Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Nauji teisės aktai ir jų komentarai
 Turinys


Mokesčiai

 

Û PVM Ü

 

2007 m. balandžio 12 d. patvirtintas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-1083. Nuo 2007 m. balandžio 26 d. pasikeitė lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo nuostatos: šis tarifas bus taikomas tiek vaistams, tiek vaistiniams preparatams; kaip ir anksčiau, lengvatinis tarifas bus taikomas veterinariniams vaistams; naujose nuostatose pabrėžiamas specialios medicininės paskirties dietinis maistas, o iš kitų medicininės paskirties produktų neišskiriamos kūno ir dantų priežiūros priemonės.

Minėtą teisės aktą galite rasti šiame „Apskaitos meno“ numeryje, p. 6.

 

Pasirodo, Seimas neišmano įstatymų ar tiesiog per daug gilinasi į bendras problemas, o svarbių smulkmenų ir nepastebi. Būtent todėl Prezidentas ir vetavo PVM įstatymo 62 straipsnio pakeitimo įstatymą 2007 m. balandžio 27 d. dekretu Nr. 1K-943 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“. Seimas pamiršo, kad teisės aktai, kuriais keičiamas apmokestinimo teisinis reglamentavimas ir taikymas, turi įsigalioti ne anksčiau nei po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Skaičiuojant nuo šio momento 6 mėn. terminas sueitų lapkričio mėnesio antrąją savaitę, o artimiausias realus įstatymo įsigaliojimo terminas būtų 2007 m. gruodžio 1 d. Prezidentas minėtame dekrete siūlo įstatymo įsigaliojimą nukelti 2008 m. gruodžio 1 d.

 

Û Žemės mokestis Ü

 

2007 m. balandžio 5 d. patvirtintas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-1081. Nuostatose dėl mokesčio lengvatų taikymo atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai: mokesčio lengvata taikoma, kai žemės sklypo plotas neviršija savivaldybių tarybų nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Be to, patikslinta, kad žemės savininkui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, laikomi vienu žemės sklypu, todėl realu, kad atsiras prievolė mokėti žemės mokestį.

Minėtą teisės aktą galite rasti šiame „Apskaitos meno“ numeryje, p. 15.

 

Û Kiti mokesčiai Ü

 

2007 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. X-1088 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Baltojo cukraus virškvočio mokesčio įstatymas. Nuo šiol jis bus vadinamas Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymu. Naujojo įstatymo neįmanoma analizuoti be 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento Nr. 318/2006 „Dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo“ ir 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006: tiek mokesčio objektas, tiek mokestinis laikotarpis, tiek mokesčio tarifai yra pateikti kaip nuorodos į minėtus reglamentus.

 

2007 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. X-1087 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio įstatymas. Nuo šiol jis bus vadinamas Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymu. Kaip ir anksčiau, minėtame įstatyme dauguma nuostatų yra nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 (pvz., mokesčio mokėtojo, mokestinio laikotarpio ir mokesčio tarifo nustatymas).

 

Û Mokesčių administravimas Ü

 

2007 m. balandžio 12 d. patvirtintas Mokesčių administravimo įstatymo 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. X-1086. Įstatymo pakeitimai atlikti dėl pervadintų mokesčių – pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje ir gamybos mokesčio cukraus sektoriuje. Mokesčius, kaip ir anksčiau, administruos Žemės ūkio ministerija.

Minėtą teisės aktą galite rasti šiame „Apskaitos meno“ numeryje, p. 10.

 

2007 m. balandžio 17 d. patvirtintas įsakymas Nr. VA-30 „Dėl Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Įsigaliojus įsakymui informacijos judėjimas tarp ES institucijų taps dar lankstesnis ir operatyvesnis.

 

Darbo santykiai

 

2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A1-113 papildytas 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ priedas (Pranešimo apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją forma) „Pranešimas apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją“. Nuo šiol priede bus pateikiama ir tokia papildoma informacija: valstybė, kurioje komandiruotas darbuotojas draudžiamas socialiniu draudimu, ir faktas, ar komandiruotas darbuotojas, atvykdamas į Lietuvą, turi pažymas E 101 arba E 102 (jei komandiruojamas iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių narių ar Šveicarijos).

 

Socialinis ir sveikatos draudimas

 

2007 m. balandžio 19 d. patvirtintas įsakymas Nr. V-173 „Dėl 1995–2006 metų draudžiamųjų pajamų paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“. Svarbu pastebėti, kad šių dydžių suvestinė aktuali skiriant ir mokant pensijas, nes tai – metiniai vidutiniai dydžiai. Pavyzdžiui, įsakyme nurodyta, kad 2006 m. draudžiamosios pajamos yra 1 148 Lt, šis skaičius apskaičiuotas išvedus iki 2006 m. birželio 30 d. galiojusio 1 084 Lt dydžio ir nuo 2006 m. liepos 1 d. galiojusio 1 212 Lt dydžio vidurkį. Jei įmonės buhalteris, apskaičiuodamas tam tikrus rodiklius, turi taikyti draudžiamųjų pajamų dydį, jis privalo naudotis tuo metu galiojančiu konkrečiu dydžiu.

 

Įmonių veikla

 

Nuo 2007 m. gegužės 1 d. bus taikomi nauji dydžiai, patvirtinti 2007 m. balandžio 11 d. nutarime Nr. 4 „Dėl vidutinių rinkos kainų nustatymo būstui ir žemės sklypams 2007 m. gegužės 1 d. valstybės garantuojamai teisinei pagalbai ir piniginei socialinei paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms gauti“ ir 2007 m. balandžio 11 d. nutarime Nr. 3 „Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2007 m. gegužės 1 d.“ Informacija, pateikta šiuose nutarimuose, buhalteriai gali naudotis nustatydami konkretaus turto rinkos kainą.

 

Vadovaudamiesi 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1S-138 „Dėl taisyklių, pagal kurias turi būti teikiama informacija Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, patvirtinimo“, vienetai, organizuojantys parodas ir reprezentacinius renginius ir tam tikslui į Lietuvą įvežantys alkoholį, apie įvežimo faktą per 3 darbo dienas iki parodos ar renginio pradžios pateikia Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai nustatytos formos pažymą.

 

VMI raštai ir komentarai

 

VMI 2007 m. balandžio 12 d. rašte Nr. (18.18-31-1)-R-4004 pateiktas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio komentaro papildymas. Jame teigiama, kad, atsižvelgiant į tai, kokiu momentu ir kokiu būdu gyventojui atsiranda prievolė mokėti PVM (gyventojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju, apskaičiuoja PVM; gyventojas, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, sumoka PVM; PVM nuo gyventojo pajamų apskaičiuoja VMI pareigūnas patikrinimo metu), PVM nelaikomas gyventojo pajamomis.

 

VMI 2007 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2)-R-4276 pranešama, kad nuo š. m. liepos 1 d. visose Europos Sąjungos valstybėse pradedama taikyti Eksporto kontrolės sistemos 1 fazė. Tai reiškia, kad prekių eksporto faktui patvirtinti nebus naudojamas bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio 3-iasis egzempliorius, jį pakeis Eksporto lydimasis dokumentas. Vežėjai gali susidurti su papildomomis problemomis įrodinėdami VMI prekių išvežimo faktą, nes teisės aktuose nenurodyta, ar Eksporto lydimasis dokumentas turi būti grąžintas išvežimo įstaigoje prekes pateikusiems asmenims, todėl eksportuotojas, išgabenęs prekes, gali neturėti minėto eksporto faktą įrodančio dokumento.

 

VMI 2007 m. balandžio 23 d. rašte Nr. (18.2-31-2)-R-4398 pateiktas ETT bylos apibendrinimas, kuriame nagrinėjamas optinio pluošto kabelio (jo viena dalis turi būti nutiesta tarptautiniuose vandenyse esančios jūros dugne) nutiesimo tarp Švedijos ir kitos valstybės narės apmokestinimas PVM. Po gana sudėtingų svarstymų buvo padarytos tokios išvados: minėtas sandoris laikomas prekių tiekimu; apmokestinamoji vertė nustatoma kiekvienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos teritorijoje esančio kabelio ilgį; kabelio tiekimo ir tiesimo dalis, esanti išimtinėje ekonominėje zonoje, ant kontinentinio šelfo ir atviroje jūroje, PVM neapmokestinama.

 

VMI 2007 m. balandžio 25 d. rašte Nr. (29.3-31-3)-R-4476 teigiama, kad pagal ATPK 1721 straipsnio nuostatas už pažeidimą gali būti surašytas protokolas, jei asmuo nustatytu terminu deklaracijos nepateikia ar pateikia ją pavėluotai (išimtis gali būti tik atvejai, kai deklaracija teikiama ar neteikiama pasirinktinai). VMI praneša, kad už neteisingų duomenų pateikimą mokestinio tyrimo metu pagal APTK formaliai gali būti surašomas protokolas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš mokestinio tyrimo tikslų – nustatyti mokesčių mokėtojo padarytas klaidas siekiant jas pašalinti, siūloma mokesčių mokėtojo administracinėn atsakomybėn už tokį pažeidimą netraukti, o skatinti tikslinti mokesčių deklaracijas.

 

VMI 2007 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (18.2-31-2)-R-4538 papildė leidinį „Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“. Leidinyje paaiškinta, kad norint nustatyti, ar už nekilnojamąjį turtą sumokėtas užstatas yra avansas, reikia patikrinti, ar sumokėtas užstatas yra grąžintina garantija, ar kainos dalis (tai ir yra avansas). 12 mėn. terminas parduodant nekilnojamąjį turtą skaičiuojamas nuo pagrindinės (o ne nuo preliminariosios) sutarties sudarymo. VMI primena, kad PVM nuo avanso turi skaičiuoti asmuo, gaunantis avansą, nes jis ateityje bus prekių tiekėjas.

 

Elektroninis deklaravimas

 

Dėmesio deklaracijas teikiantiems el. būdu! Atkreipkite dėmesį, kad atsirado naujos el. deklaracijų versijos:

1) FR0531 – Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (2) (2007 04 17 versija);

2) FR0572(2) – Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (2007 04 17 versija);

3) PLN204 – Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) (2007 04 17 versija).

 

VMI klausimai–atsakymai

 

Klausimas Nr. 1

Koks yra valstybinio socialinio draudimo įmokos dydis IĮ savininkams?

 

Atsakymas

Įmokos dydis pagrindinei pensijos daliai gauti – 50 proc. bazinės pensijos.

Įmokos papildomai pensijos daliai gauti dydis yra 15 proc. nuo IĮ savininkų pačių pasirinktos valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinės sumos, kuri negali būti mažesnė negu 12 minimalių mėnesinių algų (MMA).

 

Klausimas Nr. 2

Kada atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos daliai?

 

Atsakymas

Prievolė mokėti 15 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos daliai gauti atsiranda tuo atveju, kai individualių įmonių savininkų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą (deklaruojant 2006 m. prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį iš PLN204A formos 38 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma, apskaičiuoto PMĮ 11 str. nustatyta tvarka“ įrašytos sumos atėmus 51 eilutėje „Apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą“ įrašytą sumą), yra lygi arba didesnė 12 MMA.

Tais atvejais, kai metinę pelno mokesčio deklaraciją pateikia individuali įmonė, turinti kelis savininkus, ji privalo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti pajamų metinės sumos, apskaičiuotos iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, paskirstymą kiekvienam asmeniui pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-375 (Žin., 2003, Nr. 97-4379) patvirtintą formą 3c-SD.

Už 2006 m. gautos individualios veiklos pajamos deklaruojamos Laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos formos priede GPM302V „Individualios veiklos pajamos“.

Jeigu IĮ veiklą vykdė ne visus mokestinius metus (buvo įsteigta, baigė veiklą ar buvo pertvarkyta mokestiniu laikotarpiu), prievolė mokėti 15 proc. nuo valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų papildomai pensijos daliai atsiranda tuo atveju, kai to veiklos laikotarpio pajamų metinė suma lygi arba viršija to laikotarpio minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) sumą. Jeigu veiklos pradžia arba pabaiga nesutampa su mėnesio pradžia, to mėnesio MMA apskaičiuojama proporcingai veiklos kalendorinių dienų skaičiui.

Pertvarkomų IĮ savininkų prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bazinės pensijos (BP) ar papildomos pensijos daliai nustatoma pagal jų pačių pertvarkymo dieną valstybiniam socialiniam draudimui deklaruotas pajamų sumas už mokestinį laikotarpį iki pertvarkymo. (Tokiu atveju už IĮ savininką sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos UAB leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį IĮ buvo pertvarkyta).

 

 
© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt