Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas






Get Adobe Flash player
















Hey.lt - Svetainił reitingai

Apžvalga. 2012 metų PVM naujovės
 Turinys


2011 m. gruodžio 20 d. patvirtintas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5(1), 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71(1), 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 63(1), 78(1), 89(1) straipsniais įstatymas Nr. XI-1817. Įstatymo pakeitimą galima suskaidyti į 2 dalis: nuostatos, įsigaliojančios nuo 2012 m. sausio 1 d., ir nuostatos, įsigaliojančios nuo 2013 m. sausio 1 d. Informaciją pateikiame lentelėje.

 

Str.

Įsigalioja nuo 2012-01-01

Įsigalioja nuo 2013-01-01

5 (1)

 

Prekių tiekimu nelaikomas prekių pervežimas (verslo tikslais) į kitą valstybę narę, kurioje atliekamas ir šių prekių vertinimas (anksčiau tik aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir (arba) perdirbimas), jeigu prekės bus grąžintos atgal.

14

 

14 str. 6 d. įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, kai PVM sąskaita faktūra nėra išrašyta ir nesumokėtas atlygis, prievolė apskaičiuoti PVM už ilgalaikes paslaugas atsiranda, kai paslaugos baigiamos teikti (analogiški principai taikomi ir dabar).

14 str. 10 d. pakeitimas yra daugiau redakcinio pobūdžio.

19

Iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęstas 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, ir 5 proc. PVM tarifo taikymas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

9 proc. PVM lengvatinio tarifo taikymas apgyvendinimo paslaugoms nepratęstas.

 

31

PVM už NT nuomą vienetas gali pasirinkti skaičiuoti, jeigu daiktas nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat PVMĮ 47 straipsnyje (diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms) nurodytiems asmenims (išskyrus fizinius asmenis).

 

32

PVM už NT tiekimą vienetas gali pasirinkti skaičiuoti, jeigu daiktas nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat PVMĮ 47 straipsnyje (diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms) nurodytiems asmenims (išskyrus fizinius asmenis).

Atitinkama nuostata įtraukta ir į 31 str. 3 d. 3 sakinį, kai PVM skaičiavimas gali būti atliekamas atsižvelgiant į prieš tai buvusią tiekimo operaciją, nepriklausomai nuo vieneto deklaruoto pasirinkimo / nepasirinkimo skaičiuoti PVM.

 

36

Importo PVM neapmokestinamos įvežamos prekės, skirtos ES įsteigtų Lietuvoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl ES privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir ES valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos piliečiai ir praėjusius 5 metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuva (yra kitų sąlygų).

 

43

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas tiekimas, priežiūra, remontas ir (arba) pertvarkymas (modernizavimas), taip pat nuoma ar čarteris atvirojoje jūroje plaukiojančių laivų (anksčiau jūrų laivų), skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti.

 

47

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos ES įsteigtų Lietuvoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl ES privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir ES valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui tiekiamos prekės, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos piliečiai ir praėjusius 5 metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuva (yra kitų sąlygų).

 

49

0 proc. PVM tarifas taikomas apmokestinant naujas transporto priemones, kai jos tiekiamos bet kuriam asmeniui ir kai neatsižvelgiant į tai, kas – prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis – jas išgabena iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (papildymas tik patikslina nuostatas, nes dėl to praktikoje anksčiau nebuvo problemų).

0 proc. PVM tarifas taikomas apmokestinant akcizais apmokestinamas prekes, tiekiamas apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai šių asmenų kitų negu akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas kitoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB 3 str. 1 d. nuostatas yra ne PVM objektas.

 

 

53

Taikant su tarptautine prekyba susijusias specialias taisykles (53 str.) prievolė skaičiuoti PVM neatsiranda, kai prekės suvartojamos ar prarandamos dėl kitų nuo asmens nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.) ir kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus (analogiškas pakeitimas yra 66 straipsnyje).

 

57

 

Teisę į PVM atskaitą turi ne tik PVM mokėtojai (tai jau ne vieną kartą įrodė ETT). Taigi pagal pakeitimą teisę į PVM atskaitą taip pat turi PVM mokėtojais neįregistruoti Lietuvos apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais pagal šio Įstatymo 71 arba 711 str., ar PVM mokėtojais neįregistruoti užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie šalies teritorijoje tiekė (teikė) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), išskyrus nurodytąsias šio Įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje (pvz., vežimo paslaugas, apmok. 0 proc. PVM tarifu; paslaugas, už kurias PVM apskaičiuoja pirkėjas, ir kt.). Pakeitimas iš esmės tik formaliai įsigalioja nuo 2013 m., nes ES mastu šis principas galioja jau dabar.

63(1)

 

Po garsios Nideros bylos PVM įstatymas papildytas 63 (1) straipsniu, kuris nustato, kad teisę į PVM atskaitą turi ir PVM mokėtojais neįregistruoti apmokestinamieji asmenys, kurie įsigytas (importuotas) prekes ar paslaugas naudojo PVM apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui. Trumpas straipsnis greičiausiai bus papildytas išsamiais komentarais.

64

Neliko prievolės pildyti įsakymu Nr. VA-19 patvirtinto įsigytų prekių / paslaugų pardavimo PVM žurnalo tam, kad šios sumos pirkimo PVM galima būtų įtraukti į PVM atskaitą. Dabar tiesiog pakanka šias sumas deklaruoti PVM deklaracijoje FR0600.

64 str. 1 d. suderinta su 78–80 ir 83 straipsnių pakeitimais. Palikta tik bendra nuoroda į PMVĮ 80 str. 1 dalį (o ne į 1–16 punktus) ir išbraukta nuostata dėl rašytinio blanko įsigijimo reikalavimų (blankų įsigijimas šiuo metu labiau išimtis negu taisyklė).

66

PVM atskaita netikslinama dėl kitų nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.) prarasto prekių kiekio, kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus (analogiškos nuostatos yra 53 straipsnio pakeitimuose).

 

71

Privalomo PVM registravimo riba padidinta iki 155 000 Lt. Šis pakeitimas lydimas ir tokių nuostatų:

- nurodyta riba skaičiuojama įvertinant ekonominę veiklą (prekių ir paslaugų tiekimus) tik šalies teritorijoje;

- pakeistas PVM skaičiavimo principas: PVM bus skaičiuojamas nuo viso prekių ar paslaugų tiekimo, kuriuo bus viršijama 155 000 Lt riba. Pvz., jei per paskutinius 12 mėn. įmonės pardavimai siekia 130 000 Lt ir tą patį mėn. sudaromas 30 000 Lt sandoris, PVM bus skaičiuojamas nuo visos 30 000 Lt sumos (iki pakeitimų skaičiavimas buvo toks: 160 000 – 155 000 = 5000).

(nuostatos susijusios su 92 straipsnio pakeitimu)

 

Užsienio apmokestinamasis asmuo PVM mokėtoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esantį padalinį, o jeigu tokio padalinio nėra, – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį fiskalinį agentą. Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (toliau – Direktyva 2010/24/ES), ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 904/2010) nuostatoms, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

71(1)

71 (1) straipsnyje pakeistas tik pavadinimas – tai formalus atitaisymas, kuris turėjo būti padarytas 2010 m. pabaigoje.

 

78

 

Šiek tiek kitaip suformuluota nuo 2013 m. „iš naujo įsigaliojanti“ 78 str. 4 dalis dėl privalomos atskiros prekių, kurias vienetams į šalies teritoriją atgabena kitoje valstybėje narėje PVM mokėtoju registruotas asmuo ar jo užsakymu kitas asmuo prekių vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugoms atlikti, ir suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos.

5 dalies pakeitimai yra redakcinio pobūdžio (suderinimas su 80 str.).

7 dalis suderinta su 79 straipsnio nuostatomis dėl elektroninių priemonių naudojimo išrašant sąskaitas faktūras, jas peržiūrint ir pan.

78(1)

 

Naujas straipsnis, nustatantis prekių tiekimo ir paslaugų teikimo įforminimui PVM sąskaita faktūra bendras taisykles.

79

 

Straipsnio nuostatos daugiausia pakeistos nustatant galimybę naudoti elektronines sąskaitas faktūras (kurių kilmės autentiškumą, turinio vientisumą reikia užtikrinti specialiomis priemonėmis). Pakeistos bendros PVM sąskaitos faktūros išrašymo nuostatos.

Nustatyti „atidėti“ PVM sąskaitų faktūrų išrašymo terminai (iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 15 dienos).

80

 

Be tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimų, sąskaitose bus būtina nurodyti jų kiekį.

13 p. patikslinta išbraukiant nuostatas dėl prievolių PMV skaičiuoti pirkėjui (faktiškai nuostatos perkeltos į naują 17 p.).

15, 17–19 punktai nurodo labai konkrečius rekvizitus (net tikslias frazes), kurie turi būti nurodomi faktūroje, jei taikomos specialios apmokestinimo schemos. Nuo 2013 m. faktūrose matysime tokią informaciją: „Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros“, „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai“, „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai“, „Atvirkštinis apmokestinimas“, „Pinigų apskaitos sistema“, „Sąskaitų faktūrų išsirašymas“. Griežtesni (nelaisvo pobūdžio) rekvizitai padės šalies viduje, bet tikrai bus beprasmiai tarptautinės prekybos atveju.

Pirkėjui bus paprasčiau tiekėjui išrašyti dokumentą vietoj daugelio rekvizitų nurodant tik apmokestinamąją vertę.

9 p. paaiškina, kokie rekvizitai turi būti nurodomi supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje.

82

 

82 straipsnis „Reikalavimai dokumentų blankams“ nuo 2013 m. neteks galios. Ir vėl nesuprantamas sprendimas: 82 straipsnis jau seniai praktikoje netaikomas, tai kodėl jis turi galioti iki 2012 m. pabaigos?

83

 

Straipsnis pakeistas pateikiant nuorodas į 80 straipsnio nuostatas. Vienetas galės pasirinkti kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodyti supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, tačiau reikia nepamiršti esminių rekvizitų: dokumentų, kurie tikslinami, priežasčių ir kitos logiškos bei svarbios informacijos.

89(1)

Štai ir sulaukėme PVM sumų tikslinimo dėl beviltiškų skolų nuostatų. Graži iniciatyva virs rimta ir sudėtinga procedūra, nes:

1)    nuo skolos atsiradimo (prekių ar paslaugų apmokestinimo momento) turi praeiti ne mažiau kaip 12 mėn.;

2)    pardavimo PVM nuo tiekimo deklaruotas nustatyta tvarka;

3)    skolų beviltiškumas ir pastangos joms susigrąžinti turi būti įrodytos LRV nustatyta tvarka (gali būti, kad tvarka skirsis nuo įsakymo Nr. 40 tvarkos);

4)    tiekėjas skolos pripažinimą beviltiška ir pardavimo PVM sumos jai priskyrimą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį skola (įskaitant pardavimo PVM) buvo pripažinta beviltiška, 10 dienos turi įforminti laisvos formos apskaitos dokumentu;

5)    savo ruožtu pirkėjas šioje situacijoje (kuris buvo įtraukęs į PVM atskaitą), remdamasis išrašytu laisvos formos apskaitos dokumentu (kurį iš esmės jis turėtų gauti iš tiekėjo), didina mokėtiną į biudžetą PVM sumą, šiuos duomenis deklaruodamas tą mokestinį laikotarpį, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės;

6)    jei skolos iš dalies grąžinamos, tiekėjas grąžintai beviltiškai sumai priskiriama pardavimo PVM suma didina mokėtiną į biudžetą PVM sumą tą mokestinį laikotarpį, kurį skola buvo grąžinta;

7)    PVM sumos netikslinamos, jei sandoriai sudaryti tarp susijusių asmenų (yra papildomų sąlygų).

 

Naujojo 89(1) str. nuostatos yra specifinės, jos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVMĮ nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 d.

Taigi realus šio straipsnio taikymas prasidės 2013 m. sausio mėn. – iki to momento praeis 12 mėn. nuo kokios nors beviltiškos skolos, susidariusios 2012 m. sausio mėn.

 

 

92

1 dalies pakeitimas susijęs su 71 str. pakeitimais tiksliai nurodant, kad viršijus naujai nustatytą PVM ribą PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

 

3 dalies pakeitimas ir vėl susijęs su galimybe PVM mokėtojais neįregistruotiems apmokestinamiesiems asmenims pirkimo PVM traukti į atskaitą (o jei reikia, apskaičiuoti mokėtiną PVM). Tai bus apliekama pildant PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM apyskaitą (dabartiniu metu tai FR0608 forma ir 2013 m. ji tikriausiai bus pakeista).

 

Trumpą PVM įstatymo pakeitimų apžvalgą taip pat galite rasti VMI 2011-12-28 rašte Nr. (18.2-31-2)-R-12213.

 




© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt