Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas






Get Adobe Flash player
















Hey.lt - Svetainił reitingai

Apžvalga. Papildytas PVM įstatymo komentaras apie teisę į PVM atskaitą ir atskaitos procento skaičiavimą
 Turinys


VMI raštu Nr. (18.2-31-2)-R-6327 informavo apie PVM įstatymo 58 ir 60 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus ir papildymus.

 

I. PVM įstatymo 58 str. 1 d. 1 p. komentaras papildytas 1.6 punktu. Papildymas skirtas paaiškinti, kaip nustatoma apmokestinamojo asmens, vykdančio ekonominę PVM apmokestinamą ir neekonominę veiklą, teisė į PVM atskaitą. Kai PVM mokėtojas vykdo ekonominę PVM apmokestinamą veiklą ir neekonominę veiklą (kuri nėra PVM objektas), šio asmens bendrai šiai veiklai vykdyti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM skirstomas kitaip negu nustatyta PVM įstatymo 60 str., nustatančiame proporcingą pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymą. Bendroji taisyklė – pagal Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktiką iš esmės yra būtinas tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno arba kelių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą. Tačiau teisė į atskaitą taip pat gali būti suteikiama ir kai nėra tokio ryšio, jei išlaidos sudaro dalį bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji kainos dalis. Todėl:

- kai apmokestinamojo asmens įsigytos prekės ar paslaugos yra naudojamos atleistiems nuo PVM arba į PVM taikymo sritį nepatenkantiems sandoriams (neekonominei veiklai vykdyti), jam negali atsirasti PVM prievolių. Atsižvelgiant į tai, apmokestinamasis asmuo, vykdantis ekonominę ir neekonominę veiklą, šiai bendrai veiklai vykdyti tenkančių įsigytų prekių (paslaugų) išlaidų pirkimo (importo) PVM negali atskaityti tiek, kiek šios išlaidos yra susijusios su veikla, kuri, atsižvelgiant į jos pobūdį, nelaikoma ekonomine veikla ir nėra PVM objektas;

- tačiau kai apmokestinamasis asmuo tuo pačiu metu vykdo ir ekonominę PVM apmokestinamą, ir neekonominę veiklą, tai su bendromis išlaidomis susijusių įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM turi būti leidžiama atskaityti tiek, kiek šias išlaidas galima priskirti apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai.

Praktikoje ekonominę ir neekonominę veiklą (valstybės funkcijas, visuomenei naudingą veiklą tam tikroje srityje, įvairius ES lėšomis finansuojamus projektus, kurie nėra PVM objektas, ir pan.) dažnai vykdo PVM mokėtojomis įsiregistravusios įvairios asociacijos, agentūros, viešosios įstaigos, valstybės bei savivaldybių įmonės. Taigi šie juridiniai asmenys turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų bendroms savo reikmėms (pvz., biuro išlaikymo ir remonto, kanceliarinių prekių, įsigytų prekių bei paslaugų, tokių kaip komunalinės paslaugos, elektros energija, ryšių paslaugos ir kitos), pirkimo (importo) PVM tik tuo atveju, jeigu šių prekių (paslaugų) įsigijimo išlaidos sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų PVM apmokestinamų prekių ar teikiamų PVM apmokestinamų paslaugų kainos dalis. Kad būtų geriau suvokiamas aprašomų situacijų pritaikymas praktikoje, komentare pateikiami 2 pavyzdžiai.

 

II. PVM įstatymo 60 str. 1 d. komentaras papildytas 6.1.1–6.1.5 papunkčiais, apibūdinančiais pajamų iš antrinių įmonių akcijų pardavimo vertinimo ypatumus, skaičiuojant PVM atskaitos procentą. Bendroji taisyklė – apskaičiuojant PVM atskaitos procentą neatsižvelgiama į PVM mokėtojo gautas pajamas iš PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų teikimo, jeigu sandoriai dėl šių paslaugų teikimo yra atsitiktiniai ir PVM mokėtojas įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla. Sprendžiant klausimą, ar apskaičiuojant PVM atskaitos procentą turi būti atsižvelgiama į PVM mokėtojo gautas pajamas iš antrinių įmonių akcijų pardavimo, ar ne, reikia nustatyti:

1) ar šie sandoriai yra ekonominė veikla, ir

2) jeigu taip, ar jie PVM tikslais nelaikytini atsitiktiniais sandoriais.

Apie ekonominę veiklą: pagal ETT praktiką ekonominei veiklai priskiriami sandoriai, susiję su vertybinių popierių (VP) įsigijimu, turėjimu bei perleidimu, kai šiais sandoriais siekiama dalyvauti įsigyjamos bendrovės kapitale tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujant jos valdyme, t. y. teikiant įsigytai bendrovei PVM apmokestinamas arba neapmokestinamas paslaugas, pvz., administracines, apskaitos, konsultavimo, informacinių technologijų, finansines paslaugas ir pan. Jeigu įgyvendinami kiti tikslai, pvz., laisvų apyvartinių lėšų investavimas, VP įsigijimas siekiant gauti dividendų pajamų ar tikintis vėliau juos parduoti didesne kaina ir pan., tokie sandoriai gali būti priskiriami ekonominei veiklai šiais atvejais:

- kai šie sandoriai atliekami vykdant komercinę vertybinių popierių prekybą, arba

- kai šiais sandoriais siekiama išsaugoti tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą valdant bendrovę, kurioje turima akcijų, arba

- kai šie sandoriai yra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas apmokestinamosios veiklos išplėtimas.

Pajamos iš sandorių, kurie pagal aukščiau nustatytus kriterijus nepriskirtini ekonominei veiklai, nėra traukiamos į PVM atskaitos proporcijos skaičiavimą.

Taigi jeigu viena iš PVM mokėtojo vykdomos veiklos rūšių yra dukterinių įmonių akcijų valdymas, naudojimasis akcijų suteiktomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, verslo valdymas, tokio PVM mokėtojo sudaromų akcijų pardavimo sandorių pajamos turėtų būti laikomos pajamomis, gautomis vykdant ekonominę veiklą.

Apie atsitiktinius sandorius: ETT yra pareiškęs, kad skaičiuojant PVM atskaitos procentą finansiniai sandoriai turi būti laikomi atsitiktiniais tiek, kiek jie apima tik labai ribotą apmokestinamų PVM prekių bei paslaugų naudojimą, ir tas faktas, jog iš finansinių sandorių gaunamos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos pajamas, nėra pakankamas, kad neleistų jų klasifikuoti kaip atsitiktinių sandorių.

Taigi nustačius, kad PVM mokėtojo antrinių įmonių akcijų pardavimo sandoriai yra ekonominė veikla ir sandoriai neatsitiktiniai, iš jų gautos pajamos turi būti traukiamos į PVM atskaitos proporcijos apskaičiavimą, tačiau jeigu sandoriai atsitiktiniai – pajamos netraukiamos. Be to, apskaičiuojant PVM atskaitos procentą, neatsižvelgiama ir į tuos PVM mokėtojo dukterinių įmonių akcijų pardavimus, kurie nors ir laikomi ekonomine veikla, bet jiems naudojami tik labai riboti PVM mokėtojo ištekliai.

Komentaras iliustruojamas ir konkrečiu praktiniu pavyzdžiu.

 




© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt