Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Apžvalga. Komentaro papildymas: dėl investicinio projekto sumažinto pelno neperskaičiavimas
 Turinys


VMI raštu Nr. (18.10-31-1)-R-5197 papildė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 461 str. 5 d. komentarą. Ankstesnio PMĮ 461 str. (Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto) 5 d. komentaro nuostatos buvo taikomos apskaičiuojant iki 2011 m. mokestinio laikotarpio pelno mokestį, o naujasis komentaras skirtas pelno mokesčiui už 2011 ir vėlesnius metus apskaičiuoti. Primintina, kad apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 m. patirtomis išlaidomis. PMĮ 461 str. 5 d. nustato, kad ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo vykdomam investiciniam projektui nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas bent 3 m. Jeigu toks turtas buvo naudojamas trumpiau, galimybė neperskaičiuoti apmokestinamojo pelno išlieka tik esant vieneto pabaigai, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų (pvz., vadovaujantis ES Tarybos direktyvomis ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl tam tikro sektoriaus (pvz., energetikos) pertvarkymo), prarandamas dėl nenugalimos jėgos ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos. Komentare plačiau paaiškinti šie neperskaičiavimo atvejai. Pelno mokestis dėl turto perleidimo reorganizuojant neperskaičiuojamas ir, kai teisės aktuose nėra tiesioginio reikalavimo perleisti turtą, tačiau juose nurodyti reikalavimai, pvz., dėl atitinkamų verslo sričių (veiklų) atskyrimo ir kontrolės perdavimo gali būti įgyvendinti tik perleidžiant turtą.

Didžioji dalis atnaujinto komentaro skirta pelno mokesčio perskaičiavimo neatlikimui, kai ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau negu 3 m. dėl to, kad reorganizavimo ar perleidimo atvejais pereina įsigyjančiajam vienetui su sąlyga, kad įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudos iki tol, kol sueis 3 m. nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios. Šios nuostatos taikomos ir tuomet, kai:

- užsienio (įsigyjantysis) vienetas po reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMĮ 41 str. 3 dalyje numatytus reikalavimus, toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje ir tęsia pradėtą vykdyti investicinį projektą;

- jei reorganizavimas vykdomas pagal PMĮ 41 str. 2 d. 9 p. (vienetas (Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė) perkelia registruotą buveinę į kitą Europos Sąjungos valstybę narę), ir Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės per nuolatinę buveinę toliau vykdo investicinį projektą, naudodamos perimtą investicinį turtą.

Jeigu turtą perleidęs vienetas ne visa įsigyto turto verte sumažino apmokestinamąjį pelną, įsigyjantysis vienetas apmokestinamąjį pelną gali mažinti nepanaudota turto verte. Jei reorganizavimo ar perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas perima turtą (dėl kurio perleidžiantis turtą asmuo susimažino apmokestinamąjį pelną) ir šio turto nenaudoja iki kol sueis 3 m. nuo naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios, pelno mokestį turi perskaičiuoti tiek turtą perleidęs vienetas, tiek turtą įsigijęs asmuo (jei jis apmokestinamąjį pelną toliau mažino nepanaudota turto verte). Komentaras papildytas ir 4 naujais pavyzdžiais dėl investicijų lengvatos taikymo esant reorganizacijai, įmonių susijungimui ar įrenginių, kurie buvo įsigyti investiciniam projektui, perdavimo dukterinei įmonei. Pažymėtina, kad šios nuostatos taikomos, tik jei reorganizavimas ar perleidimas baigtas 2011 m. ar vėliau.

 
© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt