VMI komentaras

46(1) straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

1. Vienetas, vykdantis investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu. Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

1) turtas yra priskirtinas šio Įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, ir

2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Komentaras

1. Šis straipsnis reglamentuoja apmokestinamojo pelno sumažinimo tvarką dėl vykdomo investicinio projekto. Investicinio projekto sąvoka apibrėžta PMĮ 2 str. 12-1 dalyje (žr. 2 str. 12-1 dalies komentarą).

2. Vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas per šį mokestinį laikotarpį faktiškai patirtomis turto, reikalingo įgyvendinant investicinį (-ius) projektą (-us), įsigijimo išlaidomis, jeigu šis turtas:

1) priskirtinas PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms:

- „mašinos ir įrengimai“,

- „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, 

- „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“,

- „programinė  įranga“,

- „įsigytos teisės“, ir

2) nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Pagal aukščiau minėtą turto grupę „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, įrenginiams yra priskiriamos mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) statiniams yra priskiriami pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Vieneto investicijos į pastatus ir žemę nelaikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ilgalaikiam turtui, atitinkančiam PMĮ 46-1 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus, yra priskiriami visi statiniai, išskyrus pastatus (gyvenamuosius, pramoninius, komercinius, biurus, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kitus) – jie yra įtraukti į kitas PMĮ 1 priedėlyje nurodytas ilgalaikio turto grupes.

Turto grupei „Mašinos ir įrengimai“ priskiriamos jėgos ir darbo mašinos bei įrengimai naudojami įvairiose pramonės šakose produktų gamybai, apdirbimui, paslaugų teikimui (pvz.,  siurbliai, kompresoriai, staklės, naftos perdirbimo pramonės, žemės ir miškų ūkio, kelių statybos, medžio apdirbimo pramonės, prekybos ir visuomeninio maitinimo mašinos ir įrengimai ir kt.). Šiai turto grupei nepriskiriamos transporto priemonės - geležinkelio riedmenys, lėktuvai, laivai, lengvieji ir krovininiai automobiliai, įtraukti į kitas PMĮ 1 priedėlyje nurodytas ilgalaikio turto grupes.

11-12 pavyzdžiai

1. Vienetas, nusprendęs plėsti savo veiklą ir papildomai užsiimti viešbučio veikla, 2009 metais gavo leidimą pasistatyti viešbutį ir automobilių stovėjimo aikštelę prie pastato. Vienetas, pagal sutartį su kitais ūkio subjektais, 2009 metais vykdo statybos darbus ir prie statomo pastato dar įrengia infrastruktūros objektą - automobilių stovėjimo aikštelę, kurios statyba kainavo 1 000 000 Lt. Aikštelė pradėta naudoti 2009 metais. Aikštelė perduota savivaldybei. Kadangi aikštelė yra reikalinga vieneto vykdomoje veikloje, todėl tokio infrastruktūros objekto sukūrimo sąnaudos gali būti priskiriamos ilgalaikio materialiojo turto (viešbučio) įsigijimo kainai, nuo kurios apskaičiuota nusidėvėjimo suma, nustatant apmokestinamąjį pelną, PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka, priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Vieneto investicija tiek į pastatą, tiek į aikštelę, kuri atitenka savivaldybei, nelaikoma investiciniu projektu.

11 . Vienetas investuoja į naftos perdirbimo įrenginį kaip kompleksą, kuris pagal 1 Priedėlyje nurodytas ilgalaikio turto grupes apskaitytinas turto grupėje „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, tačiau šis įrenginys yra išskaidytas į atskirais turto vienetais  apskaitomas sudedamąsias dalis, t.y. tokias kaip vamzdynai, elektros perdavimo įrenginiai, teršalų valymo įrenginiai bei kita įranga. Dalis tokio įrenginio sudėtinių dalių, pavyzdžiui elektros perdavimo įrenginiai neatitinka investiciniam turtui keliamų reikalavimų, t.y. nepriskirtini PMĮ 46-1 str. 1 dalyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms (šis turtas priskiriamas turto grupei „Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)“.

Šiuo atveju, kadangi atskiri turto vienetai, sudarantys naftos perdirbimo įrenginį, negali būti pradedami naudoti, kol neužbaigtas montuoti visas kompleksas, todėl šis turtas, t.y. naftos perdirbimo įrenginys, yra vertinamas ir suvokiamas kaip vientisas turto vienetas „įrenginys“ ir laikomas investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu, nors atskiri turto vienetai, sudarantys šį įrenginį, yra apskaitomi kitose, nei PMĮ 46-1 str. 1 dalyje nurodytos, ilgalaikio turto grupėse.

Kadangi šiuo atveju atskiri turto vienetai, sudarantys naftos perdirbimo įrenginį,  negali būti pradedami naudoti vieneto veikloje, kol nesumontuotas visas kompleksas, tai  2 metų laikotarpis yra skaičiuojamas kiekvienam turto vienetui atskirai atgal nuo tos dienos, kai toks turtas yra paruoštas naudoti (instaliuotas, sumontuotas ir pan.) ir galėtų būti naudojamas, jei visas įrenginys būtų baigtas montuoti.

12. Vienetas, kurio pagrindinė veikla – automobilių gamyba, nusprendžia didinti gamybos pajėgumus, t.y. plėsti gamybos apimtis ir dalį pagamintos produkcijos eksportuoti į kitas užsienio šalis. Tuo tikslu, 2010 metais vienetas atlieka gamybos įrengimo rekonstrukciją, kurios metu pakeičiama gamybos įrengimo elektros perdavimo sistema (laidai, jungikliai, srovės dažnio keitikliai, transformatoriai ir kt.). Atlikus rekonstrukciją, pagerėja vieneto darbo našumas ir padidėja gamybos pajėgumas.

Vadovaudamasis buhalterinės apskaitos reikalavimais, vienetas naują įrengimo elektros perdavimo sistemą užpajamuoja kaip naują turto vienetą, kadangi jam taikomi atskiri nusidėvėjimo normatyvai, jis gali būti vėliau keičiamas nekeičiant gamybos įrengimo.

Toks vieneto įsigytas turtas (elektros perdavimo sistema), kuri yra neatskiriama gamybos įrenginio dalis, skirtas gamybos pajėgumų didinimui, bei atitinkantis PMĮ 46-1 straipsnyje nustatytus reikalavimus (t.y. rekonstruojamas turtas yra priskirtinas PMĮ 46-1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms), yra laikomas investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu.

3. Sąvoka „faktiškai patirtos išlaidos“ suprantama, kaip vieneto per mokestinį laikotarpį įsigyto/pagaminto (toliau – įsigyto) turto faktiška (-os) įsigijimo kaina (-os) ar jos dalis, nurodyta juridinę galią turinčiame turto įsigijimo dokumente (-se), neatsižvelgiant į jos apmokėjimą (toliau – turto faktiška įsigijimo kaina). Faktiškas įsigyto turto, t.y. faktiškai patirtų turto įsigijimo išlaidų pripažinimo momentas yra laikomas juridinę galią turinčio turto įsigijimo dokumento išrašymo data.

Turto įsigijimo kaina jį perkant iš kitų asmenų nustatoma prie jo pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų, registravimo ir kt.), transportavimo, projektavimo, sumontavimo, patikrinimo, instaliavimo, paleidimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su turto įsigijimu. Tuo atveju, jeigu vykdant investicinį projektą, vienu turto įsigijimo dokumentu yra įsigyjami keli turto vienetai, iš kurių dalis turto vienetų neatitinka investicinio projekto reikalavimų, o aukščiau minėtos su turto įsigijimu susijusios išlaidos yra nurodytos bendrai, neišskiriant kokiam turto vienetui skirtos, tai vienetas pats turi nusistatyti kriterijų proporcijai išskaičiuoti, t.y., kiek išlaidų tenka investicinio projekto reikalavimus atitinkančiam turtui.

Jei turtas gaminamas, tai jo įsigijimo kaina nustatoma prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojančiųjų gaminių, sunaudotų gaminant šį turtą, įsigijimo kainos pridedant tiesiogines darbo ir netiesiogines (pridėtines) gamybos išlaidas, padarytas gaminant šį turtą. Į tokio turto įsigijimo kainą neįtraukiamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos (pardavimų, bendrosios ir administracinės).

2-3 pavyzdžiai

2. Vienetas 2009 metais nusprendė plėsti savo veiklą ir papildomai Lietuvos teritorijoje įdiegti skaitmeninę mobiliojo ryšio sistemą, t.y. gaminti ir instaliuoti radijo ryšio prieigos tinklą, perdavimo tinklą, kamieninį tinklą, terminalus ir pan. Tuo tikslu, 2009 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti 2009 metais įsigytas ir pradėtas naudoti turtas: įrenginiai, kompiuterinė ir ryšio technika, programinė įranga (skaitmeninės mobiliojo ryšio sistemos įdiegimo darbams atlikti) bei lengvieji automobiliai.

Pagal šios dalies nuostatas, apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas tik turto, atitinkančio investicinio projekto reikalavimus, t.y. įrenginių, kompiuterinės ir ryšio technikos bei programinės įrangos, faktiška įsigijimo kaina. Kadangi lengvieji automobiliai neatitinka investicinio projekto reikalavimų, tai jų faktiška įsigijimo kaina nemažins apmokestinamojo pelno.

3. Vienetas 2009 m. nusprendė plėsti savo veiklą ir pastatyti dujotiekį, kuris bus tiesiamas per gyventojams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir valstybinius miškus. Vienetas minėtų žemės sklypų iš jų savininkų neįsigyja, tačiau savininkams moka kompensacijas nuostolių atlyginimui. Be to, pagal aplinkosaugos norminių aktų reikalavimus už valstybinių miškų iškirtimą patiria išlaidas kompensacinių priemonių įgyvendinimui – pvz., įveisia ąžuolyną. Gyventojams mokamos kompensacijos ir pagal aplinkosaugos norminių aktų reikalavimus patiriamos kompensacinių priemonių išlaidos yra tiesiogiai siejamos su naujo dujotiekio statyba. Todėl, iki dujotiekio naudojimo pradžios vieneto patirtos šios išlaidos yra priskiriamos įsigijimo savikainai ir PMĮ 46-1 straipsnyje nustatyta tvarka šiomis sumomis gali būti mažinamas apmokestinamasis pelnas.

4. Vieneto, ketinančio sumažinti apmokestinamąjį pelną, įsigyjamas investiciniam projektui reikalingas turtas turi būti naujas, t.y. nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus, skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios, t.y. nuo turto įvedimo į eksploataciją pradžios. Jeigu turtas įsigyjamas iš kito vieneto, tai pagrįsti, jog turtas pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus, vienetas gali turėdamas turto techninį pasą, o kad turtas nenaudotas – pardavėjo patvirtinimą. Šie duomenys apie įsigyjamą turtą gali būti patvirtinami ir kitais dokumentais.

Jeigu įsigyjamas nematerialusis turtas - programinė įranga, kuri modifikuojama pagal vieneto poreikius, tai apie tai, ar programa nebuvo naudota iki jos įsigijimo, sprendžiama iš to, ar programa parduota jos kūrėjo (gamintojo), platintojo ar vartotojo. Tuo atveju, kai programa perkama iš kūrėjo ar platintojo, suprantama, kad programa yra įsigyjama kaip prekė ir atitinkamai laikoma, kad ji nebuvo naudota pardavėjo, neatsižvelgiant į tai, ar programą (jos kopiją) buvo įsigiję ir kiti verslo subjektai, kurie ją naudoja (naudojo) savo poreikiams. Tuo atveju, kai programa perkama iš kito tos programos vartotojo, kurią jis naudojo savo poreikiams, o dabar nebenaudoja ir dėl to ją perleidžia, tai laikoma, kad įsigyjama naudota programinė įranga, kurios įsigijimui investicijų lengvata netaikoma.

Jeigu programa yra sukurta specialiai pagal vieneto poreikius, tai ji nėra naudota kitų verslo subjektų ir jos sukūrimo (pagaminimo) datą galima nustatyti pagal tai, kada ji buvo perduota vienetui ir parengta naudojimui.

Ar programinė įranga pagaminta ne anksčiau kaip prieš 2 metus praktiškai galima nustatyti tik tam tikrais atvejais. Todėl, pagaminimo datos kriterijus investicinio projekto tikslais įsigyjamai programinei įrangai nėra privalomas, jeigu nėra galimybių tai nustatyti.

Ilgalaikio turto naudojimo pradžia yra laikoma perdavimo naudoti data ir turi būti įforminta įmonės vadovo (ar jo įgalioto asmens) patvirtintu perdavimo naudoti aktu.

Šioje dalyje nustatytas 2 metų laikotarpis skaičiuojamas atgal nuo tos dienos, kai turtas perdavimo naudoti aktu yra įvedamas į eksploataciją.

Jeigu vykdomas ilgalaikis investicinis projektas ir įsigyjami bei instaliuojami keli turto vienetai, kurie negali būti pradedami naudoti vieneto veikloje, kol neužbaigtas visas investicinis projektas, tai tokiu atveju 2 metų laikotarpis skaičiuojamas atgal nuo tos dienos, kai toks turtas yra paruoštas naudoti (instaliuotas, sumontuotas ir pan.) ir galėtų būti naudojamas, jei investicinis projektas būtų baigtas.

Jeigu vykdant investicinį projektą turtas yra testuojamas, siekiant įsitikinti, jog jis yra tinkamas naudoti, tai tokiu atveju, 2 metų laikotarpis yra skaičiuojamas atgal nuo tos dienos, kai toks ištestuotas turtas perdavimo naudoti aktu yra įvedamas į eksploataciją arba, jeigu juo uždirbamos pajamos, tai nuo tos dienos, kai įsigytu turtu pradedamos uždirbti pajamos, nors turtas dar yra testuojamas ir neįvestas į eksploataciją. Tuo atveju, jeigu vykdant ilgalaikį investicinį projektą testuojamas turto vienetas, kuris negali būti pradedamas naudoti vieneto veikloje, kol neužbaigtas visas investicinis projektas, tai tokiu atveju, 2 metų laikotarpis skaičiuojamas atgal nuo tos dienos, kai toks turtas yra paruoštas ir tinkamas naudoti (ištestuotas) ir galėtų būti naudojamas, jei investicinis projektas būtų baigtas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto gamyboje naudojamoms komplektavimo medžiagoms (dalims), skirtingai nei turtui, nėra vertinama jų pagaminimo data, t.y., neatsižvelgiama į tai, kurį mokestinį laikotarpį jos įsigytos. Tačiau šios atsargos turi būti nenaudotos.

32 pavyzdys

Vienetas gamybai skirtų įrengimų sukonstravimui (pasigaminimui) ir instaliavimui reikalingų medžiagų įsigyja tiek iš rangovų, tiek panaudoja savo sandėlyje esančias atsargas. Prieš kelis metus įsigytos atsargos vieneto apskaitoje yra apskaitytos tuo pačiu nomenklatūriniu numeriu kaip ir naujai įsigyjamos tokios pat rūšies komplektuojamos medžiagos.

Vienetui vykdant investicinį projektą, t.y. kai jis trunka ilgiau nei vienerius mokestinius metus, nebaigtos statybos projekto išlaidų pripažinimo momentas yra laikomas vidinio apskaitos dokumento, t.y. atsargų nurašymo į nebaigtos statybos projektą akto, surašymo momentas. Atitinkamai ir apmokestinamasis pelnas yra mažinamas tą mokestinį laikotarpį, kurį yra surašytas vidinis apskaitos dokumentas, kuriuo investiciniam projektui reikalingos atsargos iš sandėlio yra perkeliamos į nebaigtos statybos sąskaitą, nepriklausomai nuo to, kada šios atsargos buvo įsigytos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto gamyboje naudojamoms komplektavimo medžiagoms, skirtingai nei turtui, nėra vertinama jų pagaminimo data, t.y., neatsižvelgiama kurį mokestinį laikotarpį jos įsigytos. Tačiau šios atsargos turi būti nenaudotos.

Jei turtas įsigytas iki 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios, tai tokio turto faktiška įsigijimo kaina, pagal šio straipsnio nuostatas, apmokestinamojo pelno nemažina.

4-10 pavyzdžiai

Pastaba. Pavyzdžiuose mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais

4. Vienetas 2008 metais įsigijo įrengimą, kurio faktiška įsigijimo kaina pagal 2008 metais gautą sąskaitą yra 45 000 Lt. Įrengimas pagamintas 2008 metais. Kadangi įrengimas įsigytas 2008 metais, todėl šio turto faktiška įsigijimo kaina, t.y. 45 000 Lt, pagal PMĮ 46-1 str. 1 dalies nuostatas, apmokestinamojo pelno nemažina.

5. Vienetas 2008 m. pradėjo vykdyti investicinį projektą, kurio eigoje pasigamino įrenginį, skirtą naujos produkcijos gamybai. Sudedamųjų dalių, žaliavų, reikalingų įrenginio gamybai, įsigijimo savikaina, tiesioginio darbo užmokesčio sąnaudos bei kitos tiesioginės ir netiesioginės (pridėtinės) gamybos išlaidos, patirtos kuriant šį turtą, vienete buvo apskaitomos „nebaigtos statybos“ sąskaitoje ir sudarė 2008 metais – 150 000 Lt, o 2009 metais – 30 000 Lt. Vienetas projektą užbaigė 2009 m. ir pasigamintą įrenginį į eksploataciją įvedė 2009 m. vasario mėnesį.

Per 2008 metus vieneto faktiškai patirtomis išlaidomis, pagal PMĮ 46-1 str. 1 dalies nuostatas, apmokestinamasis pelnas nemažinamas, o už 2009 metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas įrenginio faktiška įsigijimo kaina – 30 000 Lt.

6. Vienetas 2009 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti reikalingas turtas – įrenginiai, kuriamas dalimis, t.y. rangovas atsiskaito už atskirus etapus: 2009 metais išrašoma sąskaita už įrenginių suprojektavimą pagal poreikius (50 000 Lt), 2010 metais - už pagaminimą (150 000 Lt), 2011 metais - už instaliavimą ir apmokymą jais dirbti (30 000 Lt). Turtas, atitinkantis investicinio projekto reikalavimus, įvedamas į eksploataciją 2011 metais. Vieneto apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas sumažinamas įrenginių faktiška įsigijimo kaina: už 2009 metus - 50 000 Lt (2010 metais pateikiant  2009 metų pelno mokesčio deklaraciją), atitinkamai už 2010 metus – 150 000 Lt ir už 2011 Lt – 30 000 Lt.

7. Vienetas 2013 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti reikalingas turtas – įrenginiai, kuriamas dalimis, t.y. rangovas atsiskaito už atskirus etapus: 2013 metais išrašoma sąskaita už įrenginių pagaminimą (450 000 Lt), o 2014 metais - už instaliavimą ir paleidimą (40 000 Lt). Turtas, atitinkantis investicinio projekto reikalavimus, įvedamas į eksploataciją 2014 metais. Vieneto apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas už 2013 metus sumažinamas įrenginių faktiška įsigijimo kaina 450 000 Lt. Kadangi apmokestinamasis pelnas, pagal PMĮ 46 -1 str. 4 dalį, gali būti sumažinamas tik per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina, todėl vieneto apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas už 2014 metus nemažinamas.

8. Vienetas 2009 metais pradėjo vykdyti ilgalaikį investicinį projektą, kuris tęsiasi iki 2012 metų. Vienetas 2009 metais įsigijo ir instaliavo įrengimą, kurio faktiška įsigijimo kaina pagal 2009 metais gautą sąskaitą yra 500 000 Lt. Įrengimas pagamintas 2008 metais. Į  eksploataciją įrengimas įvestas tik projekto pabaigoje (dėl techninių charakteristikų toks turtas galėjo būti įvestas į eksploataciją tik sumontavus ir kitą projekto realizavimui reikalingą turtą), t.y. po 3 metų - 2012 metais, tačiau įrengimas buvo paruoštas naudoti nepraėjus 2 metams nuo jo pagaminimo.

Vieneto apmokestinamasis pelnas už 2009 metus bus sumažinamas visa turto faktiška įsigijimo kaina 500 000 Lt.

9. Vienetas 2010 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą - esminį gamybos proceso pertvarkymą, kuris tęsiasi iki 2014 metų. 2010 – 2013 metais iš rangovo sąskaitų negaunama, o sumokama tik avansinės įmokos investicinio projekto darbams vykdyti. 2014 metais yra gaunama iš rangovo sąskaita visai investicinio projekto kainai, t.y. 1 000 000 Lt.

Kadangi sąskaita gauta tik 2014 metais, o 2010-2013 metais buvo sumokėti tik avansai už vykdomą projektą, todėl PMĮ 46-1 straipsnio nuostatos 2014 metams netaikomos, t.y. vieneto apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas už 2014 metus nemažinamas.

10. Vienetas, kuris prekiauja įrengimais, 2009 metais įsigyja įrengimus, kuriuos perduoda į sandėlį kaip prekes. Pagal 2009 metais gautą sąskaitą šių įrengimų kaina - 100 000 Lt. Įrengimai pagaminti 2009 metais. 2010 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas, kuriam įgyvendinti reikalingi šie 2009 metais į sandėlį perduoti įrengimai, todėl jie yra perduodami į statybos aikštelę montavimui. Įrengimai, atitinkantys investicinio projekto reikalavimus, sumontuojami ir įvedami į eksploataciją 2011 metais.

Vienetas šių įrengimų įsigijimo kaina galės mažinti už 2010 metus apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną , t.y., kai įrengimai yra vidiniu apskaitos dokumentu perkelti iš prekių į  „nebaigtos statybos“ sąskaitą.

5. Vykdant investicinį projektą, per mokestinį laikotarpį vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina gali būti sumažinamas šio mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y. iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, įskaitant suteiktą paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

6. Jeigu investiciniam projektui įgyvendinti reikalingo turto tam tikra įsigijimo kainos dalis yra apmokama finansinės paramos lėšomis, tai vieneto turto faktiška įsigijimo kaina turi būti sumažinama šia panaudota finansinės paramos lėšų suma (plačiau žr. šio straipsnio 3 dalies komentarą).

7. Investiciniam projektui įgyvendinti reikalingas turtas gali būti įsigyjamas tiek vieneto nuosavomis, tiek skolintomis lėšomis (turto įsigijimas pagal paskolos sutartį, pagal pirkimo - pardavimo sutartį išsimokėtinai, arba pagal lizingo (finansinės nuomos), arba nuomos sutartis, kuriose numatytas nuosavybės teisės perėjimas vienetui apmokėjus visą turto vertę ir pan.). Tokiais atvejais įsigyjant turtą, apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas per mokestinį laikotarpį vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina, neatsižvelgiant į atliktus mokėjimus. Jeigu pagal sutartį nuosavybės teisės perėjimas vienetui nenumatytas, tokiu atveju, toks turtas negali būti laikomas investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu.

Už skolintas sumas mokamos palūkanos į turto įsigijimo kainą neįeina (atskaitomos iš pajamų kaip leidžiami atskaitymai tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos), todėl investicijų lengvata joms netaikoma.

11 pavyzdys

Vienetas 2009 metais sudarė lizingo sutartį, pagal kurią įsigijo įrengimus. Pagal 2009 metais iš lizingo bendrovės gautą sąskaitą įrengimų įsigijimo kaina yra 300 000 Lt. Pasibaigus lizingo sutarčiai įrengimai pereis vieneto nuosavybėn. Įrengimai, atitinkantys investicinio projekto reikalavimus, pradėti naudoti 2009 metais. Prie minėtos lizingo sutarties pridėtame mokėjimų grafike (kuris yra neatsiejama sutarties dalis) nustatyta, kad vienetas šiuos įrengimus privalo išsipirkti per 2009-2011 metus, kiekvienais metais sumokėdamas po 100 000 Lt.

Vieneto apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas už 2009 metus sumažinamas gautoje sąskaitoje nurodyta turto faktiška įsigijimo kaina 300 000 Lt.

2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė nei 50 procentų už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 procentų.

Komentaras

1. Vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų.

Jeigu per mokestinį laikotarpį vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina yra didesnė nei 50 procentų už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, tai šią sumą viršijanti turto įsigijimo kainos dalis gali būti perkeliama ne ilgiau kaip keturis vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti. Tačiau kiekvieno mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 procentų.

2. Apmokestinamasis pelnas, pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatą, gali būti sumažintas per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina. Todėl, jeigu vienetas įsigyja turtą ne vienerius mokestinius metus, tai kiekvienų mokestinių metų įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina (viršijanti 50 procentų už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos) perkeliama į kitus mokestinius metus iš eilės ta tvarka, kokia yra įsigyjamas turtas, t.y. pirmiausiai perkeliama anksčiausiai įsigyto turto įsigijimo kaina.

Pavyzdžiai

Pastaba. Pavyzdžiuose mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais

1. Vienetas, teikiantis krovinių pervežimo paslaugas, 2008 metais nusprendė plėsti savo vykdomą veiklą, t.y. gaminti mokyklinius baldus. Tuo tikslu, 2008 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas. Vienetas 2008-2010 metais įsigyja turtą, atitinkantį investicinio projekto reikalavimus bei reikalingą šiam investiciniam projektui įgyvendinti, kurio faktiška įsigijimo kaina yra 47 000 Lt.

Žemiau pateiktoje lentelėje atvaizduotas už 2009-2014 metus apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumažinimas vieneto įsigyto turto, reikalingo investiciniam projektui įgyvendinti, faktiška įsigijimo kaina

Mokestiniai metai

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Apmokestinamasis pelnas, Lt

24 000

20000

16 000

-3000

6000

1600

26 000

Investiciniam projektui reikalingo turto faktiška įsigijimo kaina, Lt

15 000

25000

7 000

-

-

-

-

Apmokestinamojo pelno sumažinimas (50 proc.), Lt

-

(20000/50 proc.)=10 000

(16 000/50 proc.)=8 000

-

(6 000/50 proc.) =3 000

(1600/50 proc.) =800

(26 000/50 proc.) = 13 000

(perkeliamas visas 2010 m. turto įsigijimo kainos likutis – 7000 Lt)

Investiciniam projektui reikalingo turto faktiškos įsigijimo kainos likutis perkeliamas į kitus metus, Lt

-

(neperkeliama, nes apmokestinamasis pelnas negali būti mažinamas per 2008 metų mokestinį laikotarpį patirtomis išlaidomis)

2009 m. - (25 000-10 000)=

15 000

2009 m.- (15 000-      8 000)=

7 000

2010 m. -  7 000

2009m.-7 000

2010 m. -7000

2009 m. -

(7 000- 3 000)=4 000

2010 m.-

7 000

2009 m.- (4 000- 8 00)=3 200

2010 m. -7 000

-

Kadangi vienetas, pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas, 2009 metais įsigyto turto faktišką įsigijimo kainą gali perkelti tik iki 2013 metų, tai likusia neperkelta 3 200 Lt šios kainos dalimi už 2014 metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas nemažinamas.

2. Vienetas nusprendė plėsti gamybos apimtis ir sukurti papildomas darbo vietas. Tuo tikslu 2013 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti, 2013 metais įsigytas turtas, atitinkantis investicinio projekto reikalavimus, kuris instaliuotas ir pradėtas naudoti 2014 metais. Vieneto 2013 metais įsigyto turto, reikalingo šiam investiciniam projektui įgyvendinti, faktiška įsigijimo kaina yra 25 000 Lt. Pagal 2014 metais gautą sąskaitą šio turto instaliavimo ir paleidimo išlaidos -12 000 Lt. 

Žemiau pateiktoje lentelėje atvaizduotas už 2013-2017 metus apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumažinimas vieneto įsigyto turto, reikalingo investiciniam projektui įgyvendinti, faktiška įsigijimo kaina

Mokestiniai metai

2013

2014

2015

2016

2017

Apmokestinamasis pelnas, Lt

10 000

-13 000

35 000

-5 000

6 600

Investiciniam projektui reikalingo turto faktiška įsigijimo kaina, Lt

 25 000

 12 000

-

-

-

Apmokestinamojo pelno sumažinimas

(50 proc.), Lt

(10 000/50 proc.)

5 000

-

(35 000/50 proc.)

17 500

-

(6600/50 proc.)

= 3 300

(perkeliamas visas 2013 m. turto įsigijimo kainos likutis -2 500)

Investiciniam projektui reikalingo turto faktiškos įsigijimo kainos likutis perkeliamas į kitus metus, Lt

2013 m. –

(25 000-

5 000)=

20 000

2013 m. 20 000

2014 m. įsigytam turtui PMĮ 46-1 str. nuostatos netaikomos

2013 m.-

(20 000-

17 500)=

2 500

2013 m.-

2 500

-

3. Vienetas, kurio pagrindinė veikla yra langų gamyba, 2009 metais nusprendė plėsti savo gamybos apimtis ir dalį produkcijos eksportuoti į kitas užsienio šalis. Tuo tikslu, 2009 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas A.

Vienetas 2009-2010 metais įsigyja turtą, atitinkantį investicinio projekto reikalavimus bei reikalingą investiciniam projektui A įgyvendinti, kurio faktiška įsigijimo kaina yra 60 000 Lt.

2010 metais vienetas nusprendžia papildomai teikti patalpų projektavimo paslaugas. Tuo tikslu, 2010 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas B.

Vienetas 2010 metais įsigyja turtą, atitinkantį investicinio projekto reikalavimus bei reikalingą investiciniam projektui B įgyvendinti, kurio faktiška įsigijimo kaina yra 60 000 Lt.

Žemiau pateiktoje lentelėje atvaizduotas už 2009-2014 metus apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumažinimas vieneto įsigyto turto, reikalingo A ir B investiciniams projektams įgyvendinti, faktiška įsigijimo kaina

Mokestiniai metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Apmokestinamasis pelnas, Lt

20 000

26 000

30 000

36 000

60 000

40 000

Investiciniam projektui A reikalingo turto faktiška įsigijimo kaina, Lt

45 000

15 000

-

-

-

-

Investiciniam projektui B reikalingo turto faktiška įsigijimo kaina, Lt

-

60 000

-

-

-

-

Apmokestinamojo pelno sumažinimas (50 proc.), Lt

(20 000/50 proc.) =

10 000

(26 000/50 proc.)=

13 000

(30 000/50 proc.)=

15 000

(36 000/50 proc.)=

18 000

 

(60 000/50 proc.)=

30  000

(40 000/50 proc.)=

20 000

Investiciniam projektui reikalingo turto faktiškos įsigijimo kainos likutis perkeliamas į kitus metus, Lt

2009 m. -(45000-10000)=

35 000

2009 m. –(35 000-13 000)=      22 000

2010 m. – 75 000

2009 m.-

(22 000-

15 000)=

7 000

2010m. -      75 000

2009 m. -

(7 000 –

7 000)=0

2010 m.-

(75 000-

 11 000)= 

 64 000

2010 m.-

(64 000-     30 000)=

34 000

2010 m.-

(34 000-

20 000)=

14 000

 

Kadangi vienetas, pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas, 2010 metais įsigyto turto faktišką įsigijimo kainą gali perkelti tik iki 2014 metų, tai likusia neperkelta 14 000 Lt šios kainos dalimi už 2015 metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas nemažinamas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas faktiškai patirtų išlaidų dydis turi būti sumažintas tam tikslui panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu tokios lėšos ar tokia parama buvo gauta.

Komentaras

1. Jeigu investiciniam projektui įgyvendinti reikalingo turto tam tikra įsigijimo kainos dalis numatoma finansuoti iš nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų, tai vieneto įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina turi būti sumažinama šia panaudota finansinės paramos lėšų suma, jeigu tokios lėšos gautos ar numatytos gauti.

Jeigu investicinio projekto pabaigoje paaiškėja, kad faktiškai gauta didesnė/mažesnė paramos suma, tai privalo būti atlikti apmokestinamojo pelno koregavimai to mokestinio laikotarpio, kurio apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas dėl vykdomo investicinio projekto ir mokesčių administratoriui privalo būti pateikta patikslinta to mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija.

Tuo atveju, jeigu vykdant investicinį projektą, įsigyjami keli turto vienetai, iš kurių dalis turto vienetų neatitinka investicinio projekto reikalavimų, o finansuojamas tam tikras procentas nuo visos turto vienetų įsigijimo kainos ir neįmanoma nustatyti, kiek paramos tenka konkrečiam turto vienetui, tai tokiu atveju, vienetas pats turi nusistatyti kriterijų proporcijai išskaičiuoti, t.y. kiek paramos tenka investicinio projekto reikalavimus atitinkančiam turtui.

2. Jeigu vykdant ilgalaikį didelės apimties investicinį projektą, kuris yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšų ir toks finansavimas susietas su projekto vykdymo etapais, o ne su konkrečiais turto vienetais bei iš anksto yra žinoma bendra nuosavų ir fondų lėšų proporcija, tai tokiu atveju, nuosavų ir gautų iš minėtų fondų lėšų proporcija turi būti taikoma kiekvieną mokestinį laikotarpį patirtoms išlaidoms. Jeigu investicinio projekto pabaigoje atliekami perskaičiavimai dėl netinkamai taikytos proporcijos, tai privalo būti atlikti apmokestinamojo pelno koregavimai to mokestinio laikotarpio, kurio apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas dėl vykdomo investicinio projekto ir mokesčių administratoriui privalo būti pateikta patikslinta to mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija.

1 pavyzdys

Vienetas 2010 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą, kurio metu yra atliekami naujos gamybos linijos įrengimo darbai bei įsigyjamas ir sumontuojamas gamybos procese dalyvausiantis turtas (mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika, programinė įranga). Šio investicinio projekto tikslas – padidinti vieneto gamybos pajėgumus.

Investicinio projekto vertė – 10 mln. Lt, iš kurių pagal sutartį su Europos Sąjungos fondais 75% (t.y. 7,5 mln. litų) apmokės pats vienetas nuosavomis lėšomis, o likusius 25% (t.y. 2,5 mln. litų) – Europos Sąjungos fondai. Kadangi sutartis su Europos Sąjungos fondais nenustato jokių apribojimų finansuoti tinkamam turtui, faktiškai vienetas projekto įgyvendinimo eigoje gali pats pasirinkti, ar už konkretaus turto vieneto įsigijimą apmokėti nuosavomis, ar finansinės paramos lėšomis.

Atsižvelgiant į tai, kad šio investicinio projekto, dalinai finansuojamo Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansavimas susietas ne su konkrečiais turto vienetais, bei iš anksto yra žinoma bendra nuosavų ir finansinės paramos lėšų proporcija, ši proporcija turi būti taikoma kiekvieną mokestinį laikotarpį patirtoms išlaidoms. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei 2010 m. projekto įgyvendinimui iš viso būtų skirta 6 mln. litų (iš kurių vienetas savo lėšomis padengtų 5,5 mln. litų), o 2011 m. – likę 4 mln. litų (iš kurių vienetas savo lėšomis padengtų 2 mln. litų), tuomet vienetas 2010 m. investicinių projektų lengvatai galėtų priskirti 4,5 mln. litų (6 mln. litų * 75%), o 2011 – 3 mln. litų (4 mln. litų *75%).

4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Komentaras

1. Vieneto apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina (plačiau žr. šio straipsnio 2 dalies komentarą).

5. Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus. Jeigu toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų, prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus. Toks perskaičiavimas neatliekamas, kai ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau negu 3 metus dėl to, kad reorganizavimo ar perleidimo atvejais pereina įsigyjančiajam vienetui, tačiau tik tuo atveju, jeigu įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudoja iki tol, kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios. Įsigyjantysis vienetas, perėmęs ilgalaikį turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais ar dėl teisės aktų reikalavimų, gali tęsti apmokestinamojo pelno sumažinimą, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs ir galimybių dėl tokio ilgalaikio turto įsigijimo sumažinti apmokestinamąjį pelną netekęs vienetas.

(taikoma apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

Komentaras

1. Jei vienetas šiame straipsnyje nustatyta tvarka investiciniam projektui įgyvendinti reikalingo turto faktiška įsigijimo kaina sumažina apmokestinamąjį pelną, tai toks turtas, pagal šios dalies nuostatas, vieneto veikloje privalo būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus, t.y. tris ir daugiau metų.

2. Šioje dalyje nustatytas 3 metų laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai turtas perdavimo naudoti aktu yra įvedamas į eksploataciją ir pasibaigia po trejų metų - atitinkamą mėnesį ir dieną. Jeigu vykdant investicinį projektą, yra įsigyjami keli turto vienetai, tai 3 metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti atskirai nuo kiekvieno turto vieneto įvedimo į eksploataciją dienos.

3. Jeigu turtas vieneto veikloje naudojamas tam tikrą laiką, pvz., vienerius ar dvejus metus, o trečiaisiais metais dėl tam tikrų priežasčių turtas veikloje nebenaudojamas, tai pagal šios dalies nuostatas, vienetas privalo perskaičiuoti ir apmokestinti atitinkamų praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus, kurie buvo sumažinti dėl šio turto įsigijimo, ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas. Tačiau, šios nuostatos netaikomos, jei vienetas pasibaigia arba tais atvejais, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų (pvz., vadovaujantis ES Tarybos direktyvomis ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl tam tikro sektoriaus (pvz., energetikos) pertvarkymo) arba prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos. Pelno mokestis dėl turto perleidimo reorganizuojant neperskaičiuojamas ir tais atvejais, kai teisės aktuose nėra tiesioginio reikalavimo perleisti turtą, tačiau juose nurodyti reikalavimai, pvz., dėl atitinkamų verslo sričių (veiklų) atskyrimo ir kontrolės perdavimo gali būti įgyvendinti tik perleidžiant turtą.

Jei vienetui pradėjus investicinį projektą, turtas dėl pasikeitusių teisės reikalavimų, pvz., Vyriausybės sprendimu ar pan., privalo būti perleistas kitam vienetui, tai turtą įsigijęs vienetas gali tęsti investicinį projektą ir mažinti apmokestinamąjį pelną, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs vienetas.

Jeigu vieneto sprendimu pradėtas investicinis projektas nutraukiamas ir nebus užbaigiamas (pvz., ekonominių sąlygų pasikeitimas, finansavimo nutraukimas ar pan.), tai privalo būti atlikti apmokestinamojo pelno koregavimai to mokestinio laikotarpio, kurio apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas dėl vykdomo investicinio projekto ir mokesčių administratoriui privalo būti pateikta patikslinta to mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija.

Tuo atveju, jeigu dėl vykdomo ilgalaikio investicinio projekto tam tikrą mokestinį laikotarpį sumažinamas apmokestinamasis pelnas, o kitą mokestinį laikotarpį projektas laikinai sustabdomas, tai jokie apmokestinamojo pelno koregavimai neatliekami.

4. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95 straipsnio nuostatas, juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro, likvidavimo arba reorganizavimo atvejais. Reorganizavimas - tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros.

Jeigu turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vienete buvo naudojamas trumpiau negu trejus metus dėl reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMĮ 41 str. 2 dalyje numatytus reikalavimus, tai apmokestinamasis pelnas už praėjusius mokestinius laikotarpius neperskaičiuojamas ir metinės pelno mokesčio deklaracijos netikslinamos, su sąlyga, kad įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudos iki tol, kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios.

Šiuo nuostatos taikomos ir šiais atvejais:

- kai užsienio (įsigyjantysis) vienetas po reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMĮ 41 str. 3 dalyje numatytus reikalavimus, toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tęsia pradėtą vykdyti investicinį projektą;

- jei reorganizavimas vykdomas pagal PMĮ 41 str. 2 d. 9 punktą, ir Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės per nuolatinę buveinę toliau vykdo investicinį projektą, naudodamos iš įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto perimtą investicinį turtą.

Įsigyjantysis vienetas, perėmęs turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ar dėl teisės aktų reikalavimų, ir tęsiantis investicinį projektą, gali tęsti apmokestinamojo pelno mažinimą, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs vienetas. Jeigu turtą perleidęs vienetas ne visa įsigyto turto verte sumažino apmokestinamąjį pelną, įsigyjantysis vienetas apmokestinamąjį pelną gali mažinti nepanaudota turto verte.Jei reorganizavimo ar perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas perima turtą (dėl kurio perleidžiantis turtą asmuo susimažino apmokestinamąjį pelną šiame straipsnyje nustatyta tvarka) ir šio turto nenaudoja iki kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios, tai tiek turtą perleidęs vienetas, tiek turtą įsigijęs asmuo (jei jis apmokestinamąjį pelną toliau mažino nepanaudota turto verte), privalo perskaičiuoti ir apmokestinti atitinkamų praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus, kurie buvo sumažinti dėl šio turto įsigijimo, ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.Pažymėtina, kad šios dalies nuostatos taikomos, jei reorganizavimas ar perleidimas baigtas 2011 metų ar vėlesnių metų mokestiniais laikotarpiais.

1 pavyzdys

1. Vienetas, teikiantis krovinių pervežimo paslaugas, 2009 metais nusprendė plėsti savo vykdomą veiklą, t.y. gaminti baldus. Tuo tikslu 2009 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti įsigytas turtas, atitinkantis investicinio projekto reikalavimus, perdavimo naudoti aktu į eksploataciją įvestas 2009 metais.

Šis vienetas apmokestinamojo pelno apskaičiuoja:

2009 metais – 24 000 Lt;

2010 metais - 20 000 Lt.

Dėl vieneto vykdomo investicinio projekto, apmokestinamasis pelnas sumažinamas:

2009 metais – 12 000 Lt,

2010 metais – 10 000Lt.

Tarkime, kad turtas 2011 metais, t.y. trečiaisiais turto naudojimo veikloje metais, dėl tam tikrų priežasčių veikloje nebenaudojamas.

Kadangi turtas vieneto veikloje yra naudojamas trumpiau negu trejus metus, tai pagal šios dalies nuostatas, vienetas turi perskaičiuoti 2009 ir 2010 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį turi sumokėti į valstybės biudžetą bei pateikti mokesčių administratoriui patikslintas šių mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.

2. Vienetas A 2008 metais sudarė nuomos sutartį dėl vienetui B nuosavybės teise priklausančių centralizuoto šilumos bei elektros gamybos, perdavimo, tiekimo ir susijusių įrenginių nuomos 15 - ai metų. Vienetas A nuomos laikotarpiu išsinuomotą turtą naudoja tokiai pat veiklai (šilumos energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas bei elektros energijos gamyba), kaip vienetas B iki nuomos pradžios, ir moka vienetui B nustatytą nuomos mokestį.

Vienetas A nuomos sutartyje yra įsipareigojęs nuomos laikotarpiu vystyti bei modernizuoti šildymo bei karšto vandens, šilumos trasas (tinklus), įskaitant ir individualias namų šilumokaitines, elektros gamybos įrengimus, siekiant sukurti funkcionuojančią bei vartotojams prieinamą šilumos tiekimo sistemą.

Vienetas A 2009 metais vykdo investicinį projektą, kurį tais pačiais metais parduoda vienetui B už kainą lygią investicinio projekto faktiškoms išlaidoms. Vienetas B šį turtą įregistruoja savo vardu ir išnuomoja vienetui A, kuris šį turtą naudos savo veikloje daugiau kaip 3 metus. Nuomos sutartyje nustatyta, kad už parduotą investicinį projektą vykdomas nepiniginis atsiskaitymas, t.y. mažinamas mokamas nuomos mokestis.

Atsižvelgiant į tai, kad vieneto A įsigytas turtas, reikalingas įgyvendinant investicinį projektą, vienete A naudojamas trumpiau negu trejus metus, parduotas, todėl vieneto A investicijoms į įvykdytą investicinį projektą netaikomos PMĮ 46-1 straipsnio nuostatos.

3. Lietuvos vienetas A 2010 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą ir įsigijo gamybinius įrenginius. 2011 metais vienetas A reorganizavosi PMĮ 41 str. 2 d. 4 punkte (padalijimas) numatyta tvarka ir investiciniam projektui naudojamą turtą perdavė naujai įkurtam Lietuvos vienetui B. Vienetas B šį turtą ketina naudoti savo veikloje iki tol, kol sueis 3 metai nuo naudojimo vienete A pradžios, todėl vienetas B gali toliau naudotis investicinio projekto lengvata, susijusia su perimtu iš įsigyjamojo vieneto turtu, nes nuo 2011 metų prasidėjusio mokestinio laikotarpio įsigyjančiajam vienetui perėmus iš jį perleidusio vieneto turtą ir naudojant jį iki tol, kol jam sueis 3 metai, galima naudotis investicinio projekto lengvata.

4. Bendrovė A, vykdanti prekybinę veiklą, 2010 metais įsigijo gamybinius įrenginius kompaktiniams diskams gaminti ir išnuomojo juos savo dukterinei bendrovei B. 2011 metais bendrovė A prisijungė bendrovę B (reorganizavimas pagal PMĮ 41 str. 2 d. 1 punktą). Bendrovės A vykdyta nuomos veikla neatitinka investicinio projekto sąvokos, numatytos PMĮ 2 str. 12-1 dalyje, o dukterinė bendrovė investicinio projekto lengvata negalėjo naudotis, nes turtas buvo įsigytas bendrovės A. Todėl įvykus prijungimui, bendrovė A investicinio projekto lengvata naudotis negalės, nors ir ketintų turtą naudoti kompaktinių diskų gamybai tol, kol jam sueis 3 metai.

5. Lietuvos bendrovė Y 2010 metais pradėjo vykdyti investicinį projektą ir įsigijo gamybinius įrenginius duonai ir pyrago gaminiams kepti. ES bendrovė X ir Lietuvos bendrovė Y 2011 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį reorganizavosi PMĮ 41 str. 2 d. 1 punkte (prijungimas) nurodytu atveju. Po reorganizavimo ES bendrovė X gauto turto, teisių ir pareigų pagrindu toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje ir turimus gamybinius įrenginius priskyrė nuolatinei buveinei. Įsigyjantysis vienetas (bendrovė X) ketina perimtą ilgalaikį turtą naudoti iki tol, kol sueis 3 metais nuo jo naudojimo jį perleidusioje bendrovėje Y pradžios, todėl bendrovė X gali toliau naudotis investicinio projekto lengvata.

6. Lietuvos bendrovė A 2010 metais nutarė atlikti gamybos proceso esminį pagerinimą ir įsigijo konvejerinę liniją duonos gaminiams pakuoti, apie vykdomą investicinį projektą numatyta tvarka informavo vietos mokesčių administratorių. 2012 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį bendrovė A reorganizavosi PMĮ 41 str. 2 d. 8 punkte nurodytu atveju ir  iš bendrovės A, toliau tęsiančios veiklą, buvo atskirta jos dalis, iš kurios proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu buvo sukurti du nauji vienetai B ir C. Konvejerinė linija buvo perleista įsigyjančiajam vienetui B. Vienetas B išnuomojo šį ilgalaikį turtą bendrovei A. Neatsižvelgiant į tai, kad bendrovė A tęsia vykdomą investicinį projektą,  ji negalės toliau naudotis investicinio projekto lengvata, nes ilgalaikis turtas nuosavybės teise priklauso vienetui B.

5. Investiciniam projektui įgyvendinti reikalingo turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos iš pajamų atskaitomos PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

2 pavyzdys

Vienetas, kuriame vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, t.y. atitinkantis PMĮ 18 str. 3 d. nuostatas, pats nusistato maksimalius nusidėvėjimo normatyvus, neatsižvelgiant į normatyvus, nustatytus PMĮ 1 priedėlyje. 2009 m. sausio mėnesį įsigijo įrengimus, atitinkančius PMĮ 46-1 straipsnyje nustatytas investicinio projekto sąlygas.

Įrengimai vieneto veikloje privalo būti naudojami ne trumpiau negu trejus metus, neatsižvelgiant į tai, kad vienetas, atitinkantis PMĮ 18 str. 3 dalies nuostatas, įrengimus turi teisę nudėvėti per nusistatytą trumpesnį, negu 1 priedėlyje, maksimalų nusidėvėjimo normatyvą, ir apskaičiuotas šių įrengimų nusidėvėjimo sąnaudas priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

6. Vienetas, ketinantis sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, pradėjęs vykdyti investicinį projektą, apie tai centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais turi informuoti vietos mokesčių administratorių.

Komentaras

1. Vienetas, ketinantis sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, apie pradėtą (-us) vykdyti investicinį (-ius) projektą (-us), iki mokestinio laikotarpio, kurį toks projektas (-ai) pradėtas (-i) vykdyti, pabaigos, apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (teritoriniam skyriui), kurioje mokesčių mokėtoju įregistruotas pranešimą teikiantis vienetas, arba Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos (jei vienetas yra didysis mokesčių mokėtojas) turi pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-17 „Dėl pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - pranešimas).

Vienetas, pradėjęs vykdyti investicinį (-ius) projektą (-us) iki 2009 m sausio 1 d. ir ketinantis sumažinti apmokestinamąjį pelną per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius įsigyto turto faktiška įsigijimo kaina, pranešimą apie tokį (-ius) projektą (-us), aukščiau minėta tvarka, turi pateikti iki 2009 m. pasibaigiančio mokestinio laikotarpio pabaigos.

2. Pranešime turi būti nurodomi vieneto duomenys: pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, buveinės adresas, pranešimo data bei nurodoma informacija apie vieneto pradėtą vykdyti investicinį projektą:

   - trumpas investicinio projekto tikslų aprašymas,

   - investicinio projekto įgyvendinimo metu numatyto įsigyti turto, atitinkančio PMĮ 46-1 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, pavadinimas (-ai),

   - numatytos patirti turto, reikalingo įgyvendinant investicinį projektą, įsigijimo išlaidos (neįskaitant Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšų),

   - preliminarus laikotarpis, per kurį numatomi atlikti investicinio projekto įgyvendinimo darbai.

   - mokestinis laikotarpis, nuo kurio vienetas ketina sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo (-ų) investicinio (-ių) projekto (-ų).

Pranešime pateikiamos informacijos detalumą vienetas pasirenka savo nuožiūra, atsižvelgdamas į vykdomo projekto apimtis, tačiau pranešime nurodoma informacija turi aiškiai apibrėžti investicinio projekto tikslus.

Po pranešimo pateikimo, t.y. investicinio projekto eigoje pasikeitus pateiktai informacijai, pvz. pasikeitus numatytoms patirti turto, reikalingo įgyvendinant investicinį projektą, įsigijimo išlaidoms arba įsigijus kitą nei numatyta pranešime turtą, tikslinti pranešime pateiktos informacijos  nebeprivaloma.

Vienetas, vykdantis kelis investicinius projektus ar investicinius projektus, kurie yra tarpusavyje susiję, pats nusprendžia, ar šiuos projektus laikyti atskirais investiciniais projektais, ar vienu bendru projektu. Vienetas, pradėjęs vykdyti kelis investicinius projektus, informaciją apie šiuos pradėtus vykdyti investicinius projektus, aukščiau minėta tvarka, gali pateikti viename pranešime.