Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Į klausimus, susijusius su Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3–5, 7 straipsniais, atsako auditorė Birutė Petrauskienė
 Turinys


Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

 

                       2005 m. birželio 7 d. Nr. X-233 (Žin., 2005, Nr. 76-2741)

 

Į klausimus atsako auditorė Birutė Petrauskienė

 

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

 

Klausimas

Įmonė nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš fizinio asmens, o paskui pernuomoja tą turtą kitiems juridiniams asmenims. Kaip šiuo atveju skaičiuojamas nekilnojamojo turto mokestis ir kas jį turi skaičiuoti ir mokėti? Ar tas pats turtas nebus apmokestintas 2 kartus?

Atsakymas

Juridinis asmuo nekilnojamojo turto mokestį taip pat moka už neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimtą NT. Jei toks turtas vėliau subnuomojamas tretiesiems asmenims (fiziniams ar juridiniams), pareiga mokėti NT mokestį išlieka pirmajam juridiniam asmeniui. 

 

4 straipsnis. Mokesčio objektas

 

Klausimas

Fizinis asmuo sudarė su individualia įmone panaudos sutartį dėl buto naudojimo. Ar reikės nuo 2006 m. mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Atsakymas

JA (juridinis asmuo) nekilnojamojo turto mokestį taip pat moka už neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimtą NT. Nekilnojamojo turto mokesčio JA mokėti neprivalo, kai gyventojas savo namuose nors ir vykdo įmonės jam pavestas funkcijas (pavyzdžiui, asmeniniu kompiuteriu tvarko įmonės buhalteriją), tačiau minėtos patalpos (jų dalis) nėra paskirtos išimtinai tik šiai veiklai (nėra įrengtas biuras, dirbtuvės, parduotuvė, stomatologo kabinetas ir pan.) arba fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiose patalpose įmonė yra tik įregistruota (naudojamas tik patalpų adresas), tačiau faktiškai šiomis patalpomis JA nesinaudoja. Tais atvejais, kai NT iš fizinių asmenų faktiškai nėra perimamas, o naudojamasi tik pastato dalimi (stogu, siena), pavyzdžiui, sumontuojant telekomunikacijų įrenginius ar reklaminius stendus ir pan., tačiau visu pastatu ir toliau naudojasi savininkai (fiziniai asmenys), nekilnojamojo turto mokesčio už tokį NT juridinis asmuo taip pat skaičiuoti neprivalo.

 

Klausimas

Įmonė turi garažą, kuris visai nenaudojamas. Ar įmonė privalės už šį turtą mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Atsakymas

NT mokesčio objektas yra bet koks JA nuosavybės teise priklausantis NT, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. NT mokesčiu neapmokestinami tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami. Jeigu tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 101-3597) nuostatas, faktiškai naudojami, tai už tokius statinius turi būti mokamas NTM NTMĮ nustatyta tvarka. Mokestis turi būti pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nepripažintas statinys buvo faktiškai pradėtas naudoti.

Jeigu garažas yra pripažintas tinkamu naudoti ir nuosavybės teise priklauso įmonei, tai už jį turi būti mokamas NT mokestis.

 

Klausimas

Fizinis asmuo savo bute įregistruoja UAB. UAB kaip savo buveinės adresą deklaruoja šio fizinio asmens butą. Ar ši deklaracija nebus VMI pagrindas apmokestinti šį nekilnojamąjį turtą?

Atsakymas

Nekilnojamojo turto mokesčio JA mokėti neprivalo, kai gyventojas savo namuose nors ir vykdo įmonės jam pavestas funkcijas (pavyzdžiui, asmeniniu kompiuteriu tvarko įmonės buhalteriją), tačiau minėtos patalpos (jų dalis) nėra paskirtos išimtinai tik šiai veiklai (nėra įrengtas biuras, dirbtuvės, parduotuvė, stomatologo kabinetas ir pan.) arba fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiose patalpose įmonė yra tik įregistruota (naudojamas tik patalpų adresas), tačiau faktiškai šiomis patalpomis JA nesinaudoja. Tais atvejais, kai NT iš fizinių asmenų faktiškai nėra perimamas, o naudojamasi tik pastato dalimi (stogu, siena), pavyzdžiui, sumontuojant telekomunikacijų įrenginius ar reklaminius stendus ir pan., tačiau visu pastatu ir toliau naudojasi savininkai (fiziniai asmenys), nekilnojamojo turto mokesčio už tokį NT juridinis asmuo taip pat skaičiuoti neprivalo.

 

Klausimas

Pastatėme namų kompleksą, skirtą parduoti. Pardavimą pradėsime gruodžio mėn., bet pirkėjų visiems namams neturime. Per žiemą juos privalėsime šildyti. Ar už neparduotus namus reikės mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Atsakymas

Pagal NTM įstatymą NT laikomi Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai. Taip pat pagal NTM įstatymą statinius pripažinus tinkamais naudoti už juos turi būti mokamas NTM įstatymo nustatyta tvarka. Mokestis turi būti pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti. Nekilnojamojo turto mokestį reikia mokėti už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį NT, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Klausimas

Darbininkai komandiruotės metu gyvena nuomojamuose namuose, kurie priklauso gyventojams. Ar reikės mokėti NTM nuo šių namų vertės?

Atsakymas

Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį NT neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniam asmeniui (JA), tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti minėtas JA.

 

5 straipsnis. Mokesčio mokestinis laikotarpis

 

Klausimas

Nekilnojamasis turtas nupirktas 2005 m. gruodžio mėn. (priėmimo–perdavimo aktas 2005 m. gruodžio mėn.). Nuo kada atsiranda prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Atsakymas

Pagal NTM įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2006-01-01, nekilnojamojo turto mokestį JA turi pradėti skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį:

- įgyjama nuosavybės teisė į NT,

- JA neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui NT perima iš gyventojo.

Pagal Įmonių ir organizacijų NTM įstatymą, galiojusį iki 2006-01-01, NT mokestis už naujai įsigytą ar pastatytą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą buvo skaičiuojamas po 1/12 metinės sumos už kiekvieną mėnesį, pradedant mėnesiu, einančiu po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas įgytas nuosavybės teise. Taigi NTM reikia pradėti skaičiuoti nuo 2006-01-01.

 

7 straipsnis. Mokesčio lengvatos

 

Klausimas

Fizinis asmuo nuomoja patalpas privataus kapitalo pelno nesiekiančiam juridiniam vienetui (viešajai įstaigai), kuris teikia neformalaus ugdymo paslaugas (papildomo ugdymo, kvalifikacijos kėlimo). Ar fiziniam asmeniui reikia mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Atsakymas

Mokesčiu neapmokestinamas šis juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas arba juridiniams asmenims neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), nuosavybės teise priklausantis fiziniams asmenims:

- diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų atstovybių NT;

- valstybės ir savivaldybių NT. Bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574), kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei, už joms nuosavybės teise priklausantį NT privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį šio įstatymo nustatyta tvarka;

- valstybės ir savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą (Žin., 2004, Nr. 4-24), NT;

- biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 104-2322), NT;

- Lietuvos banko, Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NT;

- laisvųjų ekonominių zonų įmonių NT. Pažymėtina, jog lengvata taikoma laisvųjų ekonominių zonų įmonių NT ar šių įmonių iš gyventojų neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui perimtam NT, neatsižvelgiant į jo buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje vietą;

- bankrutavusių įmonių NT. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 37) nustatyta, kad bankrutavusi įmonė – teismo, o kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama įmonė;

- religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų NT (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;

- neįgaliųjų draugijų ir jų įmonių NT, neatsižvelgiant į jo naudojimo tikslą ir būdą;

- žemės ūkio veiklos subjektų ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių apmokestinamasis pelnas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, NT;

- daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų NT (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;

- labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2398), NT (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;

- mokslo ir studijų institucijų, išvardytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 1991, Nr. 7-191), NT;

- švietimo įstaigų, išvardytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593), NT;

- socialines paslaugas teikiančių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą (Žin., 2006, Nr. 17-589), NT;

- profesinių sąjungų NT (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose numatytai veiklai;

- juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą (Žin., 2004, Nr. 25-745), NT (ar jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;

- juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą (Žin., 2004, Nr. 153-5573), NT.

Nekilnojamojo turto mokesčiu taip pat neapmokestinamas JA (neatsižvelgiant į teisinę formą ir vykdomos veiklos pobūdį) priklausantis šis NT:

- aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas NT ir bendros paskirties objektai, išvardyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1395 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamo nekilnojamojo turto ir bendros paskirties objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5489).

- NT (ar jo dalis), naudojamas laidojimo paslaugoms arba esantis kapinių teritorijoje.

 

Jei viešoji įmonė gali pasinaudoti aukščiau nurodyta lengvata, tai NTM mokėti nereikia.
© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt