COUNT LINE pristato internetinę programą Apskaitos politika

AP-transparen_header-1024x186_II

Susikurkite individualią savo įmonės Apskaitos politiką lengvai ir greitai

Apskaitos politika paprasta kaip 1-2-3 ! Kaip tai daroma?

NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.ATNAUJINTAS  9-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS ATSARGOS”

pilnas_3_steps

Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Ją sudaro:
– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

Kiti internetinės programos privalumai:
– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:
 - bendrieji principai; atnaujinta (2019-01-01)
 - pajamos;
 - sąnaudos;
 - nematerialusis turtas;
 - ilgalaikis materialusis turtas;
 - finansinis turtas;
 - investicijos į kitų įmonių akcijas;
 - atsargos; atnaujinta (2019-01-01)
 - biologinis turtas;
 - turto nuvertėjimas;
 - nuosavas kapitalas;
 - dotacijos ir subsidijos;
 - įsipareigojimai;
 - atidėjiniai;
 - neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 - pinigų srautai;
 - pelno mokestis;
 - segmentų atskleidimas;
 - išvestinės finansinės priemonės;
 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - aiškinamasis raštas;
 - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:
 - parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 - įmonės finansinio turto pokyčiai;
 - naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 - pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 - išnuomotas turtas;
 - panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 - nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 - naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 - ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 - prestižas;
 - plėtros darbai;
 - naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 - su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 - finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 - įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 - kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS
 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 - pinigų srautų ataskaita,
 - trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

 

Apskaitos politikos video pristatymas su auditore Jurgita Navikiene:Trumpa internetinės Apskaitos politikos programos naudojimo instrukcija: ĮSIGYKITE JAU DABAR:

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpyje:
-    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;

-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Dėmesio!
Pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus programoje įdiegtos šios naujovės:

- Nustatyti tikslesni reikalavimai pildant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
- Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų dovanotų atsargų savikainos nustatymo.
- Patikslintos nuostatos dėl grynos galimo realizavimo vertės nustatymo.
- Ribojamas LIFO būdo taikymas ir nustatoma, kad gali būti tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos.
- Nustatoma galimybė atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.
- Standarte nustatyti aiškūs ryšiai tarp atsargų pripažinimo / nukainojimo ir „Pajamų“, „Sąnaudų“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaitos“ standartų.
- Visame 9-ajame VAS išskirti ir patikslinti reikalavimai, taikomi labai mažoms įmonėms.

 

KAINODARA_newKAINODARA_naujimes

-    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Nuo 2019 m. sausio 1 d.atnaujintas  9-asis verslo apskaitos standartas Atsargos”

atnaujinta (2019-01-01)