymas, kad tikrai buvo reklamuota įmonė, o ne saviems poreikiams tenkinti užsakyta reklama.
14431 Įmonė statosi prekybinį centrą, statybos išlaidoms paiimtas kreditas už kurį moka palūkanas. Mokesčių inspekcija sakė, kad šias palūkanas pelno mokesčio atžvilgiu reikia kapitalizuoti, ar tikrai nėra jokių paikeitimų leidžaintys palūkanas iš karto nurašyti į sąnaudas.
14432 Įmonei nuosavybės teise priklausančiam žemės sklype buvo pastatyta elektros transformatorinė, kadangi šia transformatorine naudosimės ne mes, o kaimynai pagal žemę, tai pagal sutartį kaimynai sumokėjo tam tikrą sumą kaip kompensaciją už žemės sklypo vertės sumažėjimą dėl šios transformatorinės pastatymo.Ar šią sumą reikia apmokestinti kelių mokesčiu.
14433 1.Pastatytas pastatas perduotas eksploatuoti 01 mėn.. 01 mėn. paskaičiavome pastato pardavimo PVM (esame PVM mokėtojai).03 mėn. papildomai gavome sąskaitą už pastato statybos paslaugas, kurios buvo atliktos 01 mėn, tik tiek kad sąskaita išrašyta 03 mėn.. Ar bus teisinga jei tai sumai , kurią gavome 03 mėn.vėl paskaičiuosime pardavimo PVM bei padidinsime pastato vertę.
2.Už paslaugas statant pastatą, kai kuriems subrangovams buvo sumokėti avansai, jie atliko darbus, bet sąskaitų, aktų mums neišrašė. Kaip suprantame šių sumų negalime traukti į pastato vertę ir jei jie neatsitokės šį avansą galėsime nurašyti tik iš likutinio pelno.

14434 Esame naujo UAB steigėjai. Už akcijas numatyta atsiskaityti 75% turimu turtu.
Prašome paaiškinti kokiu turtu galime atsiskaityti, bei kokiais dokumentais jį perduoti.
Taip pat ar reikės priskaičiuoti perduodamam turtui PVM, jei turtas naudojamas mažiau kaip 5 metus?

14435 UAB naudoja automobilį pagal panaudos sutartį. Įmonė pirko ir įrengė dujų įrangą minėtai mašinai. Panaudos sutartis sudaryta 1 metams. Savo apskaitoje įmone dujinę įrangą priskyrė prie smulkaus inventoriaus, nors pagal įsigijimo kainą minėtoji dujų įranga atitinka ilgalaikio turto nusistatytą įmonės vertę.
Ar galim tą dujinę įrangą palikti prie smulkaus inventoriaus ar būtina iškelti prie ilgalaikio turto. Neprątesus panaudos sutarties, tarkim ją gal galima būtų parduoti už kokią tai sumą, nes kaip suprantu nurašyti nelabai galima dėl PVM. Ačiū

14436 Tiekėjai sąskaitoje-faktūroje vis nurodo seną mūsų įmonės kodą, t.y kuris susidaro iš 7 skaičių, būna, kad nurodo seną įmonės registracijos adresą, kuris taip pat pasikeitė ar turės tokios sąskaitos juridinę galią, ar reikia būtinai kad tokias sąskaitas pataisytų, ar galima šiuos rekvizitus taisyti.
14437 1995 metais buvo atlikta nebaigtos statybos indeksacija.
Užbaigus objektą jo vertė 2 mln.Lt. (įskaitant indeksaciją). Šiais metais atlikus vertintojams šio objekto vertinimą jis įvertintas tik 900 tūkst.Lt
Indeksacijos suma buvo įtraukta į įstatinį kapitalą. Ar galime remdamiesi vertintojų pažyma atstatyti indeksavimo sumą, t.y. mažinti vertę indeksavimo suma ir ar nereikės sumokėti kokių nors mokesčių?

14438 Darbuotojo darbo užmokestis tarkim 1000 Lt. 5 dienas buvo suforminta komandiruotė Lietuvoje, už ją išmokėta 75 Lt dienpinigių. Priskaičiuotas darbo užmokestis už tą mėnesį 1000 Lt. toks koks nustatytas darbo sutartyje. Ar reikėjo skaičiuojant darbo užmokestį už tas dienas praleistas komandiruotėje skaičiuoti pagal vidutinį darbo užmokestį.
14439 Inventorizuojant atsargas, metų pabaigoje parašome sakinį "imonėje buvo atliktas turto vertės sumažėjimo testas, bet turto vertė nesumažėjo", o kitais metais atsargas parduodame žemiau savikainos, ar visa savikainos suma bus leidžiami atskaitymai ir mažins pelno mokestį, ar papildomai reikėtų paaiškinti kodėl parduodame žemiau savikainos.
14440 Įmonė ne PVM mokėtoja sumokėjo PVM nuo pajamų viršijančių 100000 Lt pajamų sumą. Ar toks mokestis leidžiami atskaitymai
14441 Metodinėje medž. pusl. Nr. 27 (Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) eilutėje 1. Likutis praėjus. fin. m. pradž. nurodyta (2002.12.31)o, VŽ 2004.02.06. Nr. 20 nurodyta likutis 2001.12.31. Kuo vadovautis?
14442 Atsiradus laisvos formos PVM sąskaitoms faktūroms, įmonė pasitvirtino įsakymu PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarką įmonėje pagal (gal Jums teko matyti) Pačiolio išleistą PVM sąskaitų faktūrų atmintinę. Panašiu įsakymo turiniu (aprašant seriją, numerį) įmonė pasitvirtino ir kasos pajamų orderius. Ar to pakanka, kiek suprantam VMI atskirai pranešinėti nieko nereikia.
14443 Pastatai apskaitoje apskaitomi, taikant savikainos būdą. Ar reikia perkainoti turimą pastatą, jei jo vertė 2004m. iš Kadastro gautoje pažymoje dvigubai didesnė už apskaitinę vertę? Ar perkainavimui įtakos turi kiti kriterijai?
14444 Seminare minėjote, kad į gaminio savikainą gali neįeiti darbo užmokestis bei papildomos išlaidos, kur galėtume apie tai paskaityti plačiau, ar tai turėtume numatyti apskaitos politikoje
14445 1.Dėl ilgalaikio turto registravimo apskaitoje.Mūsų įmonė apskaitos politikoje pasirinko IT registravimą pagal įsigijimo savikainą. Kaip supratau,kiekvienais metais įmonė turi įvertinti, ar nėra sumažėjusi turto vertė (testas).Kas gali atlikti tokį testą: ar tai turi būti nepriklausomas turto vertintojas, ar tai gali būti pvz.įmonės darbuotojas?Jeigu būtinas turto vertintojas,tai kuo skiriasi šis būdas nuo kito - perkainuotos vertės?IMT vertės sumažėjimo sąnaudos-neleidžiami apskaitymai, o, vertės padidėjimo pajamo- neapmokestinamos?
2.Ar vis dėlto palūkanos už paskolą IMT įsigyti, susikaupusios iki turto naudojimo pradžios, leidžiami atskaitymai?
3.Kai nurašomas pilnai nudėvėtas turtas ir jo likvidacinė vertė didesnė už 1 Lt., arlikvidacinė vertė- leidžiami atskaitymai?
4.Gal gali pasakyti savo nuomonę ir šiuo klausimu. Fizinis asmuo deklaruoja turtą ir pajamas nuo 1997 m. Dabar nori deklaruotis pagal vienkart. turto deklar.įstatymą.Ar grynų pinigų likutis nesukels mok.administratoriui noro jį apmokestinti?(didžiausia to likučio dalis tęsiasi nuo 1997 metų be patvirtinančių dokumenų)

14446 Įmonė iš banko gavo paskolą. Paskolos gavimui vienintelis įmonės akcininkas užstatė savo nekiln. turtą. Ar visi mokesčiai, susiję su paskolos gavimu ir mokamos kiekvieną mėn. paskolos palūkanos gali būti leidžiami atskaitymai? Ar tai nebus pripažinta savininko pajamomis?
14447 Vykdome reklamines akcijas prekybos centruose, kurių metu perkantiems vieną mūsų produktą, kitas dovanojamas. Kokių dokumentų reikėtų pagrįsti reklamos sąnaudas?
14448 Įmonė užsiima krovinių pervežimais,mašinas nuomoja iš vokietijos firmos A, kuriai moka už nuomą. Kita vokietijos įmonė B išrašo mūsų įmonei sąskaitas už sunaudotą kurą, sumokėtus mokesčius už kelius , už mašinų remontus ir t.t. (mūsų vairuotojai naudojasi įmonės B kreditinėmis kortelėmis). 2005 01, 02 mėn. įmonė B išraše sąskaitas už išlaidas patirtas 2004 11-12 mėn., tai matosi iš kortelių išklotinių.

1.Į koki mėnesi reikia įtraukti tas išlaidas į sąnaudas? Ar galiu apskaitoje užregistruoti šitas operacijas 2004 12 31 diena?
2. Ar galiu pripažinti normaliom sąnaudom mašinų remontus, kuriu bendra suma sudaro apie 2500 eur. per mėnesi, jeigu už tų mašinų nuomą mokam po 2x1300 eur per mėnesi (mašinos dvi).
Ačiu.

14449 Išrašem įmonei A sąskaitą-fakturą už paslaugą (100), kurią jie laiku neapmokėjo. Del to paprašem įmonės B, kuri buvo skoloj įmonei A (150), apmokėti mums jų skolą. Gavom pinigus (150). Likutį (50) sumokėsim įmonei A. Kokiais dokumentais turim įforminti šitą operaciją? Ar užteks rašto iš įmonės A, kad suma 150 priklause jiems, nes iš įmones B jokių dokumentų neturim.
14450 Kaip suprasti Vyriausybės nustatytą "nedidelės vertės dovanos" vertę? Ar tas dydis turi atitikti rinkos vertę, ar tai gali būti mūsų įsigytų prekių savikaina? Mums aktualu, nes tenka dovanoti savo prekes seminarų, reklaminių akcijų metu. Ar tokia dovana bus neleidžiami atskaitymai?
14451 Balanso (F E)pelno (nuostolio)ataskaitoje prekybines nuolaidas gautas iš didmenininkų ar galime parodyti kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamos ar liesti parduotų prekių savikainą
14452 Ilgalaikis mat. turtas perkainotas 1999m., ar galima turtą apskaityti įsigyjimo savikaina, ar ne, jeigu galima, kaip tai įteisinti?
14453 2004m gruodžio mėn su draudimo bendrove pasirašyta turto draudimo sutartis, kurios terminas 10 metų. Metinė įmoka 5060 Lt. Kokiomis korespondencijomis parodyti draudimo sutartį apskaitoje?
14454 Įmonės Apskaitos politikoje reikšminga suma nustatyta 600 Lt.Ar, taisant klaidą, 2004m. įtrauktos į apskaitą 2002m. veiklos sąnaudos (500 Lt)gali mažinti 2004m. apmokestinamą pelną? Ar reikia tikslinti 2002m. pelno mok. deklaraciją?

14455 Jeigu įmonė 2002m. buvo kaip P.Į ir įstatinio kapitalo tiesiog nebuvo,2003m. 12 mėn.perregistruota kaip UAB. Ar pildant kapitalo pokyčių ataskaitą 2002m. eilutės lieka nepildytos?
14456 Įm.darbuotojai išsiųsti į seminarą užsievyje pačioje gamint.gamykloje, prie darbuotojų buvo suformuota kitų Liet.įm.darbuotojų grupė(potencialūs mūsų pirkėjai)kurią mūsų įm.vežė už savo lėšas(kelionė,nakvynės,maitinimas). Kaip šios išlaidos traktuosis įm.apskaitoj? Ar tai reprezentacija ar neleidžiami atskaitymai(iš gryno pelno)? Pardavimai po kelionės ženkliai šoktelėjo!
14457 Įmonės darbuotojai naudojasi įmonės automobiliais savo tiksliais. Tai matosi iš kelionės lapų. Dalis sąnaudų už automobilių nuomą yra nemažinančios apmokestinamą pelną sąnaudos. Ar tą sumą reikią pridėti darbuotojams prie atlyginimų ir apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu ir Soc.draudimu? Ar dalį remonto sąnaudų taip pat reikia priskirti nemažinančioms apmokestinamą pelną sąnaudomis?
14458 Nupirktas kompiuteris labdarai. PVM į atskaitą, savikaina - labdara. Surašius priėm.-perd. aktą tą laikotarpį prisiskaitėme pardavimo PVM, ar teisingai pasielgėm? Ar galima buvo Pirkimo PVM atskaita?
14459 Transporto imoneje vadovo isakymu nustatytos tokios automobilio MAZ54323 kuro sunaudojimo normos 100 km: be puspriekabes-24 ltr,su puspriekabe(tuscia)-33 ltr, uz tonkilometri taikomas koef 1.3. T.y jei veza 24 t. krovini, tai kuro sunaudos 24*1.3+32=63.2 Ltr. Prasau atsakyti ar visas sunaudotas kuras bus leidziami atskaitymai
14460 UAB nudėvėjo automobilį iki likutinės vertės 2004 09. Tačiau automobilis naudojamas įmonės veikloje. Ką daryti atliekant metinę inventorizaciją? Ar būtina užsipajamuoti rinkos verte? Ar galima palikti (nieko nedarant)ir naudoti? Kaip bus su remonto sąnaudomis? Ačiū
14461 UAB pasiuntė kalėdinius atvirukus ir arbatos dovanėles su įmonės logotipu savo klientams. Ar galima nurašyti atvirukus į sąnaudas , o arbatą-kaip reklamos sąnaudos? O gal arbata reprezentacija? Dėkoju.
14462 Darbuotojui už 2005 02 men ismokamas avansas 100 Lt. Jam NPD netaikomas. Prasau atsakyti ar FR0572 parodyti menama priskaityta GPM 49 Lt? 149*33%=49 Lt. Ačiū
14463 Statybinė firma atlieka stogo remonto darbus . Garantija darbams 5 m. Kaip apskaitoje parodyti garantinį remontą. Ar galima į sąnaudas? Ar galima PVM atskaita? Ačiū
14464 Įmonėje naudojami lengvieji automobiliai. Kuro ataskaita parašyta,kad su tuo aut. važinėjo tik 6 d.d. Ar galima visą automobilio mėnesio nusidėvėjimą dėti į sąnaudas?
14465 Aptikta klaida ilgalaikio turto apskaitoje 2003 metais. Klaida taisoma 2004 m., koreguojama 2003 m. pelno mokescio deklaracija. Ar finansineje atskaitomybeje koregavimas atliekamas per nepaskirstyta pelna ir parodoma kaip klaidu taisymas, bei pateikiami teisingi skaiciai balanso lyginamajame stulpelyje?
14466 Jei dividendu skirstymas parodomas tik tuomet kai ivyko, tai metu pabaigoje balanse nepaskirstytas pelnas nesutampa su pelno skirstymo projektu. Ar teisingai?
14467 Įmonė nuomoja patalpas. Buvo atliktas smulkus remontas pačių įmonės darbuotojų. Pirktos įvairios statybinės medžiagos: dažai ,jungikliai... Ar tos medžiagos yra leidžiami atskaitymai. Ar būtinas nurašymo aktas, ar galima traukti į sąnaudas pagal PVM sąskaitą -faktūrą. Ar galima atskaityti PVM?
14468 2004 m. finansineje atskaitomybeje sukaupti gautini tiekeju bonusai. 2005 m. gautos saskaitos sukauptiems bonusams. Kada apmokestinami pelno mokesciu - kai sukaupiama 2004 m., ar kai gaunamos sakaitos 2005m?
14469 Nurasomas pilnai nudevetas kompiuteris (po 3 metu). Ar reikia atstatyti PVM (naudojama buvo ne 5 metus)?
14470 Kokie pagrindiniai punktai aptariami veiklos ataskaitoje? Kur butu galima rasti pavyzdi?
14471 Vasario men. ivyko vagyste (prekes buvo pirktos 2004 gruodi). 1)Kada atstatomas PVM - vasari, ar koreguojamas gruodis? 2)Tai 2005 ar 2004 neleidziami atskaitymai?
14472 Pastebeta klaida 2003 metu PVM deklaracijose (importo PVM buvo atskaitomas pagal deklaracijos data, o ne pagal mokejimo data). Ar privaloma koreguoti 2003 metu PVM deklaracijas? Keiciasi ir 2003 gruodzio pabaigos likutis, tad keiciasi balanso likutis. Ka daryti su finansine atskaitomybe?
14473 Įmonė pardavė naują įrangą(laimėjusi konkursą) kitai įmonei. Pagal sutartį apmokėjo komandiruotės išlaidas įrangą pirkusios įmonės darbuotojams, pasiųstiems išmokti dirbti su ta mūsų parduota įranga. Ar šios išlaidos bus leidžiami atskaitymai.
14474 Sugedus įmonės automobilio signalizacijai, buvo įmontuota nauja. Pagal vertę ji nepatenka į IT kategoriją, beto ši vertė sudaro 1/7 automobilio vertės. Ar galima signalizacijos vertę nurašyti į sąnaudas, ar tai laikytina automobilio būklės pagerinimu ir šia suma padidinti automobilio vertę?
14475 Ar turime teisę skolas laikyti beviltiškomis jeigu skolinkas yra likviduotas(bankrotavęs) ir mes turime tik iš interneto svetainės įmonių bankroto puslapio išrašus,kad
14476 Mūsų įmonėje privalo būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Pasibaigus medikamentų galiojimo laikui juos turime išmesti ir nurašyti. Ar šie medikamentai yra leidžiami atskaitymai, ir ar turime tikslinti PVM.
14477 UAB išnuomojo kitai UAB IT. Ar turi būti surašomas turto priėmimo-perdavimo aktas, ar turi būti nustatyta išnuomoto turto rinkos vertė?
14478 Ar galime laikyti beviltiškais skolas, jeigu apie skolininko likvidavima (bankruotavima) paskelbta internėto svetaineje Įmonių bankroto valdymo departamente, kitokiu irodančių dokumentų nėra.
14479 UAB iš Lenkijos 2005m.sausio mėn. nusipirko ir įvedė į eksploataciją autocisterną degalams parsivežti iš Mažeikių. Prisiskaičiavome pardavimo ir pirkimo PVM. Kovo mėn.norime ją parduoti beveik už tą pačią kainą Hanza lizingo bendrovei ir naudotis pagal lizingo Sutartį. Kaip su pardavimo PVM ir su atstatomu PVM pardavus IT?
14480 UAB X stato byvenamuju namu kompleksa pardavimui, vienas namas jau priduotas, kitas bus baigtas statyti rudeni.Gerbuvio darbai(teritorijos tvarkymas) bus baigti irgi tik rudeni. Ar galima dali numatomu gerbuvio darbu sumos priskirti jau pastatyto namo savikainai?
14481 Koks kelių mokesčio procentas marketingo ir rinkotyros įmonėms?
14482 Įmonė teikia transporto paslaugas. Už automobilio nuvilkimą po avarijos Lenkijos įmonė išrašo PVM s.f., PVM 22%. Ar šis PVM - leidžiami atskaitymai? Lenkijos VMI šio PVM negrąžina.
14483 Mūsų įmonės vienintelis akcininkas ir motininė įmonė yra Austrijos įmonė-A.Ausrijos pati įmonė A turi 100 proc. įmones B-Latvijoj ie C -Estijoje.
Ar mūsų įmonei įmonės B ir C yra asocijuotos?Ar galima tarpusavyje prekiauti Austrijos nustatytomis kainomis +3% marža?Ar nereikės tuomet perskaičiuoti pardavimų į Latviją rinkos Lietuvoje kainomis,kur marža apie 40%?Jei taip,kaip to išvengti,gal būtina apsirašyti apskaitos politikoje?

14484 2004m. turėjome draudiminius įvykius ir savo lėšomis remontavome mašinas.
Draudimines kompensacijas gavome 2005m. sausio mėn.
Ar galime 2004m. mažinti apmokestinamąjį pelną patirtomis didesnėmis remonto išlaidomis? Ar teisingai ,kad 2005m. parodysime sumažintas draudiminemis kompensacijomis einamojo remonto sumas ?

14485 Esame suteikę paskolą Austrijos įmonei akcininkui pagal ketvirčio Vilibor palūkanas? Ar nereiks perskaiiuoti gautų palūkanų sumos?
14486 Įmonė iš prekybinės įmonės nuo 2005m. akcininkų nutarimu (žodiniu) tapo marketingo ir rinkotyros įmone.Kaip veiklos pakeitimas turetu būti įteisintas ir ar reikia apie tai pranešti valdžios institucijoms?
14487 Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos pertvarkant individualią įmonę į UAB, jei notarui pateiktame rašte teigiama, kad įstatinis kapitalas formuojamas iš individualios įmonės ilgalaikio turto ir pinigų, esančių banko sąskaitoje? Ilgalaikis turtas ir pinigai yra individualios įmonės nuosavybė ir apskaitomi individualios įmonės apskairtoje.
14488 UAB 2001m.balandžio mėn.įsigijo kitos UAB akcijų 34%.Balanse tai pavaizduota ilgalaikiame finansiniame turte įsigijimo savikaina.
Kokiai datai minėtą investiciją reikia įvertinti nuosavybės metodu?
Per seminarą 2005.03.01 supratau,jog reikėtų įvertinti 2003.12.31,o prestižą nurašyti iš karto nepaskirstytinojo pelno sąskaita 2004m.Pagal vėl Apskaitos instituto tinklapyje publikuojamas 15 VAS rekomendacijas suprantu,jog tai padaryti reikia nuo investicijos,kai ji atitinka asocijuotos įmonės apibrėžimą,įsigijimo datos,prestižą nudėvint per tam tikrą periodą.Jei taip,kas UAB turėtų patvirtinti prestižo nudėvėjimo laikotarpį?
Laukiu atsakymo.Dėkoju.

14489 Ar nuo paskirstytinų rezervų ,kurie susidare taikant investiciją,galima issimoketi dividendus,jei įmone 2004 m patyre nuostolį ?
14490 Įmonė išsinuomavo kaimo turizmo sodybą. Gavo tik pinigų priėmimo kvitą. Ar šias išlaidas galima traktuoti kaip reprezentacines sąnaudas, tipo įmonė pravedė seminarą?
Ačiū

14491 Ar nevėlu bus apskaitos politiką pasiruošti dabar?
14492 Įmonėje kabo avanso suma ,kuri yra nuo tų laikų ,kai dar nereikėja priskaičiuoti PVM nuo jos. Ką daryti? Kiek galima laikyti? O gal priskaičiuoti PVM? Ačiū
14493 2004 M UAB imones A,B susijunge i viena, imone A valdo 100 proc akc. imones B, SUSIDARES NUOSTOLIS imoneje B, prasome paaiskinti pagal pelno mokescio ist. VZnr30 jei supratau neneterialus turtas, gal galite paaiskinti placiau ir pagal VAS standartus?
14494 Ar galima maketavimo darbams sudarinėti autorines sutartis?
14495 Patronuojanti įmonė vieną dukterinę įmonę įsigijo iki 2004 m., kitą - 2004 m. Ar pirmą kartą sudarant konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą 2004 12 31, reikia pildyti praėjusių finansinių metų stulpelį, jei taip, tai kelių įmonių duomenis konsoliduoti ?
14496 Norėčiau sužynoti ar teisingai suprantu dėl formos BALANSAS, jeigu reikia koreguoti balanso duomenis retrospektyviniu būdu,tai į lentelę Balansas 2003 metų balanso duomenys plius praėję finansiniai metai (lyginamoji informacija) rašome į praėję finansiniai metai. Jeigu neteisingai suprantu prašau paaiškinti kas rašoma praėję finansiniai metai ir kas rašoma praėję finansiniai metai (lyginamoji informacija).
Taip pat jeigu galite paaiškinkite ir pelno (nuostolių) ataskaita, kas rašoma praėję finansiniai metai ir kas rašoma praėję finansiniai metai (lyginamoji informacija)

14497 Darbuotojas dirba 0,5 etato ,ar galima siusti ji i komandiruote pvz.Kauna ir ismoketi dienpinigius,jei galima, kokia tai butu suma?
14498 Po auto įvykio, kurio kaltininkas UAB "A" vairuotojas, remontuotas įmonės "A" automobilis.
1. Ar automobilio remonto išlaidas galima traukti į leidžiamus atskaitymus, kai: a) automobilis apdraustas turto draudimu; b) automobilis neapdraustas turto draudimu?
2. Ar PVM galima traukti į atskaitą, jei po remonto automobilis ir toliau bus naudojamas PVM apmokestinamai veiklai?
Prašau nurodyti, kokiais įstatymų straipsniais vadovautis.

14499 Ar reikia sudaryti privalomą rezervą kiekvienais metais?
Ačiū.

14500 Ilgalaikis materialus turtas įsigytas iki 2002.07.01,nudėvėtas per 2 metus ir nurašytas po 2002.07.01 Ar reikia atstatyti(tikslinti) pirkimo PVM ?
Ačiū.

14501 2004 01 mėn.įmonė eksportavo prekes, bet paskui negavo jokio eksporto procedūrą patvirtinančio dokumento.Įmonė nuo parduotų prekių sumos priskaičiavo ir sumokėjo PVM.
Ar šis priskaičiuotas PVM yra leidžiami atskaitymai? Kokia būtų sąskaitų korespondencija?

14502 Iki 2002 m. UAB ilgalaikio turto minimali vertė buvo 200 Lt. Nuo 2002.01.01 buvo pakeista į 2000 Lt. Taigi, dabar ilgalaikiame turte vis dar yra nenudėvėto turto, kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už 2000 Lt.
Ar reikia tai traktuoti kaip apskaitos politikos pasikeitimą ir 2004 m. finansinėje atskaitomybėje ilgalaikio turto straipsnį mažinti turtu, kurio savikaina mažesnė už 2000 Lt, taip lyg, jis būtų nurašytas tada, kai buvo įsigytas, t.y. retrospektyviniu būdu?

14503 Jei 2003 metais pelno (nuostolio)ataskaitoje buvo užfiksuoti netekimai, ar reikia juos keliant (kaip buvo kalbama seminare)prie kitos veiklos šią operaciją kaip nors atspindėti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje? Gal užtenka tik pažymėti apie tai paaiškinamajame rašte?
14504 1.2004m UAB imone nuomavosi patalpas is imone VSI iki prijungimo .daugiau kaip 50 proc akciju valdo imone VSI .ar nuoma yra didinancios pelno
atzvilgiu? 2.Is lizingines imones 3 m issinomuos lengvaja masina. sutaryje yra numatyta ,kad po 3 m transporto priemone galima bus issipirkti. ilgalaikio turto nusidevejimas imonei bus neleidziami atsk.pelno atzvilgiu,menesinis mok-sanaudos,-Pagal normatyvus transporto priemone 6 m, , ar amortizacijai skaiciuoti 6m ? ir PVM sanaudos mazinancios apmok.pelna?

14505 Įmonė įsigijo ilgalaikį turtą, kurio 10% vertės kompensavo nacionalinė mokėjimo agentūra pagal paramos ūkiui modernizuoti programą. Kaip ši suma turi būti apskaitoma? Ačiū.
14506 Įmonė neturi nei nuosavų, nei nuomojamų, nei pagal panaudos sutartį naudojamų automobilių, tačiau į komandiruotes darbuotojai važiuoja savo automobiliais. Ar galima traukti PVM nuo įsigyto kuro į atskaitą ir ar kuro sąnaudos bus leidžiami atskaitymai PM atžvilgiu?
14507 Įmonė 2003 05 10 importavo lengvąjį automobilį pardavimui (įmonės veikla - automobilių pardavimas).Importo PVM įtraukė į atskaitą. 2004 12 mėn.įmonė šį lengvąjį automobilį pervedė iš atsargų į ilgalaikį turtą .Įtrauktas į atskaitą PVM buvo atstatytas, nes lengvojo automobilio PVM atskaita negalima. Ar ši sumokėta PVM suma yra leidžiami atskaitymai?
14508 UAB įsigijo lengvąjį automobilį 2005.02.21. Visi registracijos dokumentai sutvarkyti 2005.02.23, tą pačią dieną automobilis pradėtas naudoti. O 2005.02.24 automobilyje įmontuota signalizacija.
Ar signalizacijos montavimo išlaidos priskiriamos automobilio įsigijimo savikainai, ar tai eksploatacijos/remonto sąnaudos?
1. Kaip turi būti mokestiniu požiūriu?
2. Kaip turi būti finansiniu požiūriu?

14509 Situacija:
Motininei įmonei A priklauso dukterinė įmonė B. Dukterinė įmonė B turi 10 proc. motininės įmonės A akcijų. Įmonė A mažina įstatinį kapitalą ir pagal akcinių bendrovių įstatymą pirmiausia turi būti anuliuojamos nuosavos akcijos.
Kaip tokia operacija turėtų būti apskaitoma ir kaip tai atsispindėtų įmonės A finansinėjė atskaitomybėje (įmonės ir konsoliduotoje)

14510 2004-07 UAB isigijo katilines pastata is savivaldybes. Buvo pasirasytas priemimo-perdavimo aktas. ITM iki siol nenaudojamas. Klausimas:
1.Ar reikia moketi NTM?

14511 UAB 1999m apmokest.pelnui taikė JAPMĮ 21str.1d.1 punkte nustatytą investicijų apskaičiavimo būdą ir investicijai panaudotą pelno dalį paskyrė į nepaskirstyt.rezervus.Kaip 2004m parodyti finansinėje apskaitoje ir mokečių atžvilgiu Jei įmonė dirba 2003m,2004m nuostolingai ar iš jų galima padengti nuostolį. Ačiu.
14512 Mūsų įmonės automobiliu pagal panaudos sutartį naudojasi kita įmonė.Panaudos davėja kiekvieną mėnesį priskaičiuoja ir sumoka pardavimo PVM (suvartojimas privatiems poreikiams). Ar tai leidžiami įmonės atskaitymai?
14513 UAB 2004.07 ,01 įsigijome pastatus už 40000 lt, 2004 11 10 juos kaip pajų perdavėm ŽŪB už 65000 lt,
1.kaip užfiksuojamas perdavimas?
2. kaip nurašomas ilg. turto perkainavimo rezervas ?
3. Ar skirtumas tarp 40000 lt ir 65000 lt apmokestinamas pelno mokesčiu?

14514 Jeigu 2001 metai ilgalaikis turtas buvo panaudotas ivesticijoms pagal antrą (sąnaudų ) būdą, ar turėjo būti sudaryti rezervai?

14516 Iš fizinio asmens nuomojamos patalpos komercinei veiklai. Ar reikia mokėti GPM už nuomojamų patalpų šildymą? Kiek procentų?
14517 UAB apdraudė pastatą ilgalaikiu draudimu 12metų p/g draudimo polisą visą draudimo sumą parodau 16sąsk.ir kas metais sumokėta suma draudimui mažinu šią sąsk.Ar teisingai darau.
14518 Akcininkai (užsieniečiai) reikalauja pateikti finansine atskaitomybę anglu kalba. Gal kartais turite informacijos kur galima būtų galima rasti formas?
14520 Nepaskirstytų rezervų nėra. Nepaskirstytasis pelnas - 0. Ar privalomąjį rezervą (10% įstatinio kapitalo) būtina sudaryti iš akcininkų įnašų ar galima laukti kitų metų pelno?
14521 Individuali įmonė 2003 m. turėjo 40000 Lt. nuostolį. 2004.01 mėn. ji buvo perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę, kurios įstatinis kapitalas 10000 Lt. UAB akcininkai nedarė papildomų įnašų nuostoliams padengti, todėl 2003 m.individualios įmonės nuostolis buvo atspindėtas UAB balanse. Ar minėtą nuostolį galima dengti uždarosios akcinės bendrovės uždirbtu pelnu.
14522 Kaip įforminti sąnaudų kompensavimą
14523 UAB išsinuomavo pastatą 15m iš fiz,asm.UAB pastatą apdraudė ilgalaikiu draudimu 12m.suma 12000Lt. ir kas metai moka po 1000Lt. draudimo mokesčio. Kaip turi atsispindėti finansinėje apskaitoje ir mokesčių atžvilgiu.Draud.pol. 2004 10 01 iki 2016 10 01
14524 prekes gaunam iš užsienio. Mūsų tiekėjai kartais skelbia akciją pasirinktos prekės pardavimui už parduotų prekių kiekį, jie premijuoja (Kick-BACK comp.) arba (Bonus) taip būna parašyta invoise, kuriu jie sumažina mūsų įsiskolinimą jiems. Kaip apskaityti tuos pinigus, kaip dėl PVM, kelių mokesčio?
14525 Sakykime,UAB superka 10% savų akcijų.Ar nesikeičia įstatinis kapitalas ir akcininkų lyginamasis svoris jame?
14526 Įmonės akcininkas pardavė 50 proc.įmonės akcijų už nominalą vertę. Kaip turi būti atvaizduojama apskaitoje?
14527 2005 metais UAB rastos klaidos (rasta PVM sąskaita faktūra už 2003 metus, kuri neįtraukta į apskaitą) kurios pagal kriterijus yra esminės. Kait tokias klaidas taisyti? Kaip atspindėti finansinėje atskaitomybėje, bei pelno mokesčio deklaracijoje?
14528 esam užsienio firmos oficialūs atstovai Lietuvoje. Todėl Jie dalinai kompensuojama patirtas mūsų reklamos išlaidas spaudoje, televizijoje( Advertising- general taip jie nurodo invoise). kaip apskaityti tuos pinigus?
14529 2003 m. UAB įsigijo (be PVM) pastatą kurį nuomojo. 2004m šį pastatą pardavė lietuvos įmonei. Ar turejo buti skaičiuojamas pardavimo PVM nuo pastato pardavimo?
14530 Kas tai UAB veiklos ataskaita, kuria reikia pateikti registro tvarkytojui?
14531 Ar galima priskirti sąnaudoms automagnitolos nusidėvėjimą ir atskaityti pirkimo PVM?
14533 Įmonė verčiasi transporto veikla. Pardavimų (sąskaitų) per mėnėsį 700-800.Įmonė veža savo transportu ir perparduoda paslaugas. Ar būtinai perparduodant paslaugas jų reikia priskirti prie tam tikrų pardavimų ar galima nurašyti savikaina bendrai mėnesio gale?
14534 2005-03-04 dalis įmonės vairuotojų buvo apdrausti asmenų, vykstančių į užsienį, draudimu. Apdraustasis – konkretus įmonės darbuotojas. Draudėjas – UAB.
Apdrausta medicininių išlaidų draudimo suma 60000.00 EUR. Metinė draudimo įmoka 180.00 LTL. Mokėjimo terminas – 2005-03-04. Draudimo trukmė 365 dienos.
Klausimai:
1. ar įmokos apmokestinamos GPM?
2. ar įmokos yra leidžiami atskaitymai?
3. ar nuo draudimo įmokos mokamos Sodros įmokos?

14535 Mazavertis inventorius is karto nurasomas i sanaudas. Ar reikia tokio inventoriaus nurasymo aktu, jie jis nebuvo priskirtas prie atsargu.

14537 Įmonė nuomoja įrangą nuo 2002m 09 mėn. Sutartis galioja iki 2005 05 mėn, Pagal sutartį kas mėnesį mokamas nuomos mokestis. Bet sutarties gale yra punktas "pasibaigus nuomos laikotarpiu įranga pereina nuomininko nuosavybėn". Kokia verte turėsiu balanse atvaizduoti įrangą?
14538 Pavogtos lengv.automobilio padangos. Ar reikia atstatyneti PVM?
14539 del FIFO metodo privalome pranesti ar prasyti leidimo VMI naudoti
14540 1. UAB Įstatinis kapitalas suformuotas iš ilgalaikio turto,akcininkų įnašų ir turto perkainavimo rezervo,toks ir užregistruotas įmonės įstatose.Nudėvint turtą perkainojimo rezervas mažėja didindamas pelną,bet tuo pačiu pakinta ir kapitalo dydis,anksčiau suformuotas kapitalas negalėdavo keistis ,gal ką nors ne taip supratome?
2. Turime nepaskirstytiną rezevą,kaip galėtume jį panaikinti?
Ačiu

14541 Nupirkome nekilnojamąjį turtą, sutartis patvirtinta notaro.
Ar notarui sumokėta pinigų suma yra bendrovės veiklos sąnaudos, ar minėtą sumą reikia pridėti prie nekiln. turto įsigijimo savikainos?

14542 Esame draudimo įmonė. 2004 02 03 DPK nutarimo Nr.7 "Dėl draud.įm.finansinės atskaitomybės" paiškinamojo rašto 26 punkte prašoma investicijas parodyti tikrąja verte.Apskaitoje jas registruojame įsigijimo savikaina. Mūsų investicijos:nekil.turtas,Vyriausybės vert.popieriai, banko indėlis.Kaip nustatyti minėtų investicijų tikrąją vertę?
14543 Kaip turrėtų būti apskaitomas per inventorizaciją rastas prekių nuostolis ir perteklius, kai nebera netekimų ir pagautės? Ar teisinga jį registruoti kaip veiklos sąnaudas ir įprastinės veiklos pelnas? Ar nuo pertekliaus skaičiuosis kelių mokestis?
14544 Ar tikslinga ką nors daryti su privalomuoju rezervu, jei jis didesnis nei 10 proc. įstatinio kapitalo?
14545 Ar darant kelis kartus per metus "tikras"prekių inventorizacijas būtina spausdinti prekių likučius, ar užtenka inventorizacijos rezultatų žiniaraščio?
14546 Transporto paslaugų UAB iš užsienio susigrąžina PVM už Europos valstybėse pirktus degalus. Anksčiau šią sumą rodėme pagautėje. Dabar apskaičiuoti - kitose pajamose-, ar šia suma mažinti transporto paslaugų savikainą.
14547 Nauja UAB dirbo nuostplingai ir nesuformavo istatymo numatyto privalomo rezervo? Ar p/l VAS dabar reikia toki rezerva sudaryti?
14548 Ar teisinga prie atliktos montazo paslaugos nurasyti ir dali prekiu ar komplektavimo gaminiu? Ar paslaugai tenkancias medziagas is karto deti i sanaudas?
Kaip teisingai iforminti?

14549 Lengvojo automobilio (iki 9 vietu) pirkimo PVM negali buti atskaitomas. Todel visa pirkimo suma su PVM registruojam ilgalaikiam turte ir nudevim per laikotarpi lygiomis dalimis. Ar teisingai darome?
14550 Kada galima nurasyti vagystes metu dingusias ir sugadintas prekes: pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ar po baudziamosios bylos nutraukimo?
Kaip su PVM atstatymu?
Jeigu UAB dirbo nuostolingai ir jau nebevykdo veiklos, ar mokesciu nepriemokos gali buti isieskomos is direktoriaus ar akcininku?

14551 Akcininkų sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išleidžiant 30000 akcijų, priimtas 2004 m. Bet pakeisti įstatai neįregistruoti. Kurioje balanso eilutėje apskaityti įstatinio kapitalo pokytį (30000 Lt, kai 1 akcijos nominali vertė 1 litas), kuris neįregistruotas.
14552 Įmonė A turi 45 procentus įmonė B akcijų. Direktorius abiejose įmonėse tas pats asmuo. Sandorių tarp įmonės A irB yra. Ar reikia teikti konsoliduotą balansą. Kiek procentų akcijų gali turėti įmonė A įmonėje B, kad nereikėtų teikti konsoliduoto balanso. Kokios sankcijos už konsoliduoto balanso nepateikimą? Ačiū.
14553 Austrijoje įsteigta įmonė vykdo veiklą Lietuvoje (nuomojasi patalpas Lietuvoje, šiose patalpose sandeliuoja savo produkciją ir pardavinėja Lietuvos įmonėms). Pagal PVM įstatymą ši užsienio įmonė turi registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje. Tačiau neįsiregistravo. Mūsų įmonė perka prekes iš šios įmonės. Ar nebus kokių sankcijų mūsų įmonei del to, kad tiekėjai neįsiregisravę PVM mokėtojais? Dabar mūsų įmonė gavusi invoisą (visi reakvizitai tvarkingi) priskaičiuoja pirkimo ir pardavimo PVM. Ar teisingai elgiamės? Ačiū.
14554 Įmonė A nuomojasi iš įmonės B sandėlius. Įmonė A atveždama prekes į nuomojamus sandėlius, pateikia įmonei B krovinio gabenimo važtaraščius. Ar privalo įmonė B vesti apskaitą įmonės A prekių ( užbalansinėje saskaitoje) kurie yra sandeliuojami išnuomotose patalpose?
14555 Kaip rasti finansinės atskaitomybės blankus, aiškinamojo rašto pavyzdį Jūsų svetainėje
14556 UAB pries 2 metus pirko automobili su PVM,pirkimo PVM'as i atskaita itrauktas. Dabar automobilis (IMT) parduodamas su PVM.
1. Ar reikia atstatyti PVM?

14557 Individuali imone turi UAB "A" 100% akciju ir UAB "B" 100% akciju.
1.Ar gali II savininkas UAB "A" akcijas neatlyginamai perduoti (neparduoti) UAB "B"?
2. Ar tik uz tikra rinkos kaina jas parduoti?
(Tikslas: UAB "A" ir UAB "B" vienetu reorganizavimas sujungiant, PM 41 str.)

14558 Įmonėje (veikla-medienos perdirbimas) medžiagos, sunaudotos produkcijos gamyboje, nurašomos tomis datomis, kai išrašomos padavimo PVM s-f ir mėnesio gale, fiksuojant likutį sandėliuose: žaliavos, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija. Kaip pavadintumėte tokį atsargų apskaitos būdą: nuolat apskaitomos ar periodiškai?
14559 2003 m. įmonėje nebuvo sudaryta rezervų, nebuvo formavimo savikainos, suteikta parama (300Lt) - neleidžiami atskaitymai, nebuvo pagautės. Ar teisingai manau, kad 2003 m. duomenų perskaičiuoti nereikia. Ar reikia aiškinamajame rašte rašyti, kad 2003 m. duomenys neperskaičiuoti, tačiau jie yra palyginami su 2004 m.
14560 2004m 12mėn akcininkų susirinkimo metu priėmtas sprendimas nuostolius dengti akcininkų įnašais.Pinigai įnešti 2005 01-03mėn.Kurių metų balanse tai rodyti ar kada sprendimas,ar pinigai.Kaip nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje.Ar reikia api šious įnašus pranešti VMI. Ačiu
14561 2004m.akcininkų susirinkimo sprendimu buvo panaudoti privalomas ir paskirstytinas rezervai (nuo 1999m.)nuostoliams dengti.tai parodyta 2003m.balanse.Ar 2003 balanse reikia(palyginimui)atstatyti ir privalomą ir paskirstytiną,ar paskirstytinu sumažinti nuostolį ,o privalomą pagal VAS 2004m.Ačiu
14562 Lietuvos UAB "A" akcininkai (3 fiziniai asmenys, turintys po 33,33%) kartu su lenkijos fiziniu asmeniu yra Lenkijos įmonės (UAB "B") steigėjai. Lietuviai turi po 20 proc. lenkijos įmonės B akcijų. Tarp A ir B vyksta intensyvi prekyba. 1. Ar reikia ruošti konsoliduotą balansą? 2. Ar įmonių tarpusavio ryšiai turi būti atspindėti balanse ar paaiškinamajam rašte ar kitur?
14563 UAB A steigėjai 3 fiz.asmenys (J,K,L). UAB B steigėjai 2 fiziniai asmenys (G,H) ir UAB A (UAB A turi 50 proc. akcijų). Fiziniai asmenys J,K,L,G,H steigia naują UAB C (lygiom dalim). Ar tai turės atsispindėti UAB A balanse? Koks šios UAB C statusas UAB A atžvilgiu (dukterinė, asocijuota ar kt)?
14564 Įmonė Palangoje nuomuoja kavinę tik vasaros sezono laikotarpiu. Ar galima apskaitoje skaičiuoti nusidėvėjimą visus metus? Ar tai bus leidžiami atskaitymai mokesčių požiūriu?
14565 Perkame is Es prekes(PVM moketoju).Ar privaloma tureti ju PVM registracijos pazymejimo kopija ir sutarti?
14566 Isigijome reklaminį stenda kurio verte 930 Lt.Ar tai ilgalaikis turtas ar galima nurašyt į sąnaudas?
14567 Įmonė A pasiskolino iš įmonės B 517920Lt. Įmonė B turi 66 proc. įmonės A akcijų. Įmonės A nuosavas kapitlas sudaro 317900Lt. Mėnesio palūkanų norma neviršija banko nustatytos palūkanų normos. Ar mokamos palūkanos įmonei B yra įmonės A leidžiami atskaitymai
14568 Įmonė (užsakovas),kuriai atlikome remonto darbus, už pavėluotai atliktus darbus priskaičiavo delspinigius ir šią sumą minusavo mokėdami už darbus.(Delspinigių priskaičiavimas - tik dalinai pagrįstas, vyksta diskusijos, ginčai)Kaip teisingai atspindėti apskaitoje, ar turi būti rodoma užsakovo skola ir delspinigiai nepripažįstami, ar delspinigių sąnaudos, o užsakovas lyg ir atsiskaitęs.Ačiū.
14569 Įmonė veiklą pradėjo XX m. spalio mėn. Metinis rezultatas gavosi toks, kad nuostolis viršijo įstatinį kapitalą. Ar būrų galima bandyti nedengti nuostolių už tuos metus, aprašant tai paaiškinamajame rašte.
14570 Įmonė turi įsigijusi Hansa banko vertybinių popierių. Kada reikėtų skaičiuoti pajamas nuo vertės padidėjimo?
Mes tai darome tada, kai tuos popierius parduodame.

14571 Kaip sukoresponduoti priskaičiuotą PVM nuo nemokamai parduotų prekių: K 4701; D ?.
14572 Ilgalaikio turto likutinė vertė 10% įsigijimo kainos.Ar nurašant nusidėvėjusį ilgalaikį turtą,tai bus leidžiami atskaitymai?
14573 Dėl sumų apvalinimo: mokame mokesčius suapvalinę sumas, o priskaičiuojame su centais, kur dėti apvalinimo skirtumą? Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Ta pati situacija su sandėliu, banko operacijomis, vis išlenda koks centas.
14574 Turiu 2005 03 14dienos pirkėjo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą už bonusą(gerus pardavimo rezultatus)2004 metais.Ar sąnaudas galiu priskirti 2005metais,ar parodyti 2004?
14575 Įmonei paslaugą atliko asmuo pagal verslo liudijimą. Vėliau apsižiūrėjom, kad atlikti šitos paslaugos pagal kodą jis negalėjo. Kokia galėtų būti išeitis.
14576 Mūsų veikla krovinių vežimo paslaugos. Pateikėme klientams pretenzijas už viršsvorį ir prastovas dėl jų kaltės.
Kaip atspindėti apskaitoje šias pretenzijas?

14577 2001-03 pagal lizingo sutartį įsigijus automobilį, mokamos palūkanos buvo apskaitytos kaip kapitalizuotos palūkanos ir pradėtas skaičiuoti jų nusidėvėjimas (10 m.) Įsigaliojus VAS, sąskaitų plane formavimo savikainos nėra. Ar galima kapitalizuotas palūkanas:
1. palikti kaip ilgalaikį nematerialųjį turtą ir nudėvėti per likusį laikotarpį.
2. pridėti prie automobilio vertės ir nudėvėti per likusį laikotarpį.
3. ar likutį 2004-01-01 nurašyti retrospektyviniu būdu, t. y koreguojant nepaskirstyto pelno (nuostolio) likutį.
Iš anksto dėkojame.

14578 Formavino savikainos nebeliko apskaitos atžvilgiu, bet liko mokesčių atžvilgiu.Ar tai reiskia, kad 2003 metu likuti nurasiusi apskaitoje i 6 klase( kaip suprantu tai privaloma pagal VAS), mokesciams ant popieriaus lapo turiu pasidaryti lentele ir pvz dar tris metus tas sanaudas delioti juridiniu asmenu pelno mokescio apyskaitoje?Kaip dar butu galima pasielgti?
14579 Suteikeme parama, finansinis rezultatas pelnas. Taciau jeigu pasinaudojame ta istatymo lengvata, kad pelna galima mazinti paramos suma 2 kartus, gaunasi nuostolis.(t.y.pelnas tol, kol parama minusuota viena kartą) Ar tuomet mes is viso negalime mazinti apmokestinamojo pelno
14580 Seminaro metu paminejote apie liktine verte nematerialaus turto. Ar visuomet ir nematerialiam turtui reikejo palikti likutine verte . Ar likutine verte yra leidziami atskaitymai, ja nurasant?
14581 Įmoneje savikaina nurasoma konkreciu kainu metodu. Ar uztenka to, kad apie tai bus parasyta paaiskinamajame raste, ar reikia skubiai pranesti mokesciu inpekcijai spec. pranesimu?
14582 Prekiaujame spauda, visada yra laikrasciu, kurie grizta nepilnos komplektacijos, pasibaigia ju realizavimo terminas ( yra isleidziamas sekancio numerio leidinys)Tokie laikrasciai nepatenka i netekti, juos reikia nurasyti i neleidziamus atskaitymus. Jeigu tokius laikrascius mes parduodame kaip makulatura, jie tarsi virsta kita preke, nes saskaitoje jau buna parasyta makulatūra( kitaip niekas ju neperka, s-toje isvardinti leidiniais negalima) ar tuomet, sios makulaturos savikaina vistiek yra neleidziami atskaitymai. Pardavimas nuostolingas, leidiniu savikaina, kurie priduodami kaip makulatura daug kartu virsija gaunamas pajamas? Ar sias sumas pagal VAS reiketu priskirti veiklos sanaudoms?
14583 Tikslinome 2005 m. 02 mėn. pelno mokesčio deklaraciją už 2003 m. Kaip atvaizduoti pelno mokesčio skirtumą už 2003m. ir kokiais metais 2004m. ar 2005m.
14584 Kur pagal VAS turi buti rodomi automobiliu draudimai, prenumerata leidiniu, liceciju isigijimas ?. Ar tai reikia traktuoti kaip isankstini mokejima ir rodyti 1.1.6 eiluteje
14585 Akcininkas turi 100% akcijų dvejuose UAB.Ar nėra prievolės daryti konsoliduotą balansą?
Individualios įmonės bendrosios pajamos:
1999m.-101341 Lt,
2000m.–58118 Lt.
Ar privalėjo įmonė pateikti 2001m. 1-4 mėnesių ir 5-12 mėnesių Pelno (pajamų) avansinio mokesčio apyskaitas ir sumokėti mokestį? Ar 2000 metai yra praėję kalendoriniai metai, delaruojant 2001 metų avansinį pelno (pajamų) mokestį?
Individualios įmonės apskaičiuotos savininko sveikatos draudimo įmokos už 2001metus buvo sumokėtos 2002m. Kurių mokestinių metų apmokestinamąsias pajamas (2001m. ar 2002m.) mažina šios sveikatos draudimo įmokos?
UAB “X” nuomuoja lengvajį automobilį iš UAB “Y” (sutartis 3 metams), kurį naudoja PVM apmokestinamoje veikloje.
Automobilio savininkas lizingo bendrovė (ne UAB “Y”).
Nuomininkas apdraudė automobilį Casco Plius transporto priemonių draudimu 100000Lt ir vairuotoją- draudimu nuo nelaimingų atsitikimų 10000 Lt lizingo bendrovės naudai (sutartyje numatyta, kad nuomininkas draudžia automobilį savo sąskaita).
Ar šio draudimo sąnaudos yra leidžiami atskaitymai, skaičiuojant pelno mokestį?

14586 Ar tai, kad imone pati isperka savo akcijas yra reglamentuojama AB istatymu. Kur galima butu paskaityti kaip tai turi buti sutvarkoma?
14587 Atsiradus apskaitoje pakeitimams, kurie nebuvo aprasyti apskaitos politikoje, kaip tai reikia suforminti. Ar galima daryti kazkokius papildymus, nes neimanoma visko zinoti kas dar bua ateityje?
14588 Klausimas 14296 dėl SAPARD kompensacijas. Buvo įsidyta įranga ir atlikta pastatų rekonstrukciją ( per rangovus ). Apskaitoje buvo fiksuojama taip K 450 - D 1 klasė sąsk.( pagal NMA reikalavimus dėl SAPARD paramos ) Prašome patikslinti Jūsų atsakymą - ar
1 - D 26 K 35 , po to D 35 K 6 Kl, ar
2 - D 26 K 35, po to D 35 K 1 kl (turtas )
Ačiū

14589 Prekiaujame spauda. Kadangi po finansiniu metu pasibaigimo praejo keletas menesiu, dabar yra zinoma kad tam tikras kiekis leidiniu buvo neparduotas, parduotas kaip makulatura. Kaip su vertes sumazejimo testu.Ar 12 31 reikia apsimesti, kad komisija nujaute, kad tam tikri leidiniai bus neparduoti.KAd nebus parduodami visi be abejo aisku, nes spauda yra ta preke, kuri niekada nebuna parduodama 100 procentu, bet niekada negalima to zinoti tiksliai is anksto. Yra tokiu leidiniu kaip pvz spalvinimo knygeles ir jos kaip neparduotos prekes galbut gris tik rudeni. kaip reiketu pasielgti tiksliau- ar skaityti kad visi leidinai 1231 kainavo tiek kiek kainavo, ap isisvesti kazkoki procenta ir dali prekiu priskirti sumazejusiai vertei?
14590 imones veikloje naudojame daug tokio turto, kaip yvairus suktukai, lentynos. Jie pateikiami neatlygintinai pirkejams, kol prekiuja musu prekemis. Ju verte maza, taciau jie gali tarnauti ir 5 metus. kiap reikia pasielgti . Dauguma ju anksciau jau buvo nurasyti kaip trumpalaikis turtas, taciau netgi bankas suteikdamas paskola paprase ju saraso , ju verte tapo uzstatu paskolai gauti. ju labai daug, bendra suma didele. Ar tuomet ju negalima buvo ir nurasyti . kaip elgtis su naujais ?

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt